De PerformRequiredConfigurationChecks-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerPerformRequiredConfigurationChecks method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Een consistentiecontrole starten met behulp van de Taakplanner.Starts a consistency check by using the Task Scheduler.

SyntaxisSyntax

uint32 PerformRequiredConfigurationChecks(
  [in] uint32 Flags
);

ParametersParameters

Vlaggen [in] een bitmasker waarmee het type van een consistentiecontrole uit te voeren.Flags [in] A bitmask that specifies the type of consistency check to run. De volgende waarden geldig zijn en kunnen worden gecombineerd met behulp van een bitwise of bewerking:The following values are valid, and can be combined by using a bitwise OR operation:

ValueValue BeschrijvingDescription
11 Een normale consistentiecontrole uit.A normal consistency check.
22 Een voortzetting van een consistentiecontrole uit na het opnieuw opstarten.A continuation of a consistency check after a reboot. Deze waarde moet niet worden gecombineerd met andere waarden.This value should not be combined with other values.
44 De configuratie moet worden opgehaald uit de pull-server die is opgegeven in de metaconfiguration voor het knooppunt.The configuration should be pulled from the pull server specified in the metaconfiguration for the node. Deze waarde moet altijd worden gecombineerd met 1, voor een waarde van 5.This value should always be combined with 1, for a value of 5.
88 De status verzenden naar de rapportserver.Send status to the report server.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager