Overzicht van Azure PowerShellOverview of Azure PowerShell

Azure PowerShell voorziet in een set van cmdlets die gebruikmaken van het Azure Resource Manager-model om uw Azure-resources te beheren.Azure PowerShell provides a set of cmdlets that use the Azure Resource Manager model for managing your Azure resources. Azure PowerShell maakt gebruik van .NET Standard, waardoor het beschikbaar is voor Windows, macOS en Linux.Azure PowerShell uses .NET Standard, making it available for Windows, macOS, and Linux. Azure PowerShell is ook beschikbaar via Azure Cloud Shell.Azure PowerShell is also available from Azure Cloud Shell.

Gebruik Azure Cloud Shell om Azure PowerShell in uw browser uit te voeren of lokaal te installeren.Use Azure Cloud Shell to run Azure PowerShell in your browser, or install locally. Bekijk het artikel Get Started (Aan de slag) om de basisprincipes van Azure PowerShell te leren en aan de slag te gaan met Azure.Check out the Get Started article to learn the Azure PowerShell basics and get started with Azure.

Zie de opmerkingen bij de release voor meer informatie over de nieuwste release van Azure PowerShell.For information about the latest Azure PowerShell release, see the release notes.

Over de nieuwe Az-moduleAbout the new Az module

In deze documentatie wordt de nieuwe Az-module voor Azure PowerShell beschreven.This documentation describes the new Az module for Azure PowerShell. Deze nieuwe module is van het begin af geschreven in .NET Standard.This new module is written from the ground up in .NET Standard. Dankzij .NET Standard kan Azure PowerShell onder PowerShell 5.x worden uitgevoerd op Windows of onder PowerShell 6 op elk platform.Using .NET Standard allows Azure PowerShell to run under PowerShell 5.x on Windows or PowerShell 6 on any platform. De Az-module is nu de gewenste manier om te communiceren met Azure via PowerShell.The Az module is now the intended way to interact with Azure through PowerShell. We blijven werken aan oplossingen voor bugs in AzureRM, maar voegen geen nieuwe functies toe.AzureRM will continue to get bug fixes, but no longer receive new features.

Gedetailleerde informatie over de nieuwe module, waaronder de nieuwe namen van de opdrachten en de onderhoudsplannen voor AzureRM, vindt u in Introducing the Azure PowerShell Az module (Maak kennis met de Azure PowerShell Az-module).Learn the full details about the new module, including how commands have been renamed and the maintenance plans for AzureRM, in the Introducing the Azure PowerShell Az module. Zie Migrate from AzureRM to Az (Migreren van AzureRM naar Az) als u meteen aan de slag wilt met de nieuwe module.If you want to get started with using the new module right away, see Migrate from AzureRM to Az.

De AzureRM-documentatie is ook beschikbaar.The AzureRM documentation is also available.

Belangrijk

Terwijl de Azure-documentatie wordt bijgewerkt om de cmdlet-namen van de nieuwe module weer te geven, kunnen de artikelen nog altijd gebruikmaken van de AzureRM-opdrachten.While the Azure documentation is being updated to reflect the new module cmdlet names, articles may still use the AzureRM commands. Na installatie van de Az-module is het raadzaam om de cmdlet-aliassen van AzureRM in te schakelen met Enable-AzureRmAlias.After installing the Az module, it's recommended that you enable the AzureRM cmdlet aliases with Enable-AzureRmAlias. Zie het artikel Migrate from AzureRM to Az (Migreren van AzureRM naar Az) voor meer informatie.See the Migrate from AzureRM to Az article for more details.

Algemene scenario'sCommon scenarios

In de volgende voorbeelden vindt u meer informatie over hoe u een aantal veelvoorkomende scenario's met Azure PowerShell kunt uitvoeren:The following samples can help you learn how to perform common scenarios with Azure PowerShell:

Basisbeginselen van PowerShellLearn PowerShell basics

Als u niet bekend bent met PowerShell, kan een inleiding van pas komen.If you're unfamiliar with PowerShell, an introduction may be helpful.

U kunt ook deze video bekijken: Basisbeginselen van PowerShell: (Deel 1) Aan de slag met PowerShell.You can also watch this video: PowerShell Basics: (Part 1) Getting Started with PowerShell.

Of neem deel aan de cursus Getting Started with PowerShell (Aan de slag met PowerShell) van de Microsoft Virtual Academy.Or attend the Microsoft Virtual Academy's Getting Started with PowerShell Jumpstart.

Uw vaardigheden ontwikkelen met Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn

Andere Azure PowerShell-modulesOther Azure PowerShell modules