Belangrijke wijzigingen voor Microsoft Azure PowerShell 4.0.0

Dit document dient niet alleen als melding van een belangrijke wijziging, maar ook als migratiehandleiding voor gebruikers van de Microsoft Azure PowerShell-cmdlets. Elke sectie beschrijft zowel de reden voor de belangrijke wijziging als het eenvoudigste migratiepad. Raadpleeg voor een uitgebreidere context de pull-aanvraag die bij elke wijziging hoort.

Inhoudsopgave

De volgende uitvoertypen worden beïnvloed door deze release:

PSVirtualMachine

 • De eigenschappen van DataDiskNames en NetworkInterfaceIDs op het hoogste niveau van het PSVirtualMachine-object zijn verwijderd uit het uitvoertype. Deze eigenschappen zijn altijd al beschikbaar geweest in de eigenschappen StorageProfile en NetworkProfile van het PSVirtualMachine-object. Dit is voortaan dan ook de manier om deze aan te spreken.
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:
  • Add-AzureRmVMDataDisk
  • Add-AzureRmVMNetworkInterface
  • Get-AzureRmVM
  • Remove-AzureRmVMDataDisk
  • Remove-AzureRmVMNetworkInterface
  • Set-AzureRmVMDataDisk
# Old
$vm.DataDiskNames
$vm.NetworkInterfaceIDs

# New
$vm.StorageProfile.DataDisks | Select -Property Name
$vm.NetworkProfile.NetworkInterfaces | Select -Property Id

Belangrijke wijzigingen voor EventHub-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

Get-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributes

New-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributes

Belangrijke wijzigingen voor Insights-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

Get-AzureRmUsage

 • Deze cmdlet is afgeschaft.

Remove-AzureRmAlertRule

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van een lijst met een enkel object in een enkel object. Dit object bevat de requestId en een statuscode.
# Old 
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name chiricutin
if ($s1 -ne $null)
{
  $r = $s1(0).RequestId
  $s = $s1(0).StatusCode
}

# New
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name chiricutin
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode

Add-AzureRmLogAlertRule

 • Deze cmdlet is afgeschaft.

Get-AzureRmAlertRule

 • Elk element van de uitvoer (een lijst met objecten) van deze cmdlet is afgevlakt. Dit houdt in dat er geen objecten meer worden geretourneerd met de structuur { Id, Location, Name, Tags, Properties }, maar met de structuur { Id, Location, Name, Tags, Type, Description, IsEnabled, Condition, Actions, LastUpdatedTime, ...}. Deze bestaat uit alle kenmerken van een Azure-resource plus alle kenmerken van een AlertRuleResource op het hoogste niveau.
# Old
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -fore red "Error updating alert rule"

  Write-Host $rules(0).Id
  Write-Host $rules(0).Properties.IsEnabled
  Write-Host $rules(0).Properties.Condition
}

# New
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -fore red "Error updating alert rule"

  Write-Host $rules(0).Id

  # Properties will remain for a while
  Write-Host $rules(0).Properties.IsEnabled

  # But the properties will be at the top level too. Later Properties will be removed
  Write-Host $rules(0).IsEnabled
  Write-Host $rules(0).Condition
}

Get-AzureRmAutoscaleSetting

 • Het veld AutoscaleSettingResourceName is afgeschaft, omdat dit altijd dezelfde waarde heeft als het veld Name.
# Old 
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting
if ($s1.AutoscaleSettingResourceName -ne $s1.Name)
{
  Write-Host "There is something wrong with the name"
}

# New
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting

# There won't be a AutoscaleSettingResourceName
Write-Host $s1.Name

Remove-AzureRmLogProfile

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van Boolean in een object dat RequestId en StatusCode bevat.
# Old 
$s1 = Remove-AzureRmLogProfile -Name myLogProfile
if ($s1 -eq $true)
{
  Write-Host "Removed"
}
else
{
  Write-Host "Failed"
}

# New
$s1 = Remove-AzureRmLogProfile -Name myLogProfile
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode

Add-AzureRmLogProfile

 • De uitvoer van deze cmdlet is gewijzigd van een object dat de requestId, de statuscode en de bijgewerkte of de zojuist gemaakte resource bevat
# Old 
$s1 = Add-AzureRmLogProfile -Name default -StorageAccountId /subscriptions/df602c9c-7aa0-407d-a6fb-eb20c8bd1192/resourceGroups/JohnKemTest/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/johnkemtest8162 -Locations Global -categ Delete, Write, Action -retention 3
$r = $s1.ServiceBusRuleId

# New
$s1 = Add-AzureRmLogProfile -Name default -StorageAccountId /subscriptions/df602c9c-7aa0-407d-a6fb-eb20c8bd1192/resourceGroups/JohnKemTest/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/johnkemtest8162 -Locations Global -categ Delete, Write, Action -retention 3
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode
$a = $s1.NewResource.ServiceBusRuleId

Set-AzureRmDiagnosticSettings

 • De naam van deze opdracht wordt gewijzigd in Update-AzureRmDiagnsoticSettings.
# Old
Set-AzureRmDiagnosticSettings

# New
Update-AzureRmDiagnosticSettings

Belangrijke wijzigingen voor Network-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection

 • De parameter EnableBgp is gewijzigd om een boolean te accepteren in plaats van een string.
# Old
New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -ResourceGroupName "RG" -name "conn1" -VirtualNetworkGateway1 $vnetGateway -LocalNetworkGateway2 $localnetGateway -ConnectionType IPsec -SharedKey "key" -EnableBgp "true"

# New
New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -ResourceGroupName "RG" -name "conn1" -VirtualNetworkGateway1 $vnetGateway -LocalNetworkGateway2 $localnetGateway -ConnectionType IPsec -SharedKey "key" -EnableBgp $true

Belangrijke wijzigingen voor ServiceBus-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

Get-AzureRmServiceBusNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributes

New-AzureRmServiceBusNamespace

 • De eigenschap ResourceGroupName is verwijderd uit het uitvoertype NamespaceAttributes

Belangrijke wijzigingen voor SQL-cmdlets

De volgende cmdlets worden beïnvloed door deze release:

New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderd
 • De naam van de parameter GracePeriodWithDataLossHour is gewijzigd in GracePeriodWithDataLossHours
# Old
New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHour 1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
New-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHours 1

Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderd
 • De naam van de parameter GracePeriodWithDataLossHour is gewijzigd in GracePeriodWithDataLossHours
# Old
Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHour 1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Set-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHours 1

Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderd
# Old
Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Add-AzureRmSqlDatabaseToFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1

Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup

 • De parameter Tag is verwijderd
# Old
Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1 -Tag @{ Environment="Test" }

# New
Remove-AzureRmSqlDatabaseFromFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -Database $db1

Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup

 • De parameter PartnerResourceGroupName is verwijderd
 • De parameter PartnerServerName is verwijderd
# Old
Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg -PartnerServerName server2 -PartnerResourceGroupName rg

# New
Remove-AzureRmSqlDatabaseFailoverGroup -ResourceGroupName rg -ServerName server1 -FailoverGroupName fg

Set-AzureRmSqlDatabaseThreatDetectionPolicy

 • De waarde Usage_Anomaly is niet meer geldig voor de parameter ExcludedDetectionType

Set-AzureRmSqlServerThreatDetectionPolicy

 • De waarde Usage_Anomaly is niet meer geldig voor de parameter ExcludedDetectionType

Belangrijke wijzigingen voor Storage-cmdlets

De volgende eigenschappen van uitvoertypen worden beïnvloed door deze release:

AzureStorageBlob.ICloudBlob.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • ServerTimeout
  • ParallelOperationThreadCount
  • SingleBlobUploadThresholdInBytes
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:
  • Get-AzureStorageBlob
  • Get-AzureStorageBlobContent
  • Get-AzureStorageBlobCopyState
  • Set-AzureStorageBlobContent
  • Start-AzureStorageBlobCopy
  • Stop-AzureStorageBlobCopy

AzureStorageContainer.CloudBlobContainer.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • ServerTimeout
  • ParallelOperationThreadCount
  • SingleBlobUploadThresholdInBytes
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:
  • Get-AzureStorageContainer
  • New-AzureStorageContainer
  • Set-AzureStorageContainerAcl

AzureStorageQueue.CloudQueue.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • RetryPolicy
  • ServerTimeout
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:
  • Get-AzureStorageQueue
  • New-AzureStorageQueue

AzureStorageTable.CloudTable.ServiceClient

 • De volgende eigenschappen van dit type zijn verwijderd (opmerking: ze zijn nog wel aanwezig in de eigenschap DefaultRequestOptions):
  • LocationMode
  • MaximumExecutionTime
  • PayloadFormat
  • RetryPolicy
  • ServerTimeout
 • Deze wijziging is van invloed op de volgende cmdlets:
  • Get-AzureStorageTable
  • New-AzureStorageTable
# Old
$LocationMode = (Get-AzureStorageBlob -Container $containername)[0].ICloudBlob.ServiceClient.LocationMode    
$ParallelOperationThreadCount = (Get-AzureStorageContainer -Container $containername).CloudBlobContainer.ServiceClient.ParallelOperationThreadCount
$PayloadFormat = (Get-AzureStorageTable -Name $tablename).CloudTable.ServiceClient.PayloadFormat
$RetryPolicy = (Get-AzureStorageQueue -Name $queuename).CloudQueue.ServiceClient.RetryPolicy

# New
$LocationMode = (Get-AzureStorageBlob -Container $containername)[0].ICloudBlob.ServiceClient.DefaultRequestOptions.LocationMode   
$ParallelOperationThreadCount = (Get-AzureStorageContainer -Container $containername).CloudBlobContainer.ServiceClient.DefaultRequestOptions.ParallelOperationThreadCount
$PayloadFormat = (Get-AzureStorageTable -Name $tablename).CloudTable.ServiceClient.DefaultRequestOptions.PayloadFormat
$RetryPolicy = (Get-AzureStorageQueue -Name $queuename).CloudQueue.ServiceClient.DefaultRequestOptions.RetryPolicy

Belangrijke wijzigingen voor Profile-cmdlets

De volgende cmdlets en uitvoertypen voor cmdlet zijn gewijzigd in deze release.

Belangrijke wijzigingen voor Add-AzureRmAccount

 • De parameter EnvironmentName is verwijderd en vervangen door Environment. De Environment accepteert nu een tekenreeks en geen AzureEnvironment-object
# Old
Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloud

# New
Add-AzureRmAccount -Environment AzureChinaCloud

De naam van Select-AzureRmProfile is gewijzigd in Import-AzureRmContext

Naam van Select-AzureRmProfile gewijzigd in Import-AzureRmContext

# Old
Select-AzureRmProfile -Path c:\mydir\myprofile.json

# New
Import-AzureRmContext -Path c:\mydir\myprofile.json

De naam van Save-AzureRmProfile is gewijzigd in Save-AzureRmContext

Naam van Save-AzureRmProfile gewijzigd in Save-AzureRmContext

# Old
Save-AzureRmProfile -Path c:\mydir\myprofile.json

# New
Save-AzureRmContext -Path c:\mydir\myprofile.json

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureContext

 • De eigenschap TokenCache is gewijzigd in een type dat IAzureTokenCache implementeert, in plaats van een byte[]
# Old
$bytes = (Get-AzureRmContext).TokenCache
$bytes = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).TokenCache
$bytes = (Add-AzureRmAccount).Context.TokenCache

# New
$bytes = (Get-AzureRmContext).TokenCache.CacheData
$bytes = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).TokenCache.CacheData
$bytes = (Add-AzureRmAccount).Context.TokenCache.CacheData

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureAccount

 • De eigenschap AccountType is gewijzigd in Type
# Old
$type = (Get-AzureRmContext).Account.AccountType
$type = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).Account.AccountType
$type = (Add-AzureRmAccount).Context.Account.AccountType

# New 
$type = (Get-AzureRmContext).Account.Type
$type = (Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxx-xxx-xxx-xxx).Account.Type
$type = (Add-AzureRmAccount).Context.Account.Type

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureSubscription

 • De eigenschap SubscriptionId is gewijzigd in Id
# Old
$id =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).SubscriptionId
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.SubscriptionId
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionId
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionId

# New
$id =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Id
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.Id
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Id
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Id
 • De eigenschap SubscriptionName is gewijzigd in Name
# Old
$name =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).SubscriptionName
$name =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.SubscriptionName
$name =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionName
$name =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.SubscriptionName

# New
$name =(Get-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Name
$name =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Subscription.Name
$name =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Name
$name =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Subscription.Name

Belangrijke wijzigingen in het uitvoertype van PSAzureTenant

 • De eigenschap TenantId is gewijzigd in Id
# Old
$id =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).TenantId
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Tenant.TenantId
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.TenantId
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.TenantId

# New
$id =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Id
$id =(Add-AzureRmAccount -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Context.Tenant.Id
$id =(Get-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.Id
$id =(Set-AzureRmContext -SubscriptionId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Tenant.Id
 • De eigenschap Domain is gewijzigd in Directory
# Old
$tenantName =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Domain

# New
$tenantName =(Get-AzureRmTenant -TenantId xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).Directory