Azure PowerShell installeren in macOS of LinuxInstall Azure PowerShell on macOS or Linux

Op niet-Windows-platforms kan Azure PowerShell worden uitgevoerd op PowerShell Core v6.For non-Windows platforms, it's possible to run Azure PowerShell in PowerShell Core v6. Deze versie van PowerShell is gemaakt voor gebruik op elk platform dat .NET Core ondersteunt.This version of PowerShell is built for use on any platform that supports .NET Core. Er is een speciale .NET Core-versie van Azure PowerShell beschikbaar om met deze platforms te werken.To work with these platforms, there's a special .NET Core version of Azure PowerShell available.

Notitie

Op dit moment zijn PowerShell Core v6 en Azure PowerShell voor .NET Core beide nog bètaversies.At this time, both PowerShell Core v6 and Azure PowerShell for .NET Core are still in beta. De ondersteuning voor deze producten is beperkt.Support for these products is limited. Als er problemen optreden of als u een bug hebt gevonden, kunt u dit melden via GitHub.If you have problems or discover bugs, please file an issue on GitHub.

PowerShell Core installerenInstall PowerShell Core

De installatie-instructies voor PowerShell Core verschillen voor macOS- en de meeste Linux-distributies.The installation instructions for PowerShell Core are different for macOS and most Linux distributions. Gedetailleerde instructies vindt u in de volgende artikelen:Detailed instructions can be found in the following articles:

Azure PowerShell installeren voor .NET CoreInstall Azure PowerShell for .NET Core

De PowerShellGet-module is standaard al geïnstalleerd in PowerShell Core.PowerShell Core comes with the PowerShellGet module already installed. Om modules in PowerShell te installeren, is verhoogde bevoegdheid nodig. U moet de sessie daarom starten als superuser:Installation of modules in PowerShell requires elevated privileges, so you'll need to start your session as superuser:

sudo pwsh

Voer de volgende opdracht uit om Azure PowerShell te installeren:To install Azure PowerShell, run the following command:

Install-Module AzureRM.NetCore

Belangrijk

De AzureRM-module die in andere artikelen is beschreven, is niet gemaakt voor .NET Core en werkt niet met PowerShell Core.The AzureRM module detailed in other articles is not built for .NET Core and will not work with PowerShell Core. AzureRM en AzureRM.NetCore gebruiken dezelfde cmdlet-namen. Het enige verschil is dus de naam van de updatepakketmodule en de .NET-versie waarvoor ze zijn gemaakt.Both AzureRM and AzureRM.NetCore use the same cmdlet names, so the only difference is the name of the rollup module and which .NET version they are built against.

PowerShell Gallery is standaard niet geconfigureerd als een vertrouwde opslagplaats voor PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. De eerste keer dat u PSGallery gebruikt, ziet u het volgende bericht:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"):

Antwoord Yes of Yes to All om door te gaan met de installatie.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

AanmeldenSign in

Om aan de slag te gaan met Azure PowerShell, moet u AzureRM.Netcore in uw PowerShell-sessie laden met de cmdlet Import-Module. Daarna moet u zich aanmelden met uw Azure-referenties.To start working with Azure PowerShell, you need to load AzureRM.Netcore into your PowerShell session with the Import-Module cmdlet, and then sign in with your Azure credentials. U hebt geen verhoogde bevoegdheden nodig om een module te importeren.Importing a module does not require elevated privileges.

# Import the module into the PowerShell session
Import-Module AzureRM.Netcore
# Connect to Azure with an interactive dialog for sign-in
Connect-AzureRmAccount

Herhaal deze stappen voor elke nieuwe PowerShell-sessie die u start.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Als u de AzureRM-module automatisch wilt importeren, moet u een PowerShell-profiel instellen. Zie Profielen voor meer informatie.Automatically importing the AzureRM module requires setting up a PowerShell profile, which you can learn about in About Profiles. In macOS en Linux moet u de omgevingsvariabele $Profile gebruiken om met uw profiel te werken.On macOS and Linux, you should work with your profile through the $Profile environment variable. Voor meer informatie over het behouden van uw Azure-aanmelding tussen sessies, raadpleegt u Persist user credentials across PowerShell sessions (Gebruikersreferenties actief houden tussen PowerShell-sessies).To learn how to persist your Azure sign in across sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

Beschikbare cmdletsAvailable cmdlets

De Azure PowerShell-modules voor .NET Core zijn nog in ontwikkeling.The Azure PowerShell modules for .NET Core are still in development. Deze modules bieden niet de volledige set cmdlets die beschikbaar is voor de Windows-versie van de modules.These modules do not provide the full set of cmdlets that are available for the Windows version of the modules. De volgende functies zijn geïmplementeerd in AzureRM.Netcore-modules:The following functions are implemented in AzureRM.Netcore modules:

 • AccountbeheerAccount management
  • Meld u aan met een Microsoft-account, organisatieaccount of service-principal via Microsoft Azure Active DirectorySign in with Microsoft account, Organizational account, or Service Principal through Microsoft Azure Active Directory
  • Sla referenties op schijf op met Save-AzureRmContext en laad opgeslagen referenties met Import-AzureRmContextSave Credentials to disk with Save-AzureRmContext and load saved credentials using Import-AzureRmContext
 • OmgevingEnvironment
  • Verkrijg de verschillende kant-en-klare omgevingen voor Microsoft AzureGet the different out-of-box Microsoft Azure environments
  • Aangepaste omgevingen toevoegen/instellen/verwijderen (zoals uw Azure Stack- of Windows Azure Pack-omgevingen)Add/Set/Remove customized environments (like your Azure Stack or Windows Azure Pack environments)
 • Cmdlets voor beheer van Azure-services met behulp van Resource Manager- en Service Management-interfaces.Management plane cmdlets for Azure services using Resource Manager and Service Management interfaces.
  • Virtuele machineVirtual Machine
  • App Service (Websites)App Service (Websites)
  • SQL DatabaseSQL Database
  • StorageStorage
  • NetwerkNetwork

Volgende stappenNext Steps

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van Azure PowerShell het artikel Aan de slag met Azure PowerShell.For more information about using Azure PowerShell, see the Get started with Azure PowerShell article.