De Azure PowerShell-module installerenInstall the Azure PowerShell module

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Azure PowerShell-modules kunt installeren met PowerShellGet.This article tells you how to install the Azure PowerShell modules using PowerShellGet. Deze instructies zijn van toepassing op Windows-, macOS- en Linux-platforms.These instructions work on Windows, macOS, and Linux platforms. Voor de Az-module worden op dit moment geen andere installatiemethoden ondersteund.For the Az module, currently no other installation methods are supported.

VereistenRequirements

Azure PowerShell werkt met PowerShell 5.1 of hoger in Windows of met PowerShell 6 op elk platform.Azure PowerShell works with PowerShell 5.1 or higher on Windows, or PowerShell 6 on any platform. Voer de opdracht uit om te controleren welke PowerShell-versie u hebt:To check your PowerShell version, run the command:

$PSVersionTable.PSVersion

Als u een verouderde versie hebt of PowerShell moet installeren, raadpleegt u Installing various versions of PowerShell (Diverse versies van PowerShell installeren).If you have an outdated version or need to install PowerShell, see Installing various versions of PowerShell. Op die pagina vindt u links naar installatie-informatie voor uw platform.Install information for your platform is linked from that page.

Als u PowerShell 5 in Windows gebruikt, moet u ook .NET Framework 4.7.2 installeren.If you are using PowerShell 5 on Windows, you also need .NET Framework 4.7.2 installed. Zie voor instructies over het bijwerken of installeren van een nieuwe versie van .NET Framework de .NET Framework-installatiehandleiding.For instructions on updating or installing a new version of .NET Framework, see the .NET Framework installation guide.

De Azure PowerShell-module installerenInstall the Azure PowerShell module

Belangrijk

De AzureRM- en Az-modules mogen zich tegelijkertijd op hetzelfde systeem bevinden.You can have both the AzureRM and Az modules installed at the same time. Als beide modules zijn geïnstalleerd, schakelt u de functionaliteit voor aliassen niet in.If you have both modules installed, don't enable aliases. Als u aliassen gebruikt, ontstaan er conflicten tussen de AzureRM-cmdlets en de Az-opdrachtaliassen, wat kan resulteren in onverwacht gedrag.Enabling aliases will cause conflicts between AzureRM cmdlets and Az command aliases, and could cause unexpected behavior. Het is raadzaam AzureRM te verwijderen voordat u de Az-module installeert.It's recommended that before installing the Az module, you uninstall AzureRM. U kunt AzureRM altijd verwijderen en op elk gewenst moment aliassen inschakelen.You can always uninstall AzureRM or enable aliases at any time. Zie voor meer informatie over de AzureRM-opdrachtaliassen Migrate from AzureRM to Az (Migreren van AzureRM naar Az).To learn about the AzureRM command aliases, see Migrate from AzureRM to Az. Lees Uninstall the AzureRM module (De Azure RM-module verwijderen) voor instructies over het verwijderen.For uninstall instructions, see Uninstall the AzureRM module.

U hebt verhoogde bevoegdheden nodig om modules voor een globaal bereik te installeren vanuit de PowerShell Gallery.To install modules at a global scope, you need elevated privileges to install modules from the PowerShell Gallery. Als u Azure PowerShell wilt installeren, voert u de volgende opdracht uit in een sessie met verhoogde bevoegdheden ('Als administrator uitvoeren' op Windows, of met superuser-bevoegdheden op macOS of Linux):To install Azure PowerShell, run the following command in an elevated session ("Run as Administrator" on Windows, or with superuser privileges on macOS or Linux):

Install-Module -Name Az -AllowClobber

Als u geen toegang heeft tot administrator-bevoegdheden, kunt u Azure PowerShell voor de huidige gebruiker installeren door het argument -Scope toe te voegen.If you don't have access to administrator privileges, you can install for the current user by adding the -Scope argument.

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

PowerShell Gallery is standaard niet geconfigureerd als een vertrouwde opslagplaats voor PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. De eerste keer dat u PSGallery gebruikt, ziet u het volgende bericht:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Antwoord Yes of Yes to All om door te gaan met de installatie.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

De Az-module is een updatepakketmodule voor de Azure PowerShell-cmdlets.The Az module is a rollup module for the Azure PowerShell cmdlets. Wanneer u deze installeert, worden alle beschikbare Azure Resource Manager-modules gedownload en kunnen de cmdlets uit deze modules worden gebruikt.Installing it downloads all of the available Azure Resource Manager modules, and makes their cmdlets available for use.

AanmeldenSign in

Meldt u aan met uw Azure-referenties, om aan de slag te gaan met Azure PowerShell.To start working with Azure PowerShell, sign in with your Azure credentials.

# Connect to Azure with a browser sign in token
Connect-AzAccount

Notitie

Als u het automatisch laden van modules hebt uitgeschakeld, moet u de module handmatig importeren met Import-Module Az.If you've disabled module autoloading, you need to manually import the module with Import-Module Az. Door de manier waarop de module is opgebouwd, kan dit een paar seconden duren.Because of the way the module is structured, this can take a few seconds.

Herhaal deze stappen voor elke nieuwe PowerShell-sessie die u start.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Voor meer informatie over het behouden van uw Azure-aanmelding tussen PowerShell-sessies, raadpleegt u Gebruikersreferenties behouden tussen PowerShell-sessies.To learn how to persist your Azure sign-in across PowerShell sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

De Azure PowerShell-module bijwerkenUpdate the Azure PowerShell module

U kunt uw Azure PowerShell-installatie bijwerken door Update-Module uit te voeren.You can update your Azure PowerShell installation by running Update-Module. Met deze opdracht worden oudere versies niet verwijderd.This command does not uninstall older versions.

Update-Module -Name Az

Als u wilt weten hoe u oude versies van Azure PowerShell van uw systeem verwijdert, raadpleegt u Uninstall the Azure PowerShell module (De Azure PowerShell-module verwijderen).To learn how to remove old versions of Azure PowerShell from your system, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Meerdere versies van Azure PowerShell gebruikenUse multiple versions of Azure PowerShell

U kunt meerdere versies van Azure PowerShell installeren.It's possible to install more than one version of Azure PowerShell. Gebruik de volgende opdracht om te controleren of u meerdere versies van Azure PowerShell hebt geïnstalleerd:To check if you have multiple versions of Azure PowerShell installed, use the following command:

Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | select Name,Version

Raadpleeg de module over het verwijderen van Azure PowerShell als u een versie van Azure PowerShell wilt verwijderen.To remove a version of Azure PowerShell, see Uninstall the Azure PowerShell module.

U kunt een specifieke versie van de Az-module installeren of laden door het argument -RequiredVersion te gebruiken:You can install or load a specific version of the Az module by using the -RequiredVersion argument:

# Install Az version 0.7.0
Install-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0 
# Load Az version 0.7.0
Import-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0

Als u meerdere versies van de module hebt geïnstalleerd, wordt automatisch de module geladen en wordt standaard de recentste versie van Import-Module geladen.If you have more than one version of the module installed, module autoload and Import-Module load the latest version by default.

Feedback gevenProvide feedback

Als u een fout in Azure Powershell constateert, kunt u een probleem melden op GitHub.If you find a bug in Azure Powershell, file an issue on GitHub. Als u feedback wilt geven vanaf de opdrachtregel, gebruikt u de cmdlet Send-Feedback.To provide feedback from the command line, use the Send-Feedback cmdlet.

Volgende stappenNext Steps

Raadpleeg Get Started with Azure PowerShell (Aan de slag met Azure PowerShell) voor meer informatie over de Azure PowerShell-module en hun functies.To learn more about the Azure PowerShell modules and their features, see Get Started with Azure PowerShell. Zie Migrate from AzureRM to Az (Migreren van AzureRM naar Az) als u bekend bent met Azure PowerShell en van AzureRM wilt migreren.If you're familiar with Azure PowerShell and need to migrate from AzureRM, see Migrate from AzureRM to Az.