Azure PowerShell in Windows installeren met MSIInstall Azure PowerShell on Windows with MSI

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Azure PowerShell in Windows installeert met behulp van een MSI-installatieprogramma.This article explains how to install Azure PowerShell on Windows using an MSI installer.
Gebruik deze installatiemethoden alleen als ze nodig zijn voor uw systeem.Use these installation methods only if they're necessary for your system. De aanbevolen manier om Azure PowerShell in Windows te installeren, is met PowerShellGet.The recommended way to install Azure PowerShell on Windows is with PowerShellGet. Zie Azure PowerShell installeren met PowerShellGet voor instructies voor het installeren van Azure PowerShell met PowerShellGet.For instructions on using PowerShellGet to install Azure PowerShell, see Install Azure PowerShell with PowerShellGet.

Notitie

De methode met het webplatforminstallatieprogramma is niet meer beschikbaar voor Azure PowerShell 6.x en hoger.The Web Platform Installer method of installation is no longer available for versions of Azure PowerShell 6.x and higher. In plaats van het webplatforminstallatieprogramma zou u ook de MSI kunnen gebruiken. Of u kunt een oudere versie van Azure PowerShell installeren.If you require use of the Web Platform Installer please consider using the MSI instead, or you can install an earlier version of Azure PowerShell.

Zie Run Azure PowerShell in Docker (Azure PowerShell uitvoeren in Docker) als u Azure PowerShell wilt uitvoeren in een Docker-container.To run Azure PowerShell in a Docker container, see Run Azure PowerShell in Docker.

Zie Azure PowerShell installeren voor macOS of Linux om Azure PowerShell te installeren in Linux- of macOS-omgevingen.To install on Linux or macOS environments, see Install Azure PowerShell on macOS or Linux.

Installeren of bijwerken in Windows met het MSI-pakketInstall or update on Windows using the MSI Package

Azure PowerShell kan worden geïnstalleerd met het MSI-bestand dat beschikbaar is via GitHub.Azure PowerShell can be installed using the MSI file available from GitHub. Als u vorige versies van Azure-modules als een MSI hebt geïnstalleerd, worden deze automatisch door het installatieprogramma verwijderd.If you have installed previous versions of Azure modules as an MSI, the installer automatically removes them. Met het MSI-pakket worden modules geïnstalleerd in ${env:ProgramFiles}\WindowsPowerShell\Modules.The MSI package installs modules in ${env:ProgramFiles}\WindowsPowerShell\Modules. De AzureRM- en Azure-module worden beide geïnstalleerd.Both the AzureRM and Azure modules are installed.

Notitie

Gebruik alleen de Azure-module als u met het klassieke Azure-implementatiemodel werkt.Only use the Azure module if you are working with the Azure classic deployment model.

Om aan de slag te gaan met Azure PowerShell, moet u AzureRM in uw huidige PowerShell-sessie laden met de cmdlet Import-Module. Daarna moet u zich aanmelden met uw Azure-referenties.To start working with Azure PowerShell, you need to load AzureRM into your current PowerShell session with the Import-Module cmdlet, and then sign in with your Azure credentials.

# Import the module into the PowerShell session
Import-Module AzureRM
# Connect to Azure with an interactive dialog for sign-in
Connect-AzureRmAccount

Herhaal deze stappen voor elke nieuwe PowerShell-sessie die u start.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Als u de AzureRM-module automatisch wilt importeren, moet u een PowerShell-profiel instellen. Zie Profielen voor meer informatie.Automatically importing the AzureRM module requires setting up a PowerShell profile, which you can learn about in About Profiles. Voor meer informatie over het behouden van uw Azure-aanmelding tussen sessies, raadpleegt u Persist user credentials across PowerShell sessions (Gebruikersreferenties actief houden tussen PowerShell-sessies).To learn how to persist your Azure sign in across sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.