Een regel maken in PowerAppsCreate a rule in PowerApps

Maak regels om een app automatisch te wijzigen op basis van criteria die u opgeeft.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. U kunt bijvoorbeeld lijstitems in rood, geel of groen weergeven op basis van hun status, of een goedkeuringsknop alleen weergeven voor bepaalde gebruikers (zoals managers).For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

U kunt regels toevoegen aan verschillende besturingselementen.You can add rules to a variety of controls. In dit onderwerp voegt u een regel toe om de tekstkleur van een Label-besturingselement te wijzigen als de waarde van een Schuifregelaar-besturingselement groter dan 70 is.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Een regel toevoegenAdd a rule

 1. Selecteer een besturingselement (of voeg een besturingselement toe en laat het geselecteerd).Select a control (or add a control and leave it selected).

  Voor dit onderwerp voegt u een label en een schuifregelaar toe, stelt u de eigenschap Tekst van het label in op Slider1.Value en selecteert u vervolgens de schuifregelaar.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Regels en klik of tik vervolgens op Nieuwe regel.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Nieuwe regel maken

  Als u een besturingselement selecteert waarvoor al één of meer regels zijn gedefinieerd, kunt u deze bewerken door erop te klikken of tikken.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Een voorwaarde toevoegenAdd a condition

Een voorwaarde is een expressie die evalueert als true of false, zoals of een waarde groter dan 70 is.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. U kunt de expressie schrijven op basis van een sjabloon of van begin af aan, en u kunt de expressie aanpassen op basis van instructies in de UI (Intellisense).You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Klik of tik op Een voorwaarde toevoegen en klik vervolgens op een sjabloon of op Aangepaste voorwaarde.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Voor dit onderwerp klikt of tikt u op Groter dan.For this topic, click or tap Greater than.

  Voorwaarde toevoegen

 2. Voltooi de expressie om te definiëren wanneer de regel wordt toegepast.Update the expression to define when the rule applies.

  Voor dit onderwerp moet u 0 wijzigen in 70 als u deze expressie wilt krijgen: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Een actie toevoegenAdd an action

Acties definiëren wat er gebeurt wanneer de regel wordt toegepast.Actions define what happens when the rule is applied. PowerApps kan acties automatisch maken op basis van wijzigingen die u aanbrengt in besturingselementen.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Klik of tik op Acties definiëren.Click or tap Define actions.

  Acties definiëren

 2. Klik of tik in het bevestigingsdialoogvenster op Laten we beginnen, zodat PowerApps uw volgende wijziging of wijzigingen als één of meer acties vastlegt.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Configureer één of meer besturingselementen zodanig dat aan uw verwachtingen wordt voldaan wanneer de voorwaarde true is.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Voor dit onderwerp wijzigt u de kleur van het label.For this topic, change the color of the label.

  Eigenschappen vastleggen

 4. (Optioneel) Controleer uw wijzigingen door op Acties weergeven te klikken of tikken.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Acties controleren

 5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van acties, klikt of tikt u op Gereed.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Bekijk de voorwaarde en acties voor de regel.Review the condition and actions for the rule.

  Regel controleren

De naam van de regel wijzigenRename the rule

 1. Beweeg de muisaanwijzer over Rule1 en klik of tik op de knop Bewerken.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een regel

 2. Voer een nieuwe naam in voor de regel.Enter a new name for the rule.

  Naam van regel wijzigen

 3. Klik of tik Gereed om de editor te sluiten.Click or tap Done to dismiss the editor.

De regel testenTest the rule

 1. Bekijk een voorbeeld van de app door op F5 te drukken (of door rechtsboven op de afspeelknop te klikken).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Voorbeeld openen

 2. Maak de voorwaarde die u hebt opgegeven true en bevestig vervolgens dat de acties op de verwachte manier werken.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Voor dit onderwerp stelt u de schuifregelaar in op een waarde die groter dan 70 is en bevestigt u dat de labeltekst van kleur verandert.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Alle regels weergevenSee all rules

Standaard worden op het tabblad Regels alleen de regels weergegeven voor het geselecteerde besturingselement en alle onderliggende besturingselementen die worden gebruikt in een regelvoorwaarde of -actie.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Als u alle regels in de app wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Alleen regels voor dit besturingselement weergeven uit.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Filter verwijderen

Bekende beperkingenKnown limitations

Op het moment van schrijven:As of this writing:

 • Kunt u de eigenschap ThisItem van een formulier of galerie niet als onderdeel van een voorwaarde opgeven.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.