De ResourceGet-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerResourceGet method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Rechtstreeks roept de ophalen methode van een DSC-resource.Directly calls the Get method of a DSC resource.

SyntaxisSyntax

uint32 ResourceGet(
 [in] string      ResourceType,
 [in] string      ModuleName,
 [in] uint8      resourceProperty[],
 [out] OMI_BaseResource configurations
);

ParametersParameters

ResourceType [in] de naam van de resource om aan te roepen.ResourceType [in] The name of the resource to call.

ModuleName [in] de naam van de module met de resource om aan te roepen.ModuleName [in] The name of the module that contains the resource to call.

resourceProperty [in] Hiermee geeft u de naam van de resource-eigenschap en de waarde ervan in een hash-tabel als de sleutel en waarde, respectievelijk.resourceProperty [in] Specifies the resource property name and its value in a hash table as key and value, respectively. Gebruik de sleutelwoorden Get-dscresource bieden cmdlet voor het detecteren van resource-eigenschappen en het bijhorende type.Use the Get-DscResource cmdlet to discover resource properties and their types.

configuraties [uit] bij resultaat, bevat een ingesloten exemplaar van de configuraties.configurations [out] On return, contains an embedded instance of the configurations.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager