Cmdlets gelijktijdig uitvoeren met behulp van PowerShell-takenRunning cmdlets in parallel using PowerShell jobs

PowerShell ondersteunt asynchrone bewerkingen met PowerShell-taken.PowerShell supports asynchronous action with PowerShell Jobs. Azure PowerShell is sterk afhankelijk van het uitvoeren van en wachten op netwerkaanroepen naar Azure.Azure PowerShell is heavily dependent on making, and waiting for, network calls to Azure. Als ontwikkelaar hebt u er waarschijnlijk regelmatig behoefte aan om meerdere niet-blokkerende aanroepen naar Azure op te nemen in een script of om Azure-resources te maken in de REPL zonder de huidige sessie te blokkeren.As a developer, you may often find yourself looking to make multiple non-blocking calls to Azure in a script, or you may find that you want to create Azure resources in the REPL without blocking the current session. Om in deze behoeften te voorzien, biedt Azure PowerShell uitstekende ondersteuning voor PSJob.To address these needs, Azure PowerShell provides first-class PSJob support.

Contextpersistentie en PSJobsContext Persistence and PSJobs

PSJobs worden in afzonderlijke processen uitgevoerd, wat betekent dat de gegevens van uw Azure-verbinding op correcte wijze moeten worden gedeeld met de taken die u maakt.PSJobs are run in separate processes, which means that information about your Azure connection must be properly shared with the jobs you create. Nadat u uw Azure-account met Connect-AzureRmAccount aan uw PowerShell-sessie hebt gekoppeld, kunt u de context doorgeven aan een taak.Upon connecting your Azure account to your PowerShell session with Connect-AzureRmAccount, you can pass the context to a job.

$creds = Get-Credential
$job = Start-Job { param($context,$vmadmin) New-AzureRmVM -Name MyVm -AzureRmContext $context -Credential $vmadmin} -Arguments (Get-AzureRmContext),$creds

Als u er echter voor hebt gekozen om de context automatisch op te slaan met Enable-AzureRmContextAutosave, wordt de context automatisch gedeeld met alle taken die u maakt.However, if you have chosen to have your context automatically saved with Enable-AzureRmContextAutosave, the context is automatically shared with any jobs you create.

Enable-AzureRmContextAutosave
$creds = Get-Credential
$job = Start-Job { param($vmadmin) New-AzureRmVM -Name MyVm -Credential $vmadmin} -Arguments $creds

Automatische taken met -AsJobAutomatic Jobs with -AsJob

Voor uw gemak biedt Azure PowerShell ook een -AsJob-schakelaar voor enkele cmdlets met lange uitvoeringstijd.As a convenience, Azure PowerShell also provides an -AsJob switch on some long-running cmdlets. De -AsJob-switch maakt het nog gemakkelijker om PSJobs te maken.The -AsJob switch makes creating PSJobs even easier.

$creds = Get-Credential
$job = New-AzureRmVM -Name MyVm -Credential $creds -AsJob

U kunt de taak en de voortgang op elk gewenst moment inspecteren met Get-Job en Get-AzureRmVM.You can inspect the job and progress at any time with Get-Job and Get-AzureRmVM.

Get-Job $job
Get-AzureRmVM MyVm
Id Name                    PSJobTypeName     State  HasMoreData Location Command
-- ----                    -------------     -----  ----------- -------- -------
1 Long Running Operation for 'New-AzureRmVM' AzureLongRunningJob`1 Running True    localhost New-AzureRmVM

ResourceGroupName  Name Location     VmSize OsType   NIC ProvisioningState Zone
-----------------  ---- --------     ------ ------   --- ----------------- ----
MyVm         MyVm  eastus Standard_DS1_v2 Windows  MyVm     Creating

Na voltooiing van de taak kunt u het resultaat hiervan met Receive-Job opvragen.Subsequently, upon completion, you can obtain the result of the job with Receive-Job.

Notitie

Receive-Job retourneert het resultaat van de cmdlet alsof de -AsJob-vlag niet aanwezig is.Receive-Job returns the result from the cmdlet as if the -AsJob flag were not present. Het Receive-Job-resultaat van Do-Action -AsJob is bijvoorbeeld van hetzelfde type als het resultaat van Do-Action.For example, the Receive-Job result of Do-Action -AsJob is of the same type as the result of Do-Action.

$vm = Receive-Job $job
$vm
ResourceGroupName    : MyVm
Id            : /subscriptions/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/resourceGroups/MyVm/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/MyVm
VmId           : dff1f79e-a8f7-4664-ab72-0ec28b9fbb5b
Name           : MyVm
Type           : Microsoft.Compute/virtualMachines
Location         : eastus
Tags           : {}
HardwareProfile     : {VmSize}
NetworkProfile      : {NetworkInterfaces}
OSProfile        : {ComputerName, AdminUsername, WindowsConfiguration, Secrets}
ProvisioningState    : Succeeded
StorageProfile      : {ImageReference, OsDisk, DataDisks}
FullyQualifiedDomainName : myvmmyvm.eastus.cloudapp.azure.com

Voorbeeldscenario'sExample Scenarios

Maak meerdere virtuele machines tegelijk.Create multiple VMs at once.

$creds = Get-Credential
# Create 10 jobs.
for($k = 0; $k -lt 10; $k++) {
  New-AzureRmVm -Name MyVm$k -Credential $creds -AsJob
}

# Get all jobs and wait on them.
Get-Job | Wait-Job
"All jobs completed"
Get-AzureRmVM

In dit voorbeeld zorgt de cmdlet Wait-Job ervoor dat het script wordt onderbroken terwijl er taken worden uitgevoerd.In this example, the Wait-Job cmdlet causes the script to pause while jobs run. De uitvoering van het script wordt hervat nadat alle taken zijn voltooid.The script continues executing once all of the jobs have completed. Op deze manier kunt u meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren en wachten op voltooiing voordat u doorgaat.This allows you to create several jobs running in parallel then wait for completion before continuing.

Id   Name      PSJobTypeName  State     HasMoreData   Location       Command
--   ----      -------------  -----     -----------   --------       -------
2   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
3   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
4   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
5   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
6   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
7   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
8   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
9   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
10   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
11   Long Running... AzureLongRun... Running    True      localhost      New-AzureRmVM
2   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
3   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
4   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
5   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
6   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
7   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
8   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
9   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
10   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
11   Long Running... AzureLongRun... Completed   True      localhost      New-AzureRmVM
All Jobs completed.

ResourceGroupName    Name  Location     VmSize OsType      NIC ProvisioningState Zone
-----------------    ----  --------     ------ ------      --- ----------------- ----
MYVM           MyVm   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm     Succeeded
MYVM0          MyVm0   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm0     Succeeded
MYVM1          MyVm1   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm1     Succeeded
MYVM2          MyVm2   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm2     Succeeded
MYVM3          MyVm3   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm3     Succeeded
MYVM4          MyVm4   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm4     Succeeded
MYVM5          MyVm5   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm5     Succeeded
MYVM6          MyVm6   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm6     Succeeded
MYVM7          MyVm7   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm7     Succeeded
MYVM8          MyVm8   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm8     Succeeded
MYVM9          MyVm9   eastus Standard_DS1_v2 Windows     MyVm9     Succeeded