Het nesten van DSC-configuratiesNesting DSC configurations

Een geneste configuratie (ook wel samengestelde configuratie) is een configuratie die is aangeroepen in een andere configuratie alsof deze een resource.A nested configuration (also called composite configuration) is a configuration that is called within another configuration as if it were a resource. Beide configuraties moeten worden gedefinieerd in hetzelfde bestand.Both configurations must be defined in the same file.

Bekijk een eenvoudig voorbeeld:Let's look at a simple example:

Configuration FileConfig
{
  param (
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [String] $CopyFrom,

    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [String] $CopyTo
  )

  Import-DscResource -ModuleName PSDesiredStateConfiguration

  File FileTest
    {
      SourcePath = $CopyFrom
      DestinationPath = $CopyTo
      Ensure = 'Present'
    }

}

Configuration NestedFileConfig
{
  Node localhost
  {
    FileConfig NestedConfig
    {
      CopyFrom = 'C:\Test\TestFile.txt'
      CopyTo = 'C:\Test2'
    }
  }
}

In dit voorbeeld FileConfig heeft twee verplichte parameters, CopyFrom en CopyTo, die worden gebruikt als de waarden voor de bronpad en Doelpad eigenschappen in de File resource blok.In this example, FileConfig takes two mandatory parameters, CopyFrom and CopyTo, which are used as the values for the SourcePath and DestinationPath properties in the File resource block. De NestedConfig configuratie aanroepen FileConfig alsof deze een resource.The NestedConfig configuration calls FileConfig as if it were a resource. De eigenschappen in de NestedConfig resource blok (CopyFrom en CopyTo) de parameters van de FileConfig configuratie.The properties in the NestedConfig resource block (CopyFrom and CopyTo) are the parameters of the FileConfig configuration.

Zie ookSee Also