Belangrijke wijzigingen voor Microsoft Azure PowerShell 5.0.0Breaking changes for Microsoft Azure PowerShell 5.0.0

Dit document dient niet alleen als melding van een belangrijke wijziging, maar ook als migratiehandleiding voor gebruikers van de Microsoft Azure PowerShell-cmdlets.This document serves as both a breaking change notification and migration guide for consumers of the Microsoft Azure PowerShell cmdlets. Elke sectie beschrijft zowel de reden voor de belangrijke wijziging als het eenvoudigste migratiepad.Each section describes both the impetus for the breaking change and the migration path of least resistance. Raadpleeg voor een uitgebreidere context de pull-aanvraag die bij elke wijziging hoort.For in-depth context, please refer to the pull request associated with each change.

InhoudsopgaveTable of Contents

Belangrijke wijzigingen voor ApiManagement-cmdletsBreaking changes to ApiManagement cmdlets

New-AzureRmApiManagementBackendProxyNew-AzureRmApiManagementBackendProxy

 • De parameters UserName en Password worden vervangen door een PSCredentialParameters "UserName" and "Password" are being replaced in favor of a PSCredential
# Old
New-AzureRmApiManagementBackendProxy [other required parameters] -UserName "plain-text string" -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmApiManagementBackendProxy [other required parameters] -Credential $PSCredentialVariable

New-AzureRmApiManagementUserNew-AzureRmApiManagementUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmApiManagementUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmApiManagementUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Set-AzureRmApiManagementUserSet-AzureRmApiManagementUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
Set-AzureRmApiManagementUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
Set-AzureRmApiManagementUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Belangrijke wijzigingen voor Batch-cmdletsBreaking changes to Batch cmdlets

New-AzureBatchCertificateNew-AzureBatchCertificate

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter Password being replaced in favor of a Secure string
# Old
New-AzureBatchCertificate [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureBatchCertificate [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureBatchComputeNodeUserNew-AzureBatchComputeNodeUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter Password being replaced in favor of a Secure string
# Old
New-AzureBatchComputeNodeUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureBatchComputeNodeUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Set-AzureRmBatchComputeNodeUserSet-AzureRmBatchComputeNodeUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter Password being replaced in favor of a Secure string
# Old
Set-AzureRmBatchComputeNodeUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
Set-AzureRmBatchComputeNodeUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureBatchTaskNew-AzureBatchTask

 • De switch RunElevated is verwijderd en vervangen door UserIdentity.Removed the RunElevated switch and replaced it with UserIdentity.
# Old
New-AzureBatchTask -Id $taskId1 -JobId $jobId -CommandLine "cmd /c echo hello" -RunElevated $TRUE

# New
$autoUser = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSAutoUserSpecification -ArgumentList @("Task", "Admin")
$userIdentity = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSUserIdentity $autoUser
New-AzureBatchTask -Id $taskId1 -JobId $jobId -CommandLine "cmd /c echo hello" -UserIdentity $userIdentity

Dit is ook van invloed op de eigenschap RunElevated voor PSCloudTask, PSStartTask, PSJobManagerTask, PSJobPreparationTask en PSJobReleaseTask.This additionally impacts the RunElevated property on PSCloudTask, PSStartTask, PSJobManagerTask, PSJobPreparationTask, and PSJobReleaseTask.

PSMultiInstanceSettingsPSMultiInstanceSettings

 • De constructor PSMultiInstanceSettings verwacht niet langer een vereiste parameter numberOfInstances, maar verwacht nu een vereiste parameter coordinationCommandLine.PSMultiInstanceSettings constructor no longer takes a required numberOfInstances parameter, instead it takes a required coordinationCommandLine parameter.
# Old
$settings = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSMultiInstanceSettings -ArgumentList @(2)
$settings.CoordinationCommandLine = "cmd /c echo hello"
New-AzureBatchTask [other parameters] -MultiInstanceSettings $settings

# New
$settings = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSMultiInstanceSettings -ArgumentList @("cmd /c echo hello", 2)
New-AzureBatchTask [other parameters] -MultiInstanceSettings $settings

Get-AzureBatchTaskGet-AzureBatchTask

 • De eigenschap RunElevated voor PSCloudTask is verwijderd.Removed the RunElevated property on PSCloudTask. De eigenschap UserIdentity is toegevoegd ter vervanging van RunElevated.The UserIdentity property has been added to replace RunElevated.
# Old
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.RunElevated

# New
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.UserIdentity.AutoUser.ElevationLevel

Dit is ook van invloed op de eigenschap RunElevated voor PSCloudTask, PSStartTask, PSJobManagerTask, PSJobPreparationTask en PSJobReleaseTask.This additionally impacts the RunElevated property on PSCloudTask, PSStartTask, PSJobManagerTask, PSJobPreparationTask, and PSJobReleaseTask.

Meerdere typenMultiple types

 • De naam van de eigenschap SchedulingError is voor PSExitConditions gewijzigd in PreProcessingError.Renamed the SchedulingError property on PSExitConditions to PreProcessingError.
# Old
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.ExitConditions.SchedulingError

# New
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.ExitConditions.PreProcessingError

Meerdere typenMultiple types

 • De naam van de eigenschap SchedulingError is voor PSJobPreparationTaskExecutionInformation, PSJobReleaseTaskExecutionInformation, PSStartTaskInformation, PSSubtaskInformation en PSTaskExecutionInformation gewijzigd in FailureInformation.Renamed the SchedulingError property on PSJobPreparationTaskExecutionInformation, PSJobReleaseTaskExecutionInformation, PSStartTaskInformation, PSSubtaskInformation, and PSTaskExecutionInformation to FailureInformation.
  • Telkens wanneer een taak mislukt, wordt FailureInformation geretourneerd.FailureInformation is returned any time there is a task failure. Dit omvat alle voorgaande gevallen van planningsfouten, 'nonzero'-taakafsluitcodes en fouten bij het uploaden van bestanden door de nieuwe functie voor uitvoerbestanden.This includes all previous scheduling error cases, as well as nonzero task exit codes, and file upload failures from the new output files feature.
  • Dit is op dezelfde manier gestructureerd als voorheen, dus er zijn geen codewijzigingen nodig voor het gebruik van dit type.This is structured the same as before, so no code change is needed when using this type.
# Old
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.ExecutionInformation.SchedulingError

# New
$task = Get-AzureBatchTask [parameters]
$task.ExecutionInformation.FailureInformation

Deze wijziging heeft ook invloed op: Get-AzureBatchPool, Get-AzureBatchSubtask en Get-AzureBatchJobPreparationAndReleaseTaskStatusThis additionally impacts: Get-AzureBatchPool, Get-AzureBatchSubtask, and Get-AzureBatchJobPreparationAndReleaseTaskStatus

New-AzureBatchPoolNew-AzureBatchPool

 • TargetDedicated is verwijderd en vervangen door TargetDedicatedComputeNodes en TargetLowPriorityComputeNodes.Removed TargetDedicated and replaced it with TargetDedicatedComputeNodes and TargetLowPriorityComputeNodes.
 • TargetDedicatedComputeNodes heeft de alias TargetDedicated.TargetDedicatedComputeNodes has an alias TargetDedicated.
# Old
New-AzureBatchPool [other parameters] [-TargetDedicated <Int32>]

# New
New-AzureBatchPool [other parameters] [-TargetDedicatedComputeNodes <Int32>] [-TargetLowPriorityComputeNodes <Int32>]

Dit is ook van invloed op: Start-AzureBatchPoolResizeThis also impacts: Start-AzureBatchPoolResize

Get-AzureBatchPoolGet-AzureBatchPool

 • De namen van de eigenschappen TargetDedicated en CurrentDedicated zijn voor PSCloudPool gewijzigd in TargetDedicatedComputeNodes en CurrentDedicatedComputeNodes.Renamed the TargetDedicated and CurrentDedicated properties on PSCloudPool to TargetDedicatedComputeNodes and CurrentDedicatedComputeNodes.
# Old
$pool = Get-AzureBatchPool [parameters]
$pool.TargetDedicated
$pool.CurrentDedicated

# New
$pool = Get-AzureBatchPool [parameters]
$pool.TargetDedicatedComputeNodes
$pool.CurrentDedicatedComputeNodes

Type PSCloudPoolType PSCloudPool

 • De naam van ResizeError is voor PSCloudPool gewijzigd in ResizeErrors en dit is nu een verzameling.Renamed ResizeError to ResizeErrors on PSCloudPool, and it is now a collection.
# Old
$pool = Get-AzureBatchPool [parameters]
$pool.ResizeError

# New
$pool = Get-AzureBatchPool [parameters]
$pool.ResizeErrors[0]

New-AzureBatchJobNew-AzureBatchJob

 • De naam van de eigenschap TargetDedicated is voor PSPoolSpecification gewijzigd in TargetDedicatedComputeNodes.Renamed the TargetDedicated property on PSPoolSpecification to TargetDedicatedComputeNodes.
# Old
$poolInfo = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSPoolInformation
$poolInfo.AutoPoolSpecification = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSAutoPoolSpecification
$poolInfo.AutoPoolSpecification.PoolSpecification = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSPoolSpecification
$poolInfo.AutoPoolSpecification.PoolSpecification.TargetDedicated = 5
New-AzureBatchJob [other parameters] -PoolInformation $poolInfo

# New
$poolInfo = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSPoolInformation
$poolInfo.AutoPoolSpecification = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSAutoPoolSpecification
$poolInfo.AutoPoolSpecification.PoolSpecification = New-Object Microsoft.Azure.Commands.Batch.Models.PSPoolSpecification
$poolInfo.AutoPoolSpecification.PoolSpecification.TargetDedicatedComputeNodes = 5
New-AzureBatchJob [other parameters] -PoolInformation $poolInfo

Get-AzureBatchNodeFileGet-AzureBatchNodeFile

 • Name is verwijderd en vervangen door Path.Removed Name and replaced it with Path.
 • Path heeft de alias Name.Path has an alias Name.
# Old
Get-AzureBatchNodeFile [other parameters] [[-Name] <String>]

# New
Get-AzureBatchNodeFile [other parameters] [[-Path] <String>]

Dit is ook van invloed op: Get-AzureBatchNodeFileContent, Remove-AzureBatchNodeFileThis also impacts: Get-AzureBatchNodeFileContent, Remove-AzureBatchNodeFile

Type PSNodeFileType PSNodeFile

 • De naam van de eigenschap Name is voor PSNodeFile gewijzigd in Path.Renamed the Name property on PSNodeFile to Path.
# Old
$file = Get-AzureBatchNodeFile [parameters]
$file.Name

# New
$file = Get-AzureBatchNodeFile [parameters]
$file.Path

Get-AzureBatchSubtaskGet-AzureBatchSubtask

 • De eigenschappen PreviousState en State zijn voor PSSubtaskInformation niet langer van het type TaskState, maar zijn nu van het type SubtaskState.The PreviousState and State properties of PSSubtaskInformation are no longer of type TaskState, instead they are of type SubtaskState.
  • In tegenstelling tot TaskState heeft SubtaskState geen Active-waarde, omdat het niet mogelijk is dat subtaken zich in een Active-status bevinden.Unlike TaskState, SubtaskState has no Active value, since it is not possible for subtasks to be in an Active state.
# Old
$subtask = Get-AzureBatchSubtask [parameters]
if ($subtask.State -eq Microsoft.Azure.Batch.Common.TaskState.Running) { }

# New
$subtask = Get-AzureBatchSubtask [parameters]
if ($subtask.State -eq Microsoft.Azure.Batch.Common.SubtaskState.Running) { }

Belangrijke wijzigingen voor Compute-cmdletsBreaking changes to Compute cmdlets

Set-AzureRmVMAccessExtensionSet-AzureRmVMAccessExtension

 • De parameters UserName en Password worden vervangen door een PSCredentialParameters "UserName" and "Password" are being replaced in favor of a PSCredential
# Old
Set-AzureRmVMAccessExtension [other required parameters] -UserName "plain-text string" -Password "plain-text string"

# New
Set-AzureRmVMAccessExtension [other required parameters] -Credential $PSCredential

Belangrijke wijzigingen voor EventHub-cmdletsBreaking changes to EventHub cmdlets

New-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRuleNew-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet New-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'New-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmEventHubAuthorizationRulePlease use the 'New-AzureRmEventHubAuthorizationRule' cmdlet

Get-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRuleGet-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Get-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Get-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmEventHubAuthorizationRulePlease use the 'Get-AzureRmEventHubAuthorizationRule' cmdlet

Set-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRuleSet-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Set-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Set-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Set-AzureRmEventHubAuthorizationRulePlease use the 'Set-AzureRmEventHubAuthorizationRule' cmdlet

Remove-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRuleRemove-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Remove-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Remove-AzureRmEventHubNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Remove-AzureRmEventHubAuthorizationRulePlease use the 'Remove-AzureRmEventHubAuthorizationRule' cmdlet

New-AzureRmEventHubNamespaceKeyNew-AzureRmEventHubNamespaceKey

 • De cmdlet New-AzureRmEventHubNamespaceKey is verwijderd.The 'New-AzureRmEventHubNamespaceKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmEventHubKeyPlease use the 'New-AzureRmEventHubKey' cmdlet

Get-AzureRmEventHubNamespaceKeyGet-AzureRmEventHubNamespaceKey

 • De cmdlet Get-AzureRmEventHubNamespaceKey is verwijderd.The 'Get-AzureRmEventHubNamespaceKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmEventHubKeyPlease use the 'Get-AzureRmEventHubKey' cmdlet

New-AzureRmEventHubNamespaceNew-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschappen Status en Enabled worden verwijderd voor NamespceAttributes.The property 'Status' and 'Enabled' from the NamespceAttributes will be removed.
# Old
# The $namespace has Status and Enabled property 
$namespace = New-AzureRmEventHubNamespace <parameters>
$namespace.Status
$namespace.Enabled

# New
# The call remains the same, but the returned values NameSpace object will not have the Status and Enabled property  
$namespace = Get-AzureRmEventHubNamespace <parameters>

Get-AzureRmEventHubNamespaceGet-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschappen Status en Enabled worden verwijderd voor NamespceAttributes.The property 'Status' and 'Enabled' from the NamespceAttributes will be removed.
# Old
# The $namespace has Status and Enabled property 
$namespace = Get-AzureRmEventHubNamespace <parameters>
$namespace.Status
$namespace.Enabled

# New
# The call remains the same, but the returned values NameSpace object will not have the Status and Enabled property  
$namespace = Get-AzureRmEventHubNamespace <parameters>

Set-AzureRmEventHubNamespaceSet-AzureRmEventHubNamespace

 • De eigenschappen Status en Enabled worden verwijderd voor NamespceAttributes.The property 'Status' and 'Enabled' from the NamespceAttributes will be removed.
# Old
# The $namespace has Status and Enabled property 
$namespace = Set-AzureRmEventHubNamespace <parameters>
$namespace.Status
$namespace.Enabled

# New
# The call remains the same, but the returned values NameSpace object will not have the Status and Enabled property  
$namespace = Set-AzureRmEventHubNamespace <parameters>

New-AzureRmEventHubConsumerGroupNew-AzureRmEventHubConsumerGroup

 • De eigenschap EventHubPath wordt verwijderd voor ConsumerGroupAttributes.The property 'EventHubPath' from the ConsumerGroupAttributes will be removed.
# Old
# The $consumergroup has EventHubPath property 
$consumergroup = New-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>
$consumergroup.EventHubPath

# New
# The call remains the same, but the returned values ConsumerGroup object will not have the EventHubPath property  
$consumergroup = New-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>

Set-AzureRmEventHubConsumerGroupSet-AzureRmEventHubConsumerGroup

 • De eigenschap EventHubPath wordt verwijderd voor ConsumerGroupAttributes.The property 'EventHubPath' from the ConsumerGroupAttributes will be removed.
# Old
# The $consumergroup has EventHubPath property 
$consumergroup = Set-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>
$consumergroup.EventHubPath

# New
# The call remains the same, but the returned values ConsumerGroup object will not have the EventHubPath property  
$consumergroup = Set-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>

Get-AzureRmEventHubConsumerGroupGet-AzureRmEventHubConsumerGroup

 • De eigenschap EventHubPath wordt verwijderd voor ConsumerGroupAttributes.The property 'EventHubPath' from the ConsumerGroupAttributes will be removed.
# Old
# The $consumergroup has EventHubPath property 
$consumergroup = Get-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>
$consumergroup.EventHubPath

# New
# The call remains the same, but the returned values ConsumerGroup object will not have the EventHubPath property  
$consumergroup = Get-AzureRmEventHubConsumerGroup <parameters>

Belangrijke wijzigingen voor Insights-cmdletsBreaking changes to Insights cmdlets

Add-AzureRMLogAlertRuleAdd-AzureRMLogAlertRule

 • De cmdlet Add-AzureRMLogAlertRule is afgeschaft.The Add-AzureRMLogAlertRule cmdlet has been deprecated
 • Na 1 oktober zal het gebruik van deze cmdlet niet langer effect hebben, omdat deze functionaliteit wordt overgedragen naar Waarschuwingen voor activiteitenlogboeken.After October 1st using this cmdlet will no longer have any effect as this functionality is being transitioned to Activity Log Alerts. Zie https://aka.ms/migratemealerts voor meer informatie.Please see https://aka.ms/migratemealerts for more information.

Get-AzureRMUsageGet-AzureRMUsage

 • De cmdlet Get-AzureRMUsage is afgeschaft.The Get-AzureRMUsage cmdlet has been deprecated

Get-AzureRmAlertHistory / Get-AzureRmAutoscaleHistory / Get-AzureRmLogsGet-AzureRmAlertHistory / Get-AzureRmAutoscaleHistory / Get-AzureRmLogs

 • Uitvoerwijziging: het veld EventChannels van het EventData-object (geretourneerd door deze cmdlets) wordt afgeschaft omdat dit nu een constante waarde retourneert (Admin,Operation.)Output change: The field EventChannels from the EventData object (returned by these cmdlets) is being deprecated since it now returns a constant value (Admin,Operation.)

Get-AzureRmAlertRuleGet-AzureRmAlertRule

 • Uitvoerwijziging: de uitvoer van deze cmdlet wordt afgevlakt (dat wil zeggen: het eigenschappenveld wordt verwijderd) om zo de gebruikerservaring te verbeteren.Output change: The output of this cmdlet will be flattened, i.e. elimination of the properties field, to improve the user experience.
# Old
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -Foreground Red "Error updating alert rule"
  Write-Host $rules[0].Id
  Write-Host $rules[0].Properties.IsEnabled
  Write-Host $rules[0].Properties.Condition
}

# New
$rules = Get-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup
if ($rules -and $rules.count -ge 1)
{
  Write-Host -Foreground red "Error updating alert rule"
  Write-Host $rules[0].Id

  # Properties will remain for a while
  Write-Host $rules[0].Properties.IsEnabled

  # But the properties will be at the top level too. Later Properties will be removed
  Write-Host $rules[0].IsEnabled
  Write-Host $rules[0].Condition
}

Get-AzureRmAutoscaleSettingGet-AzureRmAutoscaleSetting

 • Uitvoerwijziging: het veld AutoscaleSettingResourceName wordt afgeschaft omdat dit altijd gelijk is aan het veld Name.Output change: The AutoscaleSettingResourceName field will be deprecated since it always equals the Name field.
# Old
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting
if ($s1.AutoscaleSettingResourceName -ne $s1.Name)
{
  Write-Host "There is something wrong with the name"
}

# New
$s1 = Get-AzureRmAutoscaleSetting -ResourceGroup $resourceGroup -Name MySetting

# there won't be a AutoscaleSettingResourceName
Write-Host $s1.Name  

Remove-AzureRmAlertRule / Remove-AzureRmLogProfileRemove-AzureRmAlertRule / Remove-AzureRmLogProfile

 • Uitvoerwijziging: het type uitvoer wordt gewijzigd, zodat er een enkel object wordt geretourneerd met de aanvraag-id en de statuscode.Output change: The type of the output will change to return a single object containing the request Id and the status code.
# Old
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name $ruleName
if ($s1 -ne $null)
{
  $r = $s1[0].RequestId
  $s = $s1[0].StatusCode
}

# New
$s1 = Remove-AzureRmAlertRule -ResourceGroup $resourceGroup -name $ruleName
$r = $s1.RequestId
$s = $s1.StatusCode

Belangrijke wijzigingen voor Network-cmdletsBreaking changes to Network cmdlets

Add-AzureRmApplicationGatewaySslCertificateAdd-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
Add-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
Add-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureRmApplicationGatewaySslCertificateNew-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Set-AzureRmApplicationGatewaySslCertificateSet-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
Set-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
Set-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Belangrijke wijzigingen voor Resources-cmdletsBreaking changes to Resources cmdlets

New-AzureRmADAppCredentialNew-AzureRmADAppCredential

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmADAppCredential [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmADAppCredential [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureRmADApplicationNew-AzureRmADApplication

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmADApplication [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmADApplication [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureRmADServicePrincipalNew-AzureRmADServicePrincipal

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmADServicePrincipal [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmADServicePrincipal [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureRmADSpCredentialNew-AzureRmADSpCredential

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmADSpCredential [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmADSpCredential [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

New-AzureRmADUserNew-AzureRmADUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
New-AzureRmADUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
New-AzureRmADUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Set-AzureRmADUserSet-AzureRmADUser

 • De parameter Password wordt vervangen door een SecureStringParameter "Password" being replaced in favor of a SecureString
# Old
Set-AzureRmADUser [other required parameters] -Password "plain-text string"

# New
Set-AzureRmADUser [other required parameters] -Password $SecureStringVariable

Belangrijke wijzigingen voor ServiceBus-cmdletsBreaking changes to ServiceBus cmdlets

Get-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRuleGet-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRulePlease use the 'Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Get-AzureRmServiceBusTopicKeyGet-AzureRmServiceBusTopicKey

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusTopicKey is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusTopicKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'Get-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

New-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRuleNew-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

New-AzureRmServiceBusTopicKeyNew-AzureRmServiceBusTopicKey

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusTopicKey is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusTopicKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'New-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

Remove-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRuleRemove-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule

 • De cmdlet Remove-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule is verwijderd.The 'Remove-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Remove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'Remove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Set-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRuleSet-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule

 • De cmdlet Set-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule is verwijderd.The 'Set-AzureRmServiceBusTopicAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule'cmdlet.

New-AzureRmServiceBusNamespaceKeyNew-AzureRmServiceBusNamespaceKey

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusNamespaceKey is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusNamespaceKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'New-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

Get-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRuleGet-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRulePlease use the 'Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Get-AzureRmServiceBusQueueKeyGet-AzureRmServiceBusQueueKey

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusQueueKey is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusQueueKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'Get-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

New-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRuleNew-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

New-AzureRmServiceBusQueueKeyNew-AzureRmServiceBusQueueKey

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusQueueKey is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusQueueKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'New-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

Remove-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRuleRemove-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule

 • De cmdlet Remove-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule is verwijderd.The 'Remove-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Remove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'GRemove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Set-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRuleSet-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule

 • De cmdlet Set-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule is verwijderd.The 'Set-AzureRmServiceBusQueueAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Get-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRuleGet-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRulePlease use the 'Get-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Get-AzureRmServiceBusNamespaceKeyGet-AzureRmServiceBusNamespaceKey

 • De cmdlet Get-AzureRmServiceBusNamespaceKey is verwijderd.The 'Get-AzureRmServiceBusNamespaceKey' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Get-AzureRmServiceBusKey.Please use the 'Get-AzureRmServiceBusKey' cmdlet.

New-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRuleNew-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet New-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'New-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'New-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Remove-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRuleRemove-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Remove-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Remove-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Remove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'Remove-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Set-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRuleSet-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule

 • De cmdlet Set-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule is verwijderd.The 'Set-AzureRmServiceBusNamespaceAuthorizationRule' cmdlet has been removed. Gebruik de cmdlet Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule.Please use the 'Set-AzureRmServiceBusAuthorizationRule' cmdlet.

Type NamespaceAttributesType NamespaceAttributes

 • De volgende eigenschappen zijn verwijderdThe following properties have been removed
  • IngeschakeldEnabled
  • StatusStatus
# Old
# The $namespace has Status and Enabled property 
$namespace = Get-AzureRmServiceBusNamespace <parameters>
$namespace.Status
$namespace.Enabled

# New
# The call remains the same, but the returned values NameSpace object will not have the Enabled and Status properties  
$namespace = Get-AzureRmServiceBusNamespace <parameters>

Type QueueAttributeType QueueAttribute

 • De volgende eigenschappen zijn gemarkeerd als verouderd:The following properties are marked as obsolete:
  • EnableBatchedOperationsEnableBatchedOperations
  • EntityAvailabilityStatusEntityAvailabilityStatus
  • IsAnonymousAccessibleIsAnonymousAccessible
  • SupportOrderingSupportOrdering
# Old
# The $queue has EntityAvailabilityStatus, EnableBatchedOperations, IsAnonymousAccessible and SupportOrdering properties
$queue = Get-AzureRmServiceBusQueue <parameters>
$queue.EntityAvailabilityStatus
$queue.EnableBatchedOperations
$queue.IsAnonymousAccessible
$queue.SupportOrdering 

# New
# The call remains the same, but the returned values Queue object will not have the EntityAvailabilityStatus, EnableBatchedOperations, IsAnonymousAccessible and SupportOrdering properties  
$queue = Get-AzureRmServiceBusQueue <parameters>

Type TopicAttributeType TopicAttribute

 • De volgende eigenschappen zijn gemarkeerd als verouderd:The following properties are marked as obsolete:
  • LocatieLocation
  • IsExpressIsExpress
  • IsAnonymousAccessibleIsAnonymousAccessible
  • FilteringMessagesBeforePublishingFilteringMessagesBeforePublishing
  • EnableSubscriptionPartitioningEnableSubscriptionPartitioning
  • EntityAvailabilityStatusEntityAvailabilityStatus
# Old
# The $topic has EntityAvailabilityStatus, EnableSubscriptionPartitioning, IsAnonymousAccessible, IsExpress, Location and FilteringMessagesBeforePublishing properties
$topic = Get-AzureRmServiceBusTopic <parameters>
$topic.EntityAvailabilityStatus
$topic.EnableSubscriptionPartitioning
$topic.IsAnonymousAccessible
$topic.IsExpress
$topic.FilteringMessagesBeforePublishing
$topic.Location

# New
# The call remains the same, but the returned values Topic object will not have the EntityAvailabilityStatus, EnableBatchedOperations, IsAnonymousAccessible and SupportOrdering properties  
$topic = Get-AzureRmServiceBusTopic <parameters>

Type SubscriptionAttributeType SubscriptionAttribute

 • De volgende eigenschappen zijn gemarkeerd als verouderd:The following properties are marked as obsolete
  • DeadLetteringOnFilterEvaluationExceptionsDeadLetteringOnFilterEvaluationExceptions
  • EntityAvailabilityStatusEntityAvailabilityStatus
  • IsReadOnlyIsReadOnly
  • LocatieLocation
# Old
# The $subscription has EntityAvailabilityStatus, EnableSubscriptionPartitioning, IsAnonymousAccessible, IsExpress, Location and FilteringMessagesBeforePublishing properties
$subscription = Get-AzureRmServiceBussubscription <parameters>
$subscription.EntityAvailabilityStatus
$subscription.EnableSubscriptionPartitioning
$subscription.IsAnonymousAccessible
$subscription.IsExpress
$subscription.FilteringMessagesBeforePublishing
$subscription.Location

# New
# The call remains the same, but the returned values Topic object will not have the EntityAvailabilityStatus, EnableBatchedOperations, IsAnonymousAccessible and SupportOrdering properties  
$subscription = Get-AzureRmServiceBussubscription <parameters>