Inhoudsopgave

 1. Verwijdering van de Force-parameters
 2. Wijziging aan Tag-parameters
 3. Belangrijke wijzigingen voor Storage-cmdlets
 4. Belangrijke wijzigingen voor AD-cmdlets

Verwijdering van de Force-parameters

In deze release hebben we alle verouderde Force-parameters van de cmdlets verwijderd, evenals de bijbehorende waarschuwingen dat de parameter in een toekomstige release zal worden verwijderd.

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze wijziging:

ApiManagement

 • Remove-AzureRmApiManagement
 • Remove-AzureRmApiManagementApi
 • Remove-AzureRmApiManagementGroup
 • Remove-AzureRmApiManagementLogger
 • Remove-AzureRmApiManagementOpenIdConnectProvider
 • Remove-AzureRmApiManagementOperation
 • Remove-AzureRmApiManagementPolicy
 • Remove-AzureRmApiManagementProduct
 • Remove-AzureRmApiManagementProperty
 • Remove-AzureRmApiManagementSubscription
 • Remove-AzureRmApiManagementUser

Automatisering

 • Remove-AzureRmAutomationCertificate
 • Remove-AzureRmAutomationCredential
 • Remove-AzureRmAutomationVariable
 • Remove-AzureRmAutomationWebhook

Batch

 • Remove-AzureBatchCertificate
 • Remove-AzureBatchComputeNode
 • Remove-AzureBatchComputeNodeUser

DataFactories

 • Resume-AzureRmDataFactoryPipeline
 • Set-AzureRmDataFactoryPipelineActivePeriod
 • Suspend-AzureRmDataFactoryPipeline

DataLakeStore

 • Remove-AzureRmDataLakeStoreItemAclEntry
 • Set-AzureRmDataLakeStoreItemAcl
 • Set-AzureRmDataLakeStoreItemAclEntry
 • Set-AzureRmDataLakeStoreItemOwner

OperationalInsights

 • Remove-AzureRmOperationalInsightsSavedSearch

Profiel

 • Remove-AzureRmEnvironment

RedisCache

 • Remove-AzureRmRedisCacheDiagnostics

Bronnen

 • Register-AzureRmProviderFeature
 • Register-AzureRmResourceProvider
 • Remove-AzureRmADServicePrincipal
 • Remove-AzureRmPolicyAssignment
 • Remove-AzureRmResourceGroupDeployment
 • Remove-AzureRmRoleAssignment
 • Stop-AzureRmResourceGroupDeployment
 • Unregister-AzureRmResourceProvider

Storage

 • Remove-AzureStorageContainerStoredAccessPolicy
 • Remove-AzureStorageQueueStoredAccessPolicy
 • Remove-AzureStorageShareStoredAccessPolicy
 • Remove-AzureStorageTableStoredAccessPolicy

StreamAnalytics

 • Remove-AzureRmStreamAnalyticsFunction
 • Remove-AzureRmStreamAnalyticsInput
 • Remove-AzureRmStreamAnalyticsJob
 • Remove-AzureRmStreamAnalyticsOutput

Tag

 • Remove-AzureRmTag


Als u een script hebt dat gebruikmaakt van een van de bovenstaande cmdlets, kunt u de gevolgen van deze belangrijke wijziging eenvoudig oplossen door de Force-parameter te verwijderen.

# Old
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -Force

# New
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location


Wijziging aan Tag-parameters

In deze release is de parameternaam Tags gewijzigd in Tag en is het type gewijzigd van Hashtable[] in Hashtable, wat gevolgen heeft voor de indeling van sleutel-waardeparen.

Voorheen werd elk item in de Hashtable[] weergegeven met een enkel sleutel-waardepaar:

$tags = @{ Name = "test1"; Value = "testval1" }, @{ Name = "test2", Value = "testval2" }
$tags[0].Name # Key for the first entry, "test1"
$tags[0].Value # Value for the first entry, "testval1"
$tags[1].Name # Key for the second entry, "test2"
$tags[1].Value # Value for the second entry, "testval2"

Nu zijn Name en Value niet langer nodig, waardoor sleutel-waardeparen kunnen worden gemaakt door Key = "Value" toe te wijzen in de Hashtable:

$tag = @{ test1 = "testval1"; test2 = "testval2" }
$tag["test1"] # Gets the value associated with the key "test1"
$tag["test2"] # Gets the value associated with the key "test2"

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze wijziging:

Batch

 • Get-AzureRmBatchAccount
 • New-AzureRmBatchAccount
 • Set-AzureRmBatchAccount

Compute

 • New-AzureRmVM
 • Update-AzureRmVM

DataLakeAnalytics

 • New-AzureRmDataLakeAnalyticsAccount
 • Set-AzureRmDataLakeAnalyticsAccount

DataLakeStore

 • New-AzureRmDataLakeStoreAccount
 • Set-AzureRmDataLakeStoreAccount

Dns

 • New-AzureRmDnsZone
 • Set-AzureRmDnsZone

KeyVault

 • Get-AzureRmKeyVault
 • New-AzureRmKeyVault

Netwerk

 • New-AzureRmApplicationGateway
 • New-AzureRmExpressRouteCircuit
 • New-AzureRmLoadBalancer
 • New-AzureRmLocalNetworkGateway
 • New-AzureRmNetworkInterface
 • New-AzureRmNetworkSecurityGroup
 • New-AzureRmPublicIpAddress
 • New-AzureRmRouteTable
 • New-AzureRmVirtualNetwork
 • New-AzureRmVirtualNetworkGateway
 • New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection
 • New-AzureRmVirtualNetworkPeering

Bronnen

 • Find-AzureRmResource
 • Find-AzureRmResourceGroup
 • New-AzureRmResource
 • New-AzureRmResourceGroup
 • Set-AzureRmResource
 • Set-AzureRmResourceGroup

SQL

 • New-AzureRmSqlDatabase
 • New-AzureRmSqlDatabaseCopy
 • New-AzureRmSqlDatabaseSecondary
 • New-AzureRmSqlElasticPool
 • New-AzureRmSqlServer
 • Set-AzureRmSqlDatabase
 • Set-AzureRmSqlElasticPool
 • Set-AzureRmSqlServer

Storage

 • New-AzureRmStorageAccount
 • Set-AzureRmStorageAccount

TrafficManager

 • New-AzureRmTrafficManagerProfile


Als u een script hebt dat gebruikmaakt van een van de bovenstaande cmdlets, kunt u de gevolgen van deze belangrijke wijziging eenvoudig oplossen door de Tags-parameter te wijzigen in Tag en Tag aan te passen aan de nieuwe indeling.

# Old
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location -location -Tags @{ Name = "testtag"; Value = "testval" }

# New
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location -location -Tag @{ testtag = "testval" }


Belangrijke wijzigingen voor Storage-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

Get-AzureRmStorageAccountKey

 • De cmdlet retourneert nu een lijst met sleutels in plaats van een object met eigenschappen voor elke sleutel
# Old
$key = (Get-AzureRmStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).Key1

# New
$key = (Get-AzureRmStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName)[0].Value

New-AzureRmStorageAccountKey

 • Het veld StorageAccountRegenerateKeyResponse in de uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd in StorageAccountListKeysResults, wat nu een lijst met sleutels is, in plaats van een object met eigenschappen voor elke sleutel
# Old
$key = (New-AzureRmStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).StorageAccountKeys.Key1

# New
$key = (New-AzureRmStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).Keys[0].Value

New/Get/Set-AzureRmStorageAccount

 • De naam van het veld AccountType in de uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd in Sku.Name
 • Het uitvoertype voor primaire/secundaire eindpunten voor een blob/tabel/wachtrij/bestand is van Uri gewijzigd in String
# Old
$accountType = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).AccountType

# New
$accountType = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).Sku.Name
# Old 
$blobEndpoint = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).PrimaryEndpoints.Blob.ToString()
$blobEndpoint = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).PrimaryEndpoints.Blob.AbsolutePath

# New
$blobEndpoint = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).PrimaryEndpoints.Blob.ToString()
$blobEndpoint = (Get-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $accountName).PrimaryEndpoints.Blob


Belangrijke wijzigingen voor AD-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

Get-AzureRMADServicePrincipal

 • Het veld ServicePrincipalName in de uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd in ServicePrincipalNames en is nu een verzameling. Deze geeft nu ApplicationId ook weer als SPN-naam, samen met de identifierUri.
# Old
$servicePrincipals = Get-AzureRmADServicePrincipal -SearchString $displayName
$spn = $servicePrincipals[0].ServicePrincipalName

# New
$servicePrincipals = Get-AzureRmADServicePrincipal -SearchString $displayName
$spn = $servicePrincipals[0].ServicePrincipalNames[0]

Get-AzureRmADApplication

 • De naam van parameter ApplicationObjectId is gewijzigd in ObjectId.
 • In de uitvoer van deze cmdlet is de naam van ApplicationObjectId gewijzigd in ObjectId.
# Old
$app = Get-AzureRmADApplication -ApplicationObjectId $applicationObjectId
$objectId = $app.ApplicationObjectId

# New
$app = Get-AzureRmADApplication -ObjectId $objectId
$objectId = $app.ObjectId

Remove-AzureRmADApplication

 • De naam van parameter ApplicationObjectId is gewijzigd in ObjectId.
# Old
$app = Remove-AzureRmADApplication -ApplicationObjectId $applicationObjectId -Force

# New
$app = Remove-AzureRmADApplication -ObjectId $objectId -Force

New-AzureRmADApplication

 • In de uitvoer van deze cmdlet is de naam van ApplicationObjectId gewijzigd in ObjectId.
 • De parameters KeyValue, KeyUsage en KeyType zijn verwijderd.
# Old
$app = New-AzureRmADApplication -DisplayName $displayName -HomePage $homePage -IdentifierUris $identifierUris -KeyValue $kv -KeyType $kt -KeyUsage $ku
$id = $app.ApplicationObjectId

# New
$app = New-AzureRmADApplication -DisplayName $displayName -HomePage $homePage -IdentifierUris $identifierUris
$id = $app.ObjectId
New-AzureRmADAppCredential -ObjectId $id -Password $kv

Get-AzureRmADGroup

 • Het veld Mail is verwijderd uit de uitvoer.

Get-AzureRmADUser

 • Het veld Mail is verwijderd uit de uitvoer.

New-AzureRmADServicePrincipal

 • De parameter DisableAccount is verwijderd.
# Old
$servicePrincipal = New-AzureRmADServicePrincipal -DisplayName $displayName -Password $password -DisableAccount true

# New
$servicePrincipal = New-AzureRmADServicePrincipal -DisplayName $displayName -Password $password
Remove-AzureRmADServicePrincipal -ObjectId $servicePrincipal.ObjectId