DSC voor Linux nxService ResourceDSC for Linux nxService Resource

De nxService in PowerShell Desired State Configuration (DSC)-bron biedt een mechanisme voor het beheren van services op een Linux-knooppunt.The nxService resource in PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to manage services on a Linux node.

SyntaxisSyntax

nxService <string> #ResourceName
{
  Name = <string>
  [ Controller = <string> { init | upstart | systemd } ]
  [ Enabled = <bool> ]
  [ State = <string> { Running | Stopped } ]
  [ DependsOn = <string[]> ]

}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
NaamName De naam van de service /-daemon te configureren.The name of the service/daemon to configure.
ControllerController Het type servicecontroller moet worden gebruikt bij het configureren van de service.The type of service controller to use when configuring the service.
IngeschakeldEnabled Hiermee wordt aangegeven of de service wordt gestart bij het opstarten.Indicates whether the service starts on boot.
StatusState Hiermee wordt aangegeven of de service wordt uitgevoerd.Indicates whether the service is running. Stel deze eigenschap op 'Gestopt' om ervoor te zorgen dat de service niet wordt uitgevoerd.Set this property to "Stopped" to ensure that the service is not running. Stel deze in op 'Uitvoeren' om ervoor te zorgen dat de service niet wordt uitgevoerd.Set it to "Running" to ensure that the service is not running.
dependsOnDependsOn Hiermee wordt aangegeven dat de configuratie van een andere resource uitvoeren moet voordat deze bron is geconfigureerd.Indicates that the configuration of another resource must run before this resource is configured. Bijvoorbeeld, als de ID van de resource is scriptblok configuratie die u wilt uitvoeren eerst ResourceName en het type ResourceType, de syntaxis voor het gebruik van deze de eigenschap is DependsOn = "[ResourceType]ResourceName".For example, if the ID of the resource configuration script block that you want to run first is ResourceName and its type is ResourceType, the syntax for using this property is DependsOn = "[ResourceType]ResourceName".

Als u meer informatieAdditional Information

De nxService resource niet maakt een servicedefinitie of het script voor de service als deze niet bestaat.The nxService resource will not create a service definition or script for the service if it does not exist. Kunt u PowerShell Desired State Configuration nxFile Resource resource voor het beheren van de aanwezigheid of de inhoud van het servicedefinitiebestand of script.You can use the PowerShell Desired State Configuration nxFile Resource resource to manage the existence or contents of the service definition file or script.

VoorbeeldExample

Het volgende voorbeeld ziet u configuratie van de service 'httpd' (voor Apache HTTP-Server), geregistreerd bij de SystemD service-controller.The following example shows configuration of the “httpd” service (for Apache HTTP Server), registered with the SystemD service controller.

Import-DSCResource -Module nx 

Node $node {
#Apache Service
nxService ApacheService 
{
Name = "httpd"
State = "running"
Enabled = $true
Controller = "systemd"
}
}