De Azure PowerShell Service Management-module installerenInstalling the Azure PowerShell Service Management module

Installatie van Azure PowerShell via de PowerShell Gallery heeft de voorkeur.Installing Azure PowerShell from the PowerShell Gallery is the preferred method of installation.

Stap 1: PowerShellGet installerenStep 1: Install PowerShellGet

Als u items uit de PowerShell Gallery wilt installeren, hebt u de PowerShellGet-module nodig.Installing items from the PowerShell Gallery requires the PowerShellGet module. Zorg ervoor dat u de juiste versie van PowerShellGet hebt en ook voldoet aan de overige systeemvereisten.Make sure you have the appropriate version of PowerShellGet and other system requirements. Voer de volgende opdracht uit om na te gaan of PowerShellGet op uw systeem is geïnstalleerd.Run the following command to see if you have PowerShellGet installed on your system.

Get-Module PowerShellGet -list | Select-Object Name,Version,Path

De uitvoer moet er ongeveer uitzien als hieronder is weergegeven:You should see something similar to the following output:

Name          Version Path
----          ------- ----
PowerShellGet 1.0.0.1 C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PowerShellGet.psd1

Zie PowerShellGet ophalen als PowerShellGet niet is geïnstalleerd.If you do not have PowerShellGet installed, see the How to get PowerShellGet.

Stap 2: Azure PowerShell installerenStep 2: Install Azure PowerShell

Voer de volgende opdracht uit vanuit de Windows PowerShell-console die als beheerder wordt uitgevoerd:Run the following command from the Windows PowerShell console running as Administrator:

Install-Module Azure

De Azure-module is een updatepakketmodule voor de Azure Resource Manager-cmdlets.The Azure module is a rollup module for the Azure Resource Manager cmdlets. Wanneer u de AzureRM-module installeert, worden alle overige Azure-modules die niet eerder zijn geïnstalleerd, gedownload en geïnstalleerd vanuit de PowerShell Gallery.When you install the AzureRM module, any other Azure modules that have not previously been installed will be downloaded and installed from the PowerShell Gallery.

De Azure Service Management-module deelt afhankelijkheden met de Azure PowerShell Resource Manager-modules.The Azure Service Management module shares dependencies with the Azure PowerShell Resource Manager modules. Als u de Azure PowerShell Resource Manager-modules hebt geïnstalleerd, moet u de parameter -AllowClobber aan de installatieopdracht toevoegen.If you have installed the Azure PowerShell Resource Manager modules, you will need to add the -AllowClobber parameter to the install command. Hiermee worden de huidige gedeelde afhankelijkheden bijgewerkt.This allows this existing shared dependencies to be updated. Zonder deze parameter kan de module niet worden geïnstalleerd.Without this parameter, installation of the module fails.

Install-Module Azure -AllowClobber

Nadat u deze module hebt geïnstalleerd, kunt u de module importeren door de volgende opdracht uit te voeren:After you install this module, you can import the module by running the following command:

Import-Module Azure

De cmdlets gebruikenTo use the cmdlets

Als u wilt gaan werken met de cmdlets van Azure Service Management, moet u zich eerst aanmelden bij uw Azure-account.To start working with the Azure Service Management cmdlets, first log on to your Azure account. Voer de volgende opdracht uit als u zich wilt aanmelden bij uw account:To log on to your account, run the following command:

Add-AzureAccount

Nadat u zich bij Azure hebt aangemeld, maakt Azure PowerShell een context voor de opgegeven sessie.After logging into Azure, Azure PowerShell creates a context for the given session. Die context bevat de Azure PowerShell-omgeving, het account, de tenant en het abonnement die worden gebruikt voor alle cmdlets binnen de betreffende sessie.That context contains the Azure PowerShell environment, account, tenant, and subscription that will be used for all cmdlets within that session. U bent nu klaar om de onderstaande modules te gaan gebruiken.Now you are ready to use the modules below.

Cmdlets van Azure Service ManagementAzure Service Management cmdlets

Azure PowerShell-modules worden regelmatig bijgewerkt.Azure PowerShell modules are updated frequently. Als u merkt dat de online Help bij de cmdlet betrekking heeft op cmdlets of parameters die zich niet in uw module bevinden, moet u de nieuwste versie van de module downloaden en installeren.If you notice that the online cmdlet help includes cmdlets or parameters that are not in your module, download and install the latest version of the module. Als wilt weten wat de versie van uw module is, typt u: (Get-Module Azure).Version.To find the version of your module, type: (Get-Module Azure).Version.

Als u op zoek bent naar voorbeeldscripts waarmee u een aantal veelvoorkomende taken in Azure kunt automatiseren, kunt u het Scriptcentrum van Windows Azure raadplegen.For sample scripts that can help you automate some of the common tasks in Azure, see the Windows Azure Script Center.

Zie Scripting with Windows PowerShell (Werken met scripts in Windows PowerShell) voor algemene informatie over hoe u Windows PowerShell installeert en aanpast, ermee werkt en er meer over leert.For general information about installing, learning, using, and customizing Windows PowerShell, see Scripting with Windows PowerShell.

PowerShellGet ophalenHow to get PowerShellGet

Versie van het besturingssysteemOS Version Installatie-instructiesInstall instructions
Ik heb Windows 10 of Windows Server 2016I have Windows 10 or Windows Server 2016 Ingebouwd in Windows Management Framework 5.0 (WMF), dat is opgenomen in het besturingssysteemBuilt into Windows Management Framework (WMF) 5.0 included in the OS
Ik wil een upgrade naar PowerShell 5 uitvoerenI want to upgrade to PowerShell 5 Installeer de meest recente versie van WMFInstall the latest version of WMF
Ik heb een versie van Windows met PowerShell 3 of PowerShell 4I am running on a version of Windows with PowerShell 3 or PowerShell 4 Haal de PackageManagement-modules opGet the PackageManagement modules

De versie van Azure PowerShell controlerenChecking the version of Azure PowerShell

Hoewel we u aanraden om zo snel mogelijk een upgrade naar de meest recente versie uit te voeren, worden er meerdere versies van Azure PowerShell ondersteund.Although we encourage you to upgrade to the latest version as early as possible, several versions of Azure PowerShell are support. Voer Get-Module AzureRM vanaf de opdrachtregel uit om te bepalen welke versie van Azure PowerShell er op uw systeem is geïnstalleerd.To determine the version of Azure PowerShell you have installed, run Get-Module AzureRM from your command line.

Get-Module AzureRM -list | Select-Object Name,Version,Path