Over gedragsformules in PowerAppsUnderstand behavior formulas in PowerApps

GedragsformulesBehavior formulas

Met de meeste formules wordt een waarde berekend.Most formulas calculate a value. Net als bij een Excel-werkblad vindt de herberekening automatisch plaats wanneer er waarden worden gewijzigd.Like an Excel spreadsheet, recalculation happens automatically as values change. Stel dat u bijvoorbeeld de waarde in een besturingselement Label rood wilt weergeven als de waarde lager is dan nul en zwart in andere gevallen.For example, you might want to show the value in a Label control in red if the value is less than zero or in black otherwise. U kunt de eigenschap Color van dat besturingselement instellen op deze formule:So you can set the Color property of that control to this formula:
If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Wat betekent het in deze context wanneer de gebruiker een besturingselement Knop selecteert?In this context, what does it mean when the user selects a Button control? Er is geen waarde gewijzigd, dus is er niets nieuws om te berekenen.No value has changed, so there is nothing new to calculate. Excel heeft geen equivalent van een knopbesturingselement.Excel has no equivalent to a Button control.

Door een besturingselement Knop te selecteren, initieert de gebruiker een reeks acties of gedrag waarmee de status van de app wordt gewijzigd:By selecting a Button control, the user initiates a sequence of actions, or behaviors, that will change the state of the app:

Omdat deze functies de status van de app wijzigen, kunnen ze niet automatisch opnieuw worden berekend.Because these functions change the state of the app, they can't be automatically recalculated. U kunt deze functies gebruiken in de formules voor de eigenschappen OnSelect, OnVisible, OnHidden en andere On... -eigenschappen die gedragsformules worden genoemd.You can use them in the formulas for the OnSelect, OnVisible, OnHidden, and other On... properties, which are called behavior formulas.

Meer dan één actieMore than one action

Gebruik puntkomma's om een lijst met acties te maken die moeten worden uitgevoerd.Use semicolons to create a list of actions to perform. Stel dat u bijvoorbeeld een contextvariabele wilt bijwerken en daarna wilt terugkeren naar het vorige scherm:For example, you might want to update a context variable and then return to the previous screen:

  • UpdateContext( { x: 1 } ); Back()UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Acties worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven in de formule.Actions are performed in the order in which they appear in the formula. De volgende functie start pas nadat de huidige functie is voltooid.The next function won't start until the current function has completed. Als er een fout optreedt, worden volgende functies mogelijk niet gestart.If an error occurs, subsequent functions might not start.