De GetConfigurationStatus-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetConfigurationStatus method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Haal de geschiedenis van de configuratie-status.Get the configuration status history.

SyntaxisSyntax

uint32 GetConfigurationStatus(
 [in] boolean           All,
 [out] MSFT_DSCConfigurationStatus configurationStatus[]
);

ParametersParameters

Alle [in] true als deze methode informatie over de configuratie op de machine wordt uitgevoerd retourneren moet, met inbegrip van de configuratie-toepassing en de consistentiecontrole.All [in] true if this method should return information about all the configuration runs on the machine, including the configuration application and the consistency check.

configurationStatus [uit] op return bevat een ingesloten exemplaar van de MSFT_DSCConfigurationStatus klasse die de instellingen definieert.configurationStatus [out] On return, contains an embedded instance of the MSFT_DSCConfigurationStatus class that defines the settings.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager