De nieuwe Az-module van Azure PowerShellIntroducing the new Azure PowerShell Az module

Vanaf december 2018 is de Azure PowerShell Az-module algemeen beschikbaar en de beoogde PowerShell-module voor Azure.Starting in December 2018, the Azure PowerShell Az module is in general release and now the intended PowerShell module for interacting with Azure. Az biedt kortere opdrachten, verbeterde stabiliteit en ondersteuning voor meerdere platformen.Az offers shorter commands, improved stability, and cross-platform support. Az biedt ook functiepariteit met en een gemakkelijke migratie vanaf AzureRM.Az also offers feature parity and an easy migration path from AzureRM.

Az maakt gebruik van de .NET Standard-bibliotheek en wordt uitgevoerd in PowerShell 5 en PowerShell 6.Az uses the .NET Standard library, which means it runs on PowerShell 5 and PowerShell 6. Aangezien PowerShell 6 kan worden uitgevoerd in Linux, macOS en Windows, is Azure PowerShell nu beschikbaar voor alle platforms.Since PowerShell 6 can run on Linux, macOS, and Windows, Azure PowerShell is now available for all platforms. Met .NET Standard kunnen we de codebasis van Azure PowerShell verenigen met minimale impact voor gebruikers.Using .NET Standard allows us to unify the code base of Azure PowerShell with minimal impact on users.

Az is een nieuwe module en krijgt dus ook een nieuw versienummer: 1.0.0.Az is a new module, so the version has been reset to 1.0.0.

Upgraden naar AzUpgrade to Az

We raden alle gebruikers aan te upgraden naar de nieuwe Az-module.It's recommended that all users upgrade to the new Az module. Dit doet u als volgt:To do so:

Huidige scripts naar Az migrerenMigrate existing scripts to Az

Grote updates zijn soms onhandig.Major updates can be inconvenient. De Az-module beschikt echter over een compatibiliteitsmodus waarmee u huidige scripts kunt gebruiken terwijl u bezig bent met bijwerken naar de nieuwe syntax.However, the Az module has a compatibility mode to help you use existing scripts while you work on updates to the new syntax. Gebruik de cmdlet Enable-AzureRmAlias om de AzureRM-compatibiliteitsmodus in te schakelen.Use the Enable-AzureRmAlias cmdlet to enable the AzureRM compatibility mode. Deze cmdlet definieert namen van AzureRM-cmdlets als aliassen voor de namen van de nieuwe Az-cmdlets.This cmdlet defines AzureRM cmdlet names as aliases for the new Az cmdlet names.

De namen van de nieuwe cmdlets zijn zodanig ontworpen dat u ze gemakkelijk kunt onthouden.The new cmdlet names have been designed to be easy to learn. In plaats van AzureRm of Azure gebruikt u Az in cmdlet-namen.Instead of using AzureRm or Azure in cmdlet names, use Az. De oude opdracht New-AzureRMVm wordt nu bijvoorbeeld New-AzVm.For example, the old command New-AzureRMVm has become New-AzVm.

Lees Migreren van AzureRM naar Az voor een volledige beschrijving van het migratieproces.For a full description of the migration process, see Migrate from AzureRM to Az.

Toekomstige ondersteuning voor AzureRMThe future of support for AzureRM

De bestaande AzureRM-module ontvangt niet langer nieuwe cmdlets of functies.The existing AzureRM module will no longer receive new cmdlets or features. AzureRM wordt echter nog wel officieel onderhouden en we blijven tot december 2020 werken aan oplossingen voor bugs.However, AzureRM is still officially maintained and will get bug fixes up through December 2020. Als u gebruik wilt maken van de nieuwste Azure-services en -functies, moet u overstappen op de Az-module.To keep up with the latest Azure services and features, switch to the Az module.