Belangrijke wijzigingen voor Microsoft Azure PowerShell 4.0.0Breaking changes for Microsoft Azure PowerShell 4.0.0

Dit document dient niet alleen als melding van een belangrijke wijziging, maar ook als migratiehandleiding voor gebruikers van de Microsoft Azure PowerShell-cmdlets.This document serves as both a breaking change notification and migration guide for consumers of the Microsoft Azure PowerShell cmdlets. Elke sectie beschrijft zowel de reden voor de belangrijke wijziging als het eenvoudigste migratiepad.Each section describes both the impetus for the breaking change and the migration path of least resistance. Raadpleeg voor een uitgebreidere context de pull-aanvraag die bij elke wijziging hoort.For in-depth context, please refer to the pull request associated with each change.

InhoudsopgaveTable of Contents

De volgende uitvoertypen worden beïnvloed door deze release:The following output types were affected this release:

PSVirtualMachinePSVirtualMachine

 • De eigenschappen van DataDiskNames en NetworkInterfaceIDs op het hoogste niveau van het PSVirtualMachine-object zijn verwijderd uit het uitvoertype.Top level properties DataDiskNames and NetworkInterfaceIDs of nthe PSVirtualMachine object have been removed from the output type. Deze eigenschappen zijn altijd al beschikbaar geweest in de eigenschappen StorageProfile en NetworkProfile van het PSVirtualMachine-object. Dit is voortaan dan ook de manier om deze aan te spreken.These properties have always been available in the StorageProfile and NetworkProfile properties of the PSVirtualMachine object and will be the way they will need to be accessed going forward.
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:This change affects the following cmdlets:
  • Add-AzureRmVMDataDisk
  • Add-AzureRmVMNetworkInterface
  • Get-AzureRmVM
  • Remove-AzureRmVMDataDisk
  • Remove-AzureRmVMNetworkInterface
  • Set-AzureRmVMDataDisk
# Old
$vm.DataDiskNames
$vm.NetworkInterfaceIDs

# New
$vm.StorageProfile.DataDisks | Select -Property Name
$vm.NetworkProfile.NetworkInterfaces | Select -Property Id

Belangrijke wijzigingen voor EventHub-cmdletsBreaking changes to EventHub cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:The following cmdlets were affected this release:

Get-AzureRmEventHubNamespaceGet-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributesThe property ResourceGroupName has been removed from the output type NamespaceAttributes

New-AzureRmEventHubNamespaceNew-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributesThe property ResourceGroupName has been removed from the output type NamespaceAttributes

Belangrijke wijzigingen voor Insights-cmdletsBreaking changes to Insights cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:The following cmdlets were affected this release:

Get-AzureRmUsageGet-AzureRmUsage

 • Deze cmdlet is afgeschaft.This cmdlet has been deprecated.

Remove-AzureRmAlertRuleRemove-AzureRmAlertRule

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van een lijst met een enkel object in een enkel object. Dit object bevat de requestId en een statuscode.The output of this cmdlet has changed from a list with a single object to a single object; this object includes the requestId, and status code.
# Old 
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name chiricutin
if ($s1 -ne $null)
{
  $r = $s1(0).RequestId
  $s = $s1(0).StatusCode
}

# New
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name chiricutin
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode

Add-AzureRmLogAlertRuleAdd-AzureRmLogAlertRule

 • Deze cmdlet is afgeschaft.This cmdlet has been deprecated.

Get-AzureRmAlertRuleGet-AzureRmAlertRule

 • Elk element van de uitvoer (een lijst met objecten) van deze cmdlet is afgevlakt. Dit houdt in dat er geen objecten meer worden geretourneerd met de structuur { Id, Location, Name, Tags, Properties }, maar met de structuur { Id, Location, Name, Tags, Type, Description, IsEnabled, Condition, Actions, LastUpdatedTime, ...}. Deze bestaat uit alle kenmerken van een Azure-resource plus alle kenmerken van een AlertRuleResource op het hoogste niveau.Each element of the the output (a list of objects) of this cmdlet is flattened, i.e. instead of returning objects with the structure { Id, Location, Name, Tags, Properties } it will return objects with the structure { Id, Location, Name, Tags, Type, Description, IsEnabled, Condition, Actions, LastUpdatedTime, ...}, which is all of the attributes of an Azure Resource plus all of the attributes of an AlertRuleResource at the top level.
# Old
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -fore red "Error updating alert rule"

  Write-Host $rules(0).Id
  Write-Host $rules(0).Properties.IsEnabled
  Write-Host $rules(0).Properties.Condition
}

# New
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -fore red "Error updating alert rule"

  Write-Host $rules(0).Id

  # Properties will remain for a while
  Write-Host $rules(0).Properties.IsEnabled

  # But the properties will be at the top level too. Later Properties will be removed
  Write-Host $rules(0).IsEnabled
  Write-Host $rules(0).Condition
}

Get-AzureRmAutoscaleSettingGet-AzureRmAutoscaleSetting

 • Het veld AutoscaleSettingResourceName is afgeschaft, omdat dit altijd dezelfde waarde heeft als het veld Name.The AutoscaleSettingResourceName field is deprecated since it always has the same value as the Name field.
# Old 
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting
if ($s1.AutoscaleSettingResourceName -ne $s1.Name)
{
  Write-Host "There is something wrong with the name"
}

# New
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting

# There won't be a AutoscaleSettingResourceName
Write-Host $s1.Name

Remove-AzureRmLogProfileRemove-AzureRmLogProfile

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van Boolean in een object dat RequestId en StatusCode bevat.The output of this cmdlet will change from Boolean to and object containing RequestId and StatusCode
# Old 
$s1 = Remove-AzureRmLogProfile -Name myLogProfile
if ($s1 -eq $true)
{
  Write-Host "Removed"
}
else
{
  Write-Host "Failed"
}

# New
$s1 = Remove-AzureRmLogProfile -Name myLogProfile
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode

Add-AzureRmLogProfileAdd-AzureRmLogProfile

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van een object dat de requestId, de statuscode en de bijgewerkte of de zojuist gemaakte resource bevatThe output of this cmdlet will change from an object that includes the requestId, status code, and the updated or newly created resource
# Old 
$s1 = Add-AzureRmLogProfile -Name default -StorageAccountId /subscriptions/df602c9c-7aa0-407d-a6fb-eb20c8bd1192/resourceGroups/JohnKemTest/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/johnkemtest8162 -Locations Global -categ Delete, Write, Action -retention 3
$r = $s1.ServiceBusRuleId

# New
$s1 = Add-AzureRmLogProfile -Name default -StorageAccountId /subscriptions/df602c9c-7aa0-407d-a6fb-eb20c8bd1192/resourceGroups/JohnKemTest/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/johnkemtest8162 -Locations Global -categ Delete, Write, Action -retention 3
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode
$a = $s1.NewResource.ServiceBusRuleId

Set-AzureRmDiagnosticSettingsSet-AzureRmDiagnosticSettings

 • De naam van deze opdracht wordt gewijzigd in Update-AzureRmDiagnsoticSettings.The command is going to be renamed to Update-AzureRmDiagnsoticSettings
# Old
Set-AzureRmDiagnosticSettings

# New
Update-AzureRmDiagnosticSettings

Belangrijke wijzigingen voor Network-cmdletsBreaking changes to Network cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:The following cmdlets were affected this release:

New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnectionNew-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection

 • De parameter EnableBgp is gewijzigd om een boolean te accepteren in plaats van een string.EnableBgp parameter has been changed to take a boolean instead of a string
# Old
New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -ResourceGroupName "RG" -name "conn1" -VirtualNetworkGateway1 $vnetGateway -LocalNetworkGateway2 $localnetGateway -ConnectionType IPsec -SharedKey "key" -EnableBgp "true"

# New
New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -ResourceGroupName "RG" -name "conn1" -VirtualNetworkGateway1 $vnetGateway -LocalNetworkGateway2 $localnetGateway -ConnectionType IPsec -SharedKey "key" -EnableBgp $true

Belangrijke wijzigingen voor ServiceBus-cmdletsBreaking changes to ServiceBus cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:The following cmdlets were affected this release:

Get-AzureRmServiceBusNamespaceGet-AzureRmServiceBusNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributesThe property ResourceGroupName has been removed from the output type NamespaceAttributes

New-AzureRmServiceBusNamespaceNew-AzureRmServiceBusNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributesThe property ResourceGroupName has been removed from the output type NamespaceAttributes

Belangrijke wijzigingen voor SQL-cmdletsBreaking changes to Sql cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:The following cmdlets were affected this release:

New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroupNew-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderdTag parameter has been removed
 • De naam van de parameter GracePeriodWithDataLossHour is gewijzigd in GracePeriodWithDataLossHoursGracePeriodWithDataLossHour parameter has been renamed to GracePeriodWithDataLossHours
# Old
New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHour 1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHours 1

Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroupSet-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderdTag parameter has been removed
 • De naam van de parameter GracePeriodWithDataLossHour is gewijzigd in GracePeriodWithDataLossHoursGracePeriodWithDataLossHour parameter has been renamed to GracePeriodWithDataLossHours
# Old
Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHour 1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHours 1

Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroupAdd-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderdTag parameter has been removed
# Old
Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1

Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroupRemove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderdTag parameter has been removed
# Old
Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1

Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroupRemove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter PartnerResourceGroupName is verwijderdPartnerResourceGroupName parameter has been removed
 • De parameter PartnerServerName is verwijderdPartnerServerName parameter has been removed
# Old
Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -PartnerResourceGroupName rg

# New
Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg

Set-AzureRmSqlDatabaseThreatDetectionPolicySet-AzureRmSqlDatabaseThreatDetectionPolicy

 • De waarde Usage_Anomaly is niet meer geldig voor de parameter ExcludedDetectionTypeThe value Usage_Anomaly is no longer valid for the parameter ExcludedDetectionType

Set-AzureRmSqlServerThreatDetectionPolicySet-AzureRmSqlServerThreatDetectionPolicy

 • De waarde Usage_Anomaly is niet meer geldig voor de parameter ExcludedDetectionTypeThe value Usage_Anomaly is no longer valid for the parameter ExcludedDetectionType

Belangrijke wijzigingen voor Storage-cmdletsBreaking changes to Storage cmdlets

De volgende eigenschappen van uitvoertypen worden beïnvloed door deze release:The following output type properties were affected this release:

AzureStorageBlob.ICloudBlob.ServiceClientAzureStorageBlob.ICloudBlob.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):The following properties were removed from this type (note: they can still be found in DefaultRequestOptions property):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • ServerTimeout
  • ParallelOperationThreadCount
  • SingleBlobUploadThresholdInBytes
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:This change affects the following cmdlets:
  • Get-AzureStorageBlob
  • Get-AzureStorageBlobContent
  • Get-AzureStorageBlobCopyState
  • Set-AzureStorageBlobContent
  • Start-AzureStorageBlobCopy
  • Stop-AzureStorageBlobCopy

AzureStorageContainer.CloudBlobContainer.ServiceClientAzureStorageContainer.CloudBlobContainer.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):The following properties were removed from this type (note: they can still be found in the DefaultRequestOptions property):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • ServerTimeout
  • ParallelOperationThreadCount
  • SingleBlobUploadThresholdInBytes
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:This change affects the following cmdlets:
  • Get-AzureStorageContainer
  • New-AzureStorageContainer
  • Set-AzureStorageContainerAcl

AzureStorageQueue.CloudQueue.ServiceClientAzureStorageQueue.CloudQueue.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):The following properties were removed from this type (note: they can still be found in the DefaultRequestOptions property):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • RetryPolicy
  • ServerTimeout
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:This change affects the following cmdlets:
  • Get-AzureStorageQueue
  • New-AzureStorageQueue

AzureStorageTable.CloudTable.ServiceClientAzureStorageTable.CloudTable.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):The following properties were removed from this type (note: they can still be found in the DefaultRequestOptions property):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • PayloadFormat
  • RetryPolicy
  • ServerTimeout
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:This change affects the following cmdlets:
  • Get-AzureStorageTable
  • New-AzureStorageTable
# Old
$LocationMode = (Get-AzureStorageBlob -Container $containername)[0].ICloudBlob.ServiceClient.LocationMode    
$ParallelOperationThreadCount = (Get-AzureStorageContainer -Container $containername).CloudBlobContainer.ServiceClient.ParallelOperationThreadCount
$PayloadFormat = (Get-AzureStorageTable -Name $tablename).CloudTable.ServiceClient.PayloadFormat
$RetryPolicy = (Get-AzureStorageQueue -Name $queuename).CloudQueue.ServiceClient.RetryPolicy

# New
$LocationMode = (Get-AzureStorageBlob -Container $containername)[0].ICloudBlob.ServiceClient.DefaultRequestOptions.LocationMode   
$ParallelOperationThreadCount = (Get-AzureStorageContainer -Container $containername).CloudBlobContainer.ServiceClient.DefaultRequestOptions.ParallelOperationThreadCount
$PayloadFormat = (Get-AzureStorageTable -Name $tablename).CloudTable.ServiceClient.DefaultRequestOptions.PayloadFormat
$RetryPolicy = (Get-AzureStorageQueue -Name $queuename).CloudQueue.ServiceClient.DefaultRequestOptions.RetryPolicy

Belangrijke wijzigingen voor Profile-cmdletsBreaking Changes to Profile Cmdlets

De volgende cmdlets en uitvoertypen voor cmdlet zijn gewijzigd in deze release.The following cmdlets and cmdlet output types were changed in this release.

Belangrijke wijzigingen voor Add-AzureRmAccountAdd-AzureRmAccount breaking changes

 • De parameter EnvironmentName is verwijderd en vervangen door Environment. De Environment accepteert nu een tekenreeks en geen AzureEnvironment-objectEnvironmentName parameter has been removed and replaced with Environment, the Environment now takes a string and not an AzureEnvironment object
# Old
Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloud

# New
Add-AzureRmAccount -Environment AzureChinaCloud

De naam van Select-AzureRmProfile is gewijzigd in Import-AzureRmContextSelect-AzureRmProfile was renamed to Import-AzureRmContext

Naam van Select-AzureRmProfile gewijzigd in Import-AzureRmContextSelect-AzureRmProfile was renamed to Import-AzureRmContext

# Old
Select-AzureRmProfile -Path c:\mydir\myprofile.json

# New
Import-AzureRmContext -Path c:\mydir\myprofile.json

De naam van Save-AzureRmProfile is gewijzigd in Save-AzureRmContextSave-AzureRmProfile was renamed to Save-AzureRmContext

Naam van Save-AzureRmProfile gewijzigd in Save-AzureRmContextSave-AzureRmProfile was renamed to Save-AzureRmContext

# Old
Save-AzureRmProfile -Path c:\mydir\myprofile.json

# New
Save-AzureRmContext -Path c:\mydir\myprofile.json

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureContextBreaking Changes to output PSAzureContext Type

 • De eigenschap TokenCache is gewijzigd in een type dat IAzureTokenCache implementeert, in plaats van een byte[]The TokenCache property changed to a type that implements IAzureTokenCache instead of a byte[]
# Old
$bytes = (Get-AzureRmContext).TokenCache
$bytes = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).TokenCache
$bytes = (Add-AzureRmAccount).Context.TokenCache

# New
$bytes = (Get-AzureRmContext).TokenCache.CacheData
$bytes = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).TokenCache.CacheData
$bytes = (Add-AzureRmAccount).Context.TokenCache.CacheData

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureAccountBreaking Changes to the output PSAzureAccount Type

 • De eigenschap AccountType is gewijzigd in TypeThe AccountType property was changed to Type
# Old
$type = (Get-AzureRmContext).Account.AccountType
$type = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).Account.AccountType
$type = (Add-AzureRmAccount).Context.Account.AccountType

# New 
$type = (Get-AzureRmContext).Account.Type
$type = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).Account.Type
$type = (Add-AzureRmAccount).Context.Account.Type

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureSubscriptionBreaking Changes to the output PSAzureSubscription Type

 • De eigenschap SubscriptionId is gewijzigd in IdThe SubscriptionId property was changed to Id
# Old
$id =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).SubscriptionId
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.SubscriptionId
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionId
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionId

# New
$id =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Id
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.Id
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Id
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Id
 • De eigenschap SubscriptionName is gewijzigd in NameThe SubscriptionName property was changed to Name
# Old
$name =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).SubscriptionName
$name =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.SubscriptionName
$name =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionName
$name =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionName

# New
$name =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Name
$name =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.Name
$name =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Name
$name =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Name

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureTenantBreaking Changes to the output PSAzureTenant Type

 • De eigenschap TenantId is gewijzigd in IdThe TenantId property was changed to Id
# Old
$id =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).TenantId
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Tenant.TenantId
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.TenantId
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.TenantId

# New
$id =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Id
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Tenant.Id
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.Id
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.Id
 • De eigenschap Domain is gewijzigd in DirectoryThe Domain property was changed to Directory
# Old
$tenantName =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Domain

# New
$tenantName =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Directory