Azure PowerShell in Windows installeren met PowerShellGetInstall Azure PowerShell on Windows with PowerShellGet

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de Azure PowerShell-modules met behulp van PowerShellGet installeert in een Windows-omgeving.This article explains the steps to install the Azure PowerShell modules in a Windows environment using PowerShellGet. PowerShellGet en modulebeheer vormen de aanbevolen manier om Azure PowerShell te installeren. Als u echter het webplatforminstallatieprogramma of het MSI-pakket wilt gebruiken, raadpleegt u Andere installatiemethoden.PowerShellGet and module management is the preferred way to install Azure PowerShell but if you would rather install with the Web Platform Installer or MSI package, see Other installation methods.

Zie Install and configure Azure PowerShell on macOS and Linux (Azure PowerShell in macOS en Linux installeren en configureren) voor instructies voor het installeren van Azure PowerShell op andere platforms.For instructions to install Azure PowerShell on other platforms, see Install and configure Azure PowerShell on macOS and Linux.

Het klassiek Azure-implementatiemodel wordt niet ondersteund door deze versie van Azure PowerShell.The Azure classic deployment model is not supported by this version of Azure PowerShell. Voor ondersteuning van klassieke implementaties volgt u de instructies in De Azure PowerShell Service Management-module installeren.For support for classic deployments, follow the instructions in Install the Azure PowerShell Service Management module.

VereistenRequirements

Vanaf Azure PowerShell versie 6.0 moet PowerShell 5.0 of hoger in Windows worden uitgevoerd.Starting with version 6.0, Azure PowerShell requires version 5.0 or higher of PowerShell running on Windows. Voer de volgende opdracht uit als u wilt nagaan welke versie van PowerShell op uw computer wordt uitgevoerd:To check the version of PowerShell running on your machine, run the following command:

$PSVersionTable.PSVersion

Zie Een upgrade uitvoeren van een bestaande Windows PowerShell-versie als u met een verouderde versie werkt.If you have an outdated version, see Upgrading existing Windows PowerShell.

De Azure PowerShell-module installerenInstall the Azure PowerShell module

U hebt verhoogde bevoegdheden nodig om modules te installeren vanuit de PowerShell Gallery.You need elevated privileges to install modules from the PowerShell Gallery. Voer de volgende opdracht uit in een sessie met verhoogde bevoegdheid als u Azure PowerShell wilt installeren:To install Azure PowerShell, run the following command in an elevated session:

Install-Module -Name AzureRM

Notitie

Als u een versie van NuGet hebt die ouder is dan 2.8.5.201, wordt u gevraagd om de meest recente versie van NuGet te downloaden en installeren.If you have a version older than 2.8.5.201 of NuGet, you are prompted to download and install the latest version of NuGet.

PowerShell Gallery is standaard niet geconfigureerd als een vertrouwde opslagplaats voor PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. De eerste keer dat u PSGallery gebruikt, ziet u het volgende bericht:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Antwoord Yes of Yes to All om door te gaan met de installatie.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

De AzureRM-module is een updatepakketmodule voor de Azure PowerShell-cmdlets.The AzureRM module is a rollup module for the Azure PowerShell cmdlets. Wanneer u deze installeert, worden alle beschikbare Azure Resource Manager-modules gedownload en kunnen de cmdlets uit deze modules worden gebruikt.Installing it downloads all of the available Azure Resource Manager modules, and makes their cmdlets available for use.

AanmeldenSign in

Om aan de slag te gaan met Azure PowerShell, moet u AzureRM in uw huidige PowerShell-sessie laden met de cmdlet Import-Module. Daarna moet u zich aanmelden met uw Azure-referenties.To start working with Azure PowerShell, you need to load AzureRM into your current PowerShell session with the Import-Module cmdlet, and then sign in with your Azure credentials.

# Import the module into the PowerShell session
Import-Module AzureRM
# Connect to Azure with an interactive dialog for sign-in
Connect-AzureRmAccount

Herhaal deze stappen voor elke nieuwe PowerShell-sessie die u start.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Als u de AzureRM-module automatisch wilt importeren, moet u een PowerShell-profiel instellen. Zie Profielen voor meer informatie.Automatically importing the AzureRM module requires setting up a PowerShell profile, which you can learn about in About Profiles. Voor meer informatie over het behouden van uw Azure-aanmelding tussen sessies, raadpleegt u Persist user credentials across PowerShell sessions (Gebruikersreferenties actief houden tussen PowerShell-sessies).To learn how to persist your Azure sign in across sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

De Azure PowerShell-module bijwerkenUpdate the Azure PowerShell module

U kunt uw Azure PowerShell-installatie bijwerken door Update-Module uit te voeren.You can update your Azure PowerShell installation by running Update-Module. Met deze opdracht worden eerdere versies niet verwijderd.This command does not uninstall earlier versions.

Update-Module -Name AzureRM

Als u oudere versies van Azure PowerShell van uw systeem wilt verwijderen, raadpleegt u Uninstall the Azure PowerShell module (De Azure PowerShell-module verwijderen).If you want to remove older versions of Azure PowerShell from your system, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Meerdere versies van Azure PowerShell gebruikenUse multiple versions of Azure PowerShell

U kunt meerdere versies van Azure PowerShell installeren.It's possible to install multiple versions of Azure PowerShell. Als u met on-premises Azure Stack-resources werkt, een oudere versie van Windows gebruikt die u niet kunt bijwerken naar PowerShell 5.0 of het klassieke Azure-implementatiemodel gebruikt, is het mogelijk dat u meerdere versies nodig hebt.You might need more than one version if you work with on-premises Azure Stack resources, run an older version of Windows that you can't update to PowerShell 5.0, or use the Azure classic deployment model. Geef tijdens de installatie het argument -RequiredVersion op als u een oudere versie wilt installeren.To install an older version, provide the -RequiredVersion argument when installing.

# Install version 1.2.9 of Azure PowerShell
Install-Module -Name AzureRM -RequiredVersion 1.2.9

Wanneer u de Azure PowerShell-module, wordt standaard de meest recente versie geladen.When loading the Azure PowerShell module the latest version is loaded by default. Geef het argument -RequiredVersion op als u een andere versie wilt laden.To load a different version, provide the -RequiredVersion argument.

# Load version 1.2.9 of Azure PowerShell
Import-Module -Name AzureRM -RequiredVersion 1.2.9

Feedback gevenProvide feedback

Als u tijdens het gebruik van Azure Powershell fout constateert, kunt u een probleem melden op GitHub.If you find a bug when using Azure Powershell, please file an issue on GitHub. Als u feedback wilt geven vanaf de opdrachtregel, gebruikt u de cmdlet Send-Feedback.To provide feedback from the command line, use the Send-Feedback cmdlet.

Volgende stappenNext Steps

Als u aan de slag wilt gaan met Azure PowerShell, raadpleegt u Aan de slag met Azure PowerShell voor meer informatie over de module en de functies ervan.To get started using Azure PowerShell, see Get Started with Azure PowerShell to learn more about the module and its features.