Aan de slag met formulesGet started with formulas

Configureer de app met formules die niet alleen waarden kunnen berekenen en andere taken uitvoeren (zoals in Excel), maar ook reageren op invoer van gebruikers (zoals van een app vereist).Configure your app with formulas that not only calculate values and perform other tasks (as they do in Excel) but also respond to user input (as an app requires).

 • In Excel construeert u formules waarmee u bijvoorbeeld cellen kunt vullen en tabellen en grafieken maken.In Excel, you build formulas that, for example, populate cells and create tables and charts.
 • In PowerApps maakt u soortgelijke formules terwijl u besturingselementen in plaats van cellen configureert.In PowerApps, you build similar formulas as you configure controls instead of cells. Daarnaast maakt u formules die specifiek van toepassing zijn op apps in plaats van spreadsheets.In addition, you build formulas that apply specifically to apps instead of spreadsheets.

U maakt bijvoorbeeld een formule om vast te stellen hoe uw app reageert als gebruikers een knop selecteren, een schuifregelaar aanpassen of ander invoer opgeven.For example, you build a formula to determine how your app responds when users select a button, adjust a slider, or provide other input. Deze formules kunnen een ander scherm te zien geven, een gegevensbron bijwerken die extern is voor de app of een tabel maken die een deelverzameling bevat van de gegevens in een bestaande tabel.These formulas might show a different screen, update a data source that's external to the app, or create a table that contains a subset of the data in an existing table.

U kunt formules maken voor een groot aantal scenario's.You can use formulas for a wide variety of scenarios. U kunt bijvoorbeeld de GPS-functie van uw apparaat gebruiken, een besturingselement voor kaarten en een formule die gebruikmaakt van Location.Latitude en Location.Longitude om de huidige locatie weer te geven.For example, you can use your device's GPS, a map control, and a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude to display your current location. Op de kaart wordt automatisch uw locatie bijgehouden terwijl u zich verplaatst.As you move, the map automatically tracks your location.

Dit onderwerp geeft slechts een overzicht van het werken met formules.This topic provides only an overview of working with formulas. Blader door de naslag met formules voor meer details en een volledige lijst met functies, operatoren en andere bouwstenen die u kunt gebruiken.Browse the formula reference for more details and the complete list of functions, operators, and other building blocks you can use.

VereistenPrerequisites

Een eenvoudige waarde weergevenShow a simple value

In Excel kunt u bepaalde gegevens, zoals het getal 42 of de woorden Hello world, opgeven door deze in een cel te typen.In Excel, you can enter a specific piece of data, such as the number 42 or the phrase Hello World, by typing it into a cell. Deze cel toont die gegevens precies zoals u ze erin hebt getypt.That cell will always show that data exactly as you typed it. In PowerApps kunt u op soortgelijke wijze gegevens opgeven die niet worden gewijzigd, door de eigenschap Tekst van een label in te stellen op de exacte volgorde voor de gewenste tekens, ingesloten tussen dubbele aanhalingstekens.In PowerApps, you can similarly specify a piece of data that doesn't change by setting the Text property of a label to the exact sequence of characters that you want, surrounded by double quotation marks.

 1. Selecteer in het menu Bestand (aan de linkerkant van het scherm) de optie Nieuw.Select New on the File menu (near the left edge of the screen).
 2. Selecteer onder Een app maken, op de tegel Blank app, de optie Phone layout.Under Create an app, select Phone layout on the Blank app tile.

  De formulebalk bevindt zich boven aan het scherm.The formula bar sits at the top of the screen.

  Formulebalk

  Deze balk bestaat uit twee delen:This bar has two parts:

  • Lijst met eigenschappen: elk besturingselement en elk scherm kent een verzameling eigenschappen.Property list: Each control and screen has a set of properties. Gebruik deze lijst om een bepaalde eigenschap te selecteren.Use this list to select a specific property.
  • Formule: de voor deze eigenschap te berekenen formule, bestaande uit waarden, operatoren en functies.Formula: The formula to be calculated for this property, made up of values, operators, and functions.

   In de formulebalk kunt u de eigenschappen bekijken of bewerken voor het geselecteerde besturingselement (of voor het scherm als er geen besturingselementen zijn geselecteerd).In the formula bar, you can see and edit properties for the selected control or for the screen if no controls are selected. U kunt de naam van het geselecteerde besturingselement zien in het tabblad Inhoud:You can see the name of the selected control on the Content tab:

   Inhoudsbalk met het momenteel geselecteerde besturingselement

   Op het tabblad Inhoud kunt u de naam van het geselecteerde besturingselement wijzigen door op de naam te klikken.You can change the name of the selected control in the Content tab by clicking the name.

 3. Voeg een besturingselement Label aan het scherm toe.Add a Label control to the screen.

  Een besturingselement voor een tekstvak toegevoegd

  Als u een label toevoegt, wordt in de lijst met eigenschappen automatisch de eigenschap Text getoond, hetgeen aanstuurt wat het besturingselement toont.When you add a label, the property list automatically shows the Text property, which drives what the control shows. Standaard is Tekst de waarde van deze eigenschap.By default, the value of this property is "Text".

 4. Stel de waarde van de eigenschap Tekst in op "Hello world" door deze tekenreeks in de formulebalk te typen, ingesloten door dubbele aanhalingstekens:Set the value of the Text property to "Hello World" by typing that string, surrounded by double quotes, into the formula bar:

  Gebruik van het label "Hello world"

  Terwijl u deze waarde typt, wordt deze in het label weergegeven.The label reflects this new value as you type it. Terwijl u typt, kunnen in het scherm gele uitroeptekens worden getoond.The screen may show yellow exclamation-point icons while you type. Deze symbolen geven fouten aan, maar ze verdwijnen als u een geldige waarde hebt ingevoerd.These icons indicate errors, but they'll go away when you finish entering a valid value. Zo is bijvoorbeeld een tekenreeks zonder dubbele aanhalingstekens aan weerszijden niet geldig.For example, a string without double quotation marks on both ends isn't valid.

  In Excel kunt u een getal weergeven, bijvoorbeeld 42, door het in een cel te typen of door een formule te typen die dat getal als resultaat geeft, bijvoorbeeld =SOM(30;12).In Excel, you can show a number, such as 42, by typing it into a cell or by typing a formula that resolves to that number, such as =SUM(30,12). In PowerApps kunt u hetzelfde resultaat bereiken door de eigenschap Text van een besturingselement, zoals een label, in te stellen op 42 of Sum(30,12).In PowerApps, you can achieve the same effect by setting the Text property of a control, such as a label, to 42 or Sum(30,12). In de cel en het label wordt dit getal altijd weergegeven, ongeacht overige wijzigingen aan het werkblad of de app.The cell and the label will always show that number regardless of what else changes in the worksheet or the app.

  Notitie

  In PowerApps wordt een formule niet voorafgegaan door een gelijkteken of een plusteken, zoals in Excel wel het geval is.In PowerApps, you don't precede a formula with an equals sign or a plus sign as you do in Excel. De formulebalk beschouwt alles wat u erin typt standaard als een formule.The formula bar treats anything you type there as a formula by default. Een formule wordt ook niet ingesloten tussen dubbele aanhalingstekens (") zoals u gewend bent bij het invoeren van een tekenreeks of tekst.You also don't surround a formula with double quotation marks ("), as you did earlier to specify a string of text.

 5. Vervang in de eigenschap Text van het label Hello World door Sum(1,2,3).In the Text property of the label, replace "Hello World" with Sum(1,2,3).

  Het gedeeltelijke Som(1;2;3 typen zonder haakje sluiten, veroorzaakt een fout

  Terwijl u typt, worden op de formulebalk een beschrijving en de verwachte argumenten voor deze functie getoond.While you type, the formula bar helps you by showing the description and the expected arguments for this function. Net als bij de dubbele aanhalingstekens sluiten in "Hello World", worden op het scherm uitroeptekens weergegeven om een fout aan te geven totdat u het laatste haakje achter de formule hebt ingetypt:As with the final double quotation mark in "Hello World", the screen shows yellow exclamation points to indicate an error until you type the final parenthesis of this formula:

  Het gebruik van de volledige formule, Som(1;2;3)

Een waarde wijzigen op basis van invoerChange a value based on input

In Excel typt u =SOM(A1:A2) in een cel als u de som wilt van de waarden in de cellen A1 en A2.In Excel, you type =SUM(A1:A2) into a cell to show the sum of whatever values cells A1 and A2 contain. Als een van deze waarden (of beide) wordt gewijzigd, dan wordt in de cel met de formule automatisch het bijgewerkte resultaat weergegeven.If either or both of those values change, the cell that contains the formula automatically shows the updated result.

Voorbeeld van een herberekening in Excel waarbij twee getallen worden opgeteld

In PowerApps kunt u een soortgelijk resultaat verkrijgen door besturingselementen toe te voegen en de eigenschappen ervan in te stellen.In PowerApps, you can achieve a similar result by adding controls and setting their properties. Dit voorbeeld laat het label uit de vorige procedure zien en twee besturingselementen Tekstinvoer, Tekstinvoer1 en Tekstinvoer2 genoemd.This example shows the label from the previous procedure and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2.

Voorbeeld van een herberekening in PowerApps waarbij twee getallen worden opgeteld

Ongeacht de ingevoerde getallen in de besturingselementen voor tekstinvoer, geeft het label altijd de som van die getallen weer omdat de eigenschap Text is ingesteld op deze formule:Regardless of what numbers you type in the text-input controls, the label always shows the sum of those numbers because its Text property is set to this formula:
Tekstinvoer1 + Tekstinvoer2TextInput1 + TextInput2

Voorbeeld van een herberekening in PowerApps waarbij twee getallen worden opgeteld

In Excel kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om bijvoorbeeld negatieve waarden in rood weer te geven.In Excel, you can use conditional formatting to show, for example, negative values in red. In PowerApps gebruikt u een formule die de functie Als bevat, die zich op soortgelijke wijze gedraagt als in Excel.In PowerApps, you use a formula that contains the If function, which behaves similarly to how it behaves in Excel.

 1. Stel de eigenschap Color van het label in op deze formule:Set the Color property of the label to this formula:
  Als( Waarde(Tekstvak1.Tekst) < 0, Rood, Zwart )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Notitie

  Geef in een formule de eigenschap van een besturingselement op door de naam van het besturingselement op te geven, gevolgd door een punt, gevolgd door de naam van de eigenschap.In a formula, specify the property of a control by providing the name of the control, followed by a period, followed by the name of the property. Voorbeeld: geef de eigenschap Tekst van Tekstvak1 op door Tekstvak1.Tekst te typen.For example, specify the Text property of TextBox1 by typing TextBox1.Text.

  Voorbeeld van een herberekening in PowerApps waarbij de kleur van een label wordt gewijzigd op basis van de waarde

 2. Geef in Tekstinvoer1 en Tekstinvoer2 twee getallen op die opgeteld tot een negatieve waarde leiden.In TextInput1 and TextInput2, specify two numbers that, when added together, result in a negative number.

  Voorbeeld van een herberekening in PowerApps waarbij de kleur van een label wordt gewijzigd op basis van de waarde

  De waarde in het label wordt rood weergegeven.The value in the label appears in red.

Een kleur wijzigen op basis van invoer door een gebruikerChange a color based on user input

U kunt de app configureren met formules, zodat gebruikers het uiterlijk of gedrag van de app kunnen wijzigen.You can configure your app with formulas so that users can change your app's appearance or behavior. U kunt bijvoorbeeld een filter maken zodat alleen gegevens worden getoond die een tekenreeks of tekst bevatten die de gebruiker opgeeft. U kunt ook gebruikers een verzameling gegevens laten sorteren op basis van een bepaalde kolom in de gegevensverzameling.For example, you can create a filter to show only data that contains a string of text that the user specifies, or you can let users sort a set of data based on a certain column in the data set. In deze procedure laat u gebruikers de kleur van het scherm wijzigen door een of meer schuifregelaars aan te passen.In this procedure, you'll let users change the color of the screen by adjusting one or more sliders.

 1. Verwijder de besturingselementen van de vorige procedures of maak een lege app, zoals u eerder hebt gedaan, en voeg drie schuifregelaars toe:Remove the controls from the previous procedures, or create a blank app as you did previously, and add three slider controls to it:

  Een schuifregelaar invoegen

 2. Plaats de schuifregelaars zodanig dat ze niet overlappen en voeg drie labels toe. Configureer ze zodanig dat ze de kleuren Rood, Groen en Blauw tonen:Arrange the sliders so they don't overlap, add three labels, and configure them to show Red, Green, and Blue:

  Schuifregelaars rangschikken en labels toevoegen voor elke kleurcomponent

 3. Stel de eigenschap Max van elke schuifregelaar in op 255, de maximumwaarde van een kleurcomponent voor de functie RGBA.Set the Max property of each slider to 255, which is the maximum value of a color component for the RGBA function.

  U kunt de eigenschap Max opgeven door deze te selecteren op het tabblad Inhoud of in de lijst met eigenschappen:You can specify the Max property by selecting it on the Content tab or in the property list:

  De maximumwaarde van de schuifregelaars wijzigen

 4. Selecteer het scherm door vanaf een schuifregelaar te klikken en stel de eigenschap Opvullen van het scherm in op deze formule:Select the screen by clicking away from any control, and then set the screen's Fill property to this formula:
  RGBA( Schuifregelaar1.Waarde, Schuifregelaar2.Waarde, Schuifregelaar3.Waarde, 1 )RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Zoals al eerder beschreven, opent u de eigenschappen van de besturingselementen door gebruik te maken van de operator .As already described, you access control properties by using the . .operator. Schuifregelaar1.Waarde verwijst naar de eigenschap Waarde van de schuifregelaar. Deze geeft aan waar de gebruiker de schuifregelaar tussen de waarden Min en Max heeft geplaatst.Slider1.Value refers to the slider's Value property, which reflects where the user has placed the slider between the Min and Max values. Terwijl u de formule typt, krijgt elk besturingselement dat erin is opgenomen een kleurcode (tussen het scherm en de formulebalk):As you type this formula, each control that it contains is color coded between the screen and the formula bar:

  De formule voor de opvulkleur van de achtergrond van het scherm wordt gewijzigd, maar is nog niet klaar

  Terwijl u haakje sluiten typt, wordt de achtergrond van het scherm gewijzigd in donkergrijs volgens standaardwaarden van de schuifregelaars, 50.As you type the closing parenthesis, the screen's background will change to dark gray based on the default value of each slider, which is 50. Als u klaar bent met het typen van de formule, wordt de waarde berekend en gebruikt als de waarde voor de opvulkleur van de achtergrond.At the moment when you finish typing the formula, it's calculated and used as the value of the background fill color. U kunt de app gebruiken vanuit de standaardwerkruimte zonder dat u Preview hoeft te openen:You can interact with your app while in the default workspace without needing to open Preview:

  De maximumwaarde van de schuifregelaars wijzigen

 5. Pas de schuifregelaars aan en kijk hoe de wijzigingen de achtergrondkleur beïnvloeden.Adjust the sliders, and see how your changes affect the background color.

  Terwijl de schuifregelaars worden gewijzigd, wordt een nieuwe berekening uitgevoerd met de formule die de functie RGBA bevat. Hierdoor wordt onmiddellijk het nieuwe uiterlijk van het scherm bepaald.As each slider changes, the formula that contains the RGBA function is recalculated, which immediately changes how the screen appears.

  De formule voor de opvulkleur van de achtergrond van het scherm is nu gewijzigd

App-gedrag beherenManage app behavior

U kunt formules gebruiken voor het uitvoeren van berekeningen en het wijzigen van het uiterlijk, maar u kunt er ook acties mee uitvoeren.You can use formulas not only to perform calculations and change appearance but also to take action. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap OnSelect van een knop instellen op een formule waarin de functie Navigeren is opgenomen.For example, you can set the OnSelect property of a button to a formula that includes the Navigate function. Als een gebruiker die knop selecteert, verschijnt het scherm dat u in de formule hebt opgegeven.When a user selects that button, the screen that you specify in the formula appears.

Sommige functies, zoals Navigeren en Collect, kunnen alleen in gedragsformules worden gebruikt.You can use some functions, such as Navigate and Collect, only in behavior formulas. U krijgt een melding als u een formule alleen in deze context kunt gebruiken.The formula reference calls out if you can use a function only in this context.

Met een gedragsformule kunt u meerdere acties uitvoeren als u de afzonderlijke functies scheidt door middel van een puntkomma (;).You can take more than one action in a behavior formula if you separate functions with a semi-colon (;). U kunt bijvoorbeeld een contextvariabele bijwerken, gegevens naar een gegevensbron pushen en ten slotte naar een ander scherm navigeren.For example, you might want to update a context variable, push data to a data source, and finally navigate to another screen.

Een lijst met eigenschappen op categorie weergevenView a list of properties by category

In de lijst met eigenschappen worden de eigenschappen alfabetisch getoond, maar u kunt alle eigenschappen van een besturingselement ook op categorie weergeven als u de optie Advanced op het tabblad View selecteert:The properties list shows properties alphabetically, but you can also view all the properties of a control, organized by category, if you select the Advanced option on the View tab:

Geavanceerde weergave

In deze weergave kunt u formules rechtstreeks bewerken.You can edit formulas directly within this view. Met de besturingselementselectie boven aan het scherm kunt u snel een besturingselement vinden.With the control selector at the top of the pane, you can quickly find a control to work with. En via de zoekfunctie voor eigenschappen kunt u snel een eigenschap van dat besturingselement vinden.And with the property search, you can quickly find a property of that control.

Deze weergave toont in eerste instantie alleen de belangrijkste eigenschappen.Initially, this view shows the most important properties. Als u alle eigenschappen wilt zien, klikt u op de pijl-omlaag onder aan het deelvenster.To reveal all the properties, click the down arrow at the bottom of the pane. Elk besturingselement heeft een lange lijst met eigenschappen die alle aspecten van het gedrag en het uiterlijk van het besturingselement bepalen.Each control has a long list of properties that govern all aspects of the control's behavior and appearance. U kunt door de lijst schuiven of een eigenschap zoeken door deze in het vak boven aan het deelvenster te typen.You can scroll through the list or search for a property by typing in the box at the top of the pane.

De syntaxis van de formuleFormula syntax

Tijdens het typen van een formule in de formulebalk worden diverse syntaxiselementen in verschillende kleuren weergegeven om ervoor te zorgen dat u lange formules begrijpt en gemakkelijker kunt lezen.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Dit is de lijst met kleurcodes in PowerApps.Here is the color code list in PowerApps.

syntaxismarkering