DSC voor Linux nxGroup-ResourceDSC for Linux nxGroup Resource

De nxGroup resource in PowerShell Desired State Configuration (DSC) biedt een mechanisme voor het beheren van lokale groepen op een Linux-knooppunt.The nxGroup resource in PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to manage local groups on a Linux node.

SyntaxisSyntax

nxGroup <string> #ResourceName
{
  GroupName = <string>
  [ Ensure = <string> { Absent | Present } ]
  [ Members = <string[]> ]
  [ MembersToInclude = <string[]> ]
  [ MembersToExclude = <string[]> ]
  [ DependsOn = <string[]> ]
}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
GroepsnaamGroupName Hiermee geeft u de naam van de groep waarvan u wilt om te controleren of een specifieke status.Specifies the name of the group for which you want to ensure a specific state.
Zorg ervoor datEnsure Hiermee bepaalt u of om te controleren of de groep bestaat.Determines whether to check if the group exists. Deze eigenschap instellen op 'Aanwezig' om te controleren of dat de groep bestaat.Set this property to "Present" to ensure the group exists. Stel deze in op 'Ontbreekt' om te controleren of dat de groep bestaat niet.Set it to "Absent" to ensure the group does not exist. De standaardwaarde is 'Aanwezig'.The default value is "Present".
LedenMembers Hiermee geeft u de leden die de groep.Specifies the members that form the group.
MembersToIncludeMembersToInclude Hiermee geeft u de gebruikers die u wilt ervoor zorgen zijn leden van de groep.Specifies the users who you want to ensure are members of the group.
MembersToExcludeMembersToExclude Hiermee geeft u de gebruikers die u wilt ervoor zorgen geen lid van de groep zijn.Specifies the users who you want to ensure are not members of the group.
PreferredGroupIDPreferredGroupID Wordt indien mogelijk de groeps-id ingesteld op de opgegeven waarde.Sets the group id to the provided value if possible. Als de groeps-id momenteel gebruikt wordt, worden de volgende beschikbare groeps-id wordt gebruikt.If the group id is currently in use, the next available group id is used.
DependsOnDependsOn Geeft aan dat de configuratie van een andere resource uitvoeren moet voordat deze resource is geconfigureerd.Indicates that the configuration of another resource must run before this resource is configured. Bijvoorbeeld, als de ID van de resource is scriptblok configuratie die u wilt uitvoeren eerst ResourceName en het type ResourceType, de syntaxis voor het gebruik van dit de eigenschap is DependsOn = '[ResourceType]ResourceName'.For example, if the ID of the resource configuration script block that you want to run first is ResourceName and its type is ResourceType, the syntax for using this property is DependsOn = '[ResourceType]ResourceName'.

VoorbeeldExample

Het volgende voorbeeld zorgt ervoor dat de gebruiker monuser bestaat en lid van de groep 'DBusers is'.The following example ensures that the user 'monuser' exists and is a member of the group 'DBusers'.

Import-DSCResource -Module nx

Node $node {
  nxUser UserExample {
    UserName = 'monuser'
    Description = 'Monitoring user'
    Password = '$6$fZAne/Qc$MZejMrOxDK0ogv9SLiBP5J5qZFBvXLnDu8HY1Oy7ycX.Y3C7mGPUfeQy3A82ev3zIabhDQnj2ayeuGn02CqE/0'
    Ensure = 'Present'
    HomeDirectory = '/home/monuser'
  }

  nxGroup GroupExample {
    GroupName = 'DBusers'
    Ensure = 'Present'
    MembersToInclude = 'monuser'
    DependsOn = '[nxUser]UserExample'
  }
}