Gebruikersaanmeldingen behouden tussen PowerShell-sessies

In de release van september 2017 van Azure PowerShell introduceren we een nieuwe functie voor de cmdlets van Azure Resource Manager, namelijk AzureRmContextAutoSave. Met deze functie komen verschillende nieuwe gebruikersscenario's beschikbaar, waaronder:

 • Opslaan van aanmeldingsgegevens voor hergebruik in nieuwe PowerShell-sessies.
 • Eenvoudiger gebruik van achtergrondtaken voor het uitvoeren van langlopende cmdlets.
 • Schakelen tussen accounts, abonnementen en omgevingen zonder afzonderlijke aanmelding.
 • Gelijktijdige uitvoering van taken met andere referenties en abonnementen, vanuit dezelfde PowerShell-sessie.

Definitie van Azure-contexten

Een Azure-context is een set gegevens die het doel van Azure PowerShell-cmdlets beschrijft. De context bestaat uit vijf onderdelen:

 • Een account: De gebruikersnaam of service-principal die wordt gebruikt voor de verificatie van de communicatie met Azure.
 • Een abonnement: Het Azure-abonnement met de resources waarop een of meer bewerkingen worden uitgevoerd.
 • Een tenant: De Azure Active Directory-tenant met uw abonnement. Tenants zijn met name belangrijk bij verificatie via een service-principal.
 • Een omgeving: De specifieke Azure-cloud die als doel wordt ingesteld, meestal de algemene Azure-cloud. U kunt echter ook kiezen voor de omgeving National of Government en voor on-premises clouds (Azure Stack).
 • Referenties: De informatie die door Azure wordt gebruikt om uw identiteit te controleren en u te autoriseren voor toegang tot resources in Azure.

In eerdere versies moest bij het openen van een nieuwe PowerShell-sessie steeds de context voor Azure worden ingesteld. Vanaf Azure PowerShell versie 4.4.0 kunt u de functie voor automatisch opslaan inschakelen en Azure-contexten opnieuw gebruiken wanneer u een nieuwe PowerShell-sessie opent.

Context automatisch opslaan voor volgende aanmelding

De standaardinstelling is dat contextgegevens worden verwijderd door Azure PowerShell wanneer u een PowerShell-sessie sluit.

Gebruik Enable-AzureRmContextAutosave om aan te geven dat Azure PowerShell uw context moet onthouden nadat de PowerShell-sessie is gesloten. De context en referentiegegevens worden dan automatisch opgeslagen in een speciale verborgen map in uw lijst met gebruikers (%AppData%\Roaming\Windows Azure PowerShell). In elke volgende PowerShell-sessie wordt dan automatisch de context uit de vorige sessie gebruikt.

Met Disable-AzureRmContextAutoSave geeft u opdracht om de context en referenties te wissen. U moet u dan iedere keer aanmelden bij Azure wanneer u een PowerShell-sessie opent.

De cmdlets waarmee u Azure contexten kunt beheren, zijn ook geschikt om het bereik op te geven voor wijzigingen die u gaat aanbrengen. Als u wilt dat wijzigingen alleen van toepassing zijn op de huidige PowerShell-sessie, gebruikt u Process. Met CurrentUser stelt u in dat de wijzigingen gelden voor elke PowerShell-sessie. Deze opties worden nader toegelicht in Werken met contextbereiken.

Azure PowerShell-cmdlets uitvoeren als achtergrondtaken

Met de functie AzureRmContextAutoSave voor het automatisch opslaan van Azure-contexten kunt u een context ook delen met PowerShell-achtergrondtaken. In PowerShell kunt u langlopende taken starten en controleren als achtergrondtaken, zonder dat u hoeft te wachten totdat de taken voltooid zijn. U kunt referenties op twee verschillende manieren delen met achtergrondtaken:

 • De context doorgeven als een argument

  In de meeste AzureRM-cmdlets kunt u de context via een parameter doorgeven aan de cmdlet. U kunt een context doorgeven aan een achtergrondtaak zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld:

  PS C:\> $job = Start-Job { param ($ctx) New-AzureRmVm -AzureRmContext $ctx [... Additional parameters ...]} -ArgumentList (Get-AzureRmContext)
  
 • De standaardcontext gebruiken met automatisch opslaan ingeschakeld

  Als u AzureRmContextAutoSave hebt ingeschakeld, wordt voor achtergrondtaken automatisch de standaardcontext gebruikt die is opgeslagen.

  PS C:\> $job = Start-Job { New-AzureRmVm [... Additional parameters ...]}
  

Als u het resultaat van de achtergrondtaak wilt weten, gebruikt u Get-Job om de taakstatus te controleren en Wait-Job om te wachten totdat de taak is voltooid. Gebruik Receive-Job om de uitvoer van de achtergrondtaak vast te leggen of weer te geven. Zie About Jobs (Taken) voor meer informatie.

Contexten maken, selecteren, verwijderen en een andere naam geven

Als u een context wilt maken, moet u zijn aangemeld bij Azure. Met de cmdlet Add-AzureRmAccount (of de bijbehorende alias Login-AzureRmAccount) stelt u de standaardcontext in die moet worden gebruikt door volgende Azure PowerShell-cmdlets. De cmdlet biedt ook toegang tot alle tenants of abonnementen die toegankelijk zijn met uw aanmeldingsreferenties.

Als u na aanmelding een nieuwe context wilt toevoegen, gebruikt u Set-AzureRmContext (of de alias Select-AzureRmSubscription).

PS C:\> Set-AzureRMContext -Subscription "Contoso Subscription 1" -Name "Contoso1"

In het vorige voorbeeld wordt met behulp van uw huidige referenties een nieuwe context voor 'Contoso Subscription 1' toegevoegd. De naam van de nieuwe context is 'Contoso1'. Als u geen naam opgeeft voor de context, wordt er automatisch een standaardnaam gebruikt, op basis van de account-id en de abonnements-id.

Als u de naam van een bestaande context wilt wijzigen, gebruikt u de cmdlet Rename-AzureRmContext. Bijvoorbeeld:

PS C:\> Rename-AzureRmContext '[user1@contoso.org; 123456-7890-1234-564321]` 'Contoso2'

In dit voorbeeld wijzigt u de automatisch toegewezen contextnaam [user1@contoso.org; 123456-7890-1234-564321] in de overzichtelijke naam 'Contoso2'. Cmdlets voor het beheren van contexten bieden ook ondersteuning voor tabvoltooiing, zodat u snel de context kunt selecteren.

Met cmdlet Remove-AzureRmContext kunt u een context altijd weer verwijderen. Bijvoorbeeld:

PS C:\> Remove-AzureRmContext Contoso2

De context met de naam 'Contoso2' wordt nu niet gebruikt in de volgende sessie. U kunt deze context weer opnieuw maken met behulp van Set-AzureRmContext.

Referenties verwijderen

Met behulp van Remove-AzureRmAccount (ook wel bekend als Logout-AzureRmAccount) kunt u alle referenties en bijbehorende contexten voor een gebruiker of service-principal verwijderen. Als u de cmdlet Remove-AzureRmAccount uitvoert zonder parameters, verwijdert u alle referenties en contexten die zijn gekoppeld aan de gebruiker of service-principal in de huidige context. U kunt een gebruikersnaam, de naam van een service-principal of een context opgeven om alleen gegevens voor een bepaalde principal te verwijderen.

Remove-AzureRmAccount user1@contoso.org

Werken met contextbereiken

Het kan gebeuren dat u een context in een PowerShell-sessie wilt selecteren, wijzigen of verwijderen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere sessies. U kunt het standaardgedrag van context-cmdlets wijzigen met de parameter Scope. Met het bereik Process overschrijft u het standaardgedrag door de wijzigingen alleen te laten gelden voor de huidige sessie. Als u daarentegen het bereik CurrentUser opgeeft, wordt de context in alle sessies gewijzigd, dus niet alleen in de huidige sessie.

Gebruik bijvoorbeeld deze opdracht om de standaardcontext alleen te wijzigen in de huidige PowerShell-sessie, dus niet in andere vensters en evenmin in de context van de volgende sessie die wordt geopend:

PS C:\> Select-AzureRmContext Contoso1 -Scope Process

Locatie van instelling voor automatisch opslaan van context

De instelling van AzureRmContextAutoSave wordt opgeslagen in de lijst met gebruikers van Azure PowerShell (%AppData%\Roaming\Windows Azure PowerShell). Het is mogelijk dat bepaalde typen computeraccounts geen toegang hebben tot deze lijst. Voor dergelijke scenario's kunt u deze omgevingsvariabele gebruiken:

$env:AzureRmContextAutoSave="true" | "false"

Als deze variabele is ingesteld op 'true', wordt de context automatisch opgeslagen. Als u deze variabele instelt op 'false', wordt de context niet opgeslagen.

Wijzigingen aan de module AzureRM.Profile

Nieuwe cmdlets voor het beheren van context

Wijzigingen aan bestaande profiel-cmdlets

 • Add-AzureRmAccount: Het bereik van de aanmelding instellen op het proces of de huidige gebruiker. De naam van de standaardcontext kan na aanmelding worden opgegeven.
 • Import-AzureRmContext: Het bereik van de aanmelding instellen op het proces of de huidige gebruiker.
 • Set-AzureRmContext: Selectie toestaan van bestaande benoemde contexten, en bereik wijzigen (proces of huidige gebruiker).