Werken met omgevingen en Microsoft PowerAppsWorking with environments and Microsoft PowerApps

U kunt met PowerApps in verschillende omgevingen werken en eenvoudig schakelen tussen omgevingen.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. Zie Overzicht van omgevingen voor een overzicht van omgevingen. Daarin wordt in detail uitgelegd waarom u omgevingen gebruikt en hoe u omgevingen kunt maken en beheren.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. In dit artikel komen de volgende onderwerpen over omgevingen aan bod:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • Het overschakelen naar een andere omgeving op powerapps.comhow to switch the environment on powerapps.com
 • Het maken van een app in de juiste omgevinghow to an create app in the right environment
 • Het bekijken van een app in de juiste omgevinghow to view an app in the right environment

Overschakelen naar een andere omgevingSwitch the environment

Wanneer u zich aanmeldt voor PowerApps en u zich voor het eerst aanmeldt op powerapps.com, zit u waarschijnlijk in een standaardomgeving.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. U kunt dit zien in de rechterbovenhoek van de pagina.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Standaardomgeving

De standaardomgeving is voor iedereen toegankelijk.The Default environment is accessible to everyone. U kunt beginnen met het maken van apps in deze omgeving en uw apps met anderen delen.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Mogelijk hebt u ook toegang tot andere omgevingen, zoals de omgevingen die u zelf hebt gemaakt of de omgevingen die door anderen zijn gemaakt, maar waartoe u wel toegang hebt.You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. U kunt tussen omgevingen schakelen door te klikken op de vervolgkeuzelijst voor de omgeving in de rechterbovenhoek en een andere omgeving te selecteren.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. In dit voorbeeld schakel ik over van Standaardomgeving naar Omgeving 1.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Overschakelen naar een andere omgeving

Als u overschakelt naar een andere omgeving (zoals Omgeving 1), ziet u alle apps die u hebt gemaakt of waartoe u toegang hebt in deze nieuwe omgeving.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Apps maken in de juiste omgevingCreate apps in the right environment

U kunt apps maken in bestaande omgevingen waartoe u toegang hebt of in een nieuwe omgeving.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Het maken van uw eigen omgeving vereist echter een bepaald plan.Creating your own environment, however, requires a specific plan. Zie dit onderwerp voor meer informatie.For more information, see this topic. Voordat u een app maakt, moet u altijd de gewenste omgeving voor de app selecteren.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. Anders moet u de app later weer overzetten naar een andere omgeving.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. Meld u aan bij powerapps.com en selecteer de omgeving waarin u de app wilt maken.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. Als u PowerApps Studio of de webversie van PowerApps Studio gebruikt, gaat u naar stap 4.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.

 2. Selecteer + Nieuwe app.Select + New app.

 3. Selecteer PowerApps Studio openen of de webversie van PowerApps Studio .Select Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web.

 4. Als PowerApps Studio of de webversie van PowerApps Studio is geopend, selecteert u de omgeving opnieuw in de rechterbovenhoek.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. Deze ervaring wordt in de toekomst verbeterd, maar in de huidige versie moet u dit telkens selecteren als u een app in een nieuwe omgeving wilt maken.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Overschakelen naar een andere omgeving in Studio

 5. Op de pagina Account selecteert u Wijzigen naast de naam van de huidige omgeving.On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Overschakelen naar een andere omgeving in Studio

 6. Selecteer de omgeving waarin u de app wilt maken.Select the environment you want to create your app in.

  Overschakelen naar een andere omgeving in Studio

 7. Selecteer Nieuw om te beginnen met het maken van een app.Select New to start creating an app. Uw app bevindt zich nu in de omgeving die u hebt geselecteerd in stap 6.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Overschakelen naar een andere omgeving in Studio

Apps weergeven in de juiste omgevingView apps in the right environment

Of u nu werkt in powerapps.com, PowerApps Studio voor Windows of de webversie van PowerApps Studio, de lijst met apps, verbindingen, enzovoort die u ziet, wordt altijd gefilterd op basis van de omgeving die in de vervolgkeuzelijst is geselecteerd.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Controleer altijd of de juiste omgeving is geselecteerd als u de gewenste app(s) niet ziet.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Nogmaals, ga als volgt te werk als u wilt overschakelen naar een andere omgeving in powerapps.com:Again, to switch environments in powerapps.com:

Overschakelen naar een andere omgeving

Ga als volgt te werk als u wilt overschakelen naar een andere omgeving in PowerApps Studio voor Windows of de webversie van PowerApps Studio:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Overschakelen naar een andere omgeving in Studio

Zie dit overzicht voor meer informatie over omgevingen.For more information about environments, see this overview.