DSC-PakketresourceDSC Package Resource

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0

De pakket resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) biedt een mechanisme om te installeren of verwijderen van pakketten, zoals Windows Installer en setup.exe pakketten, op een doelknooppunt.The Package resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to install or uninstall packages, such as Windows Installer and setup.exe packages, on a target node.

SyntaxisSyntax

Package [string] #ResourceName
{
  Name = [string]
  Path = [string]
  ProductId = [string]
  [ Arguments = [string] ]
  [ Credential = [PSCredential] ]
  [ Ensure = [string] { Absent | Present } ]
  [ LogPath = [string] ]
  [ DependsOn = [string[]] ]
  [ ReturnCode = [UInt32[]] ]
}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
NaamName Geeft de naam van het pakket waarvan u wilt om te controleren of een specifieke status.Indicates the name of the package for which you want to ensure a specific state.
PadPath Geeft het pad waar het pakket zich bevindt.Indicates the path where the package resides.
product-idProductId Geeft de product-ID die een unieke identificatie van het pakket.Indicates the product ID that uniquely identifies the package.
ArgumentenArguments Geeft een lijst van een tekenreeks van de argumenten die worden doorgegeven aan het pakket precies hetzelfde als de opgegeven.Lists a string of arguments that will be passed to the package exactly as provided.
ReferentieCredential Biedt toegang tot het pakket op een externe bron.Provides access to the package on a remote source. Deze eigenschap wordt niet gebruikt om het pakket te installeren.This property is not used to install the package. Het pakket is altijd geïnstalleerd op het lokale systeem.The package is always installed on the local system.
Zorg ervoor datEnsure Geeft aan of het pakket is geïnstalleerd.Indicates if the package is installed. Deze eigenschap instellen op 'Afwezig"Controleer of dat het pakket niet is geïnstalleerd (of het pakket verwijderen als deze is geïnstalleerd).Set this property to "Absent" to ensure the package is not installed (or uninstall the package if it is installed). Instellen om "" (de standaardwaarde) om te controleren of dat het pakket is geïnstalleerd.Set it to "Present" (the default value) to ensure the package is installed.
LogboekpadLogPath Geeft het volledige pad waar u wilt dat de provider een logboekbestand om te installeren of verwijderen van het pakket op te slaan.Indicates the full path where you want the provider to save a log file to install or uninstall the package.
DependsOnDependsOn Geeft aan dat de configuratie van een andere resource uitvoeren moet voordat deze resource is geconfigureerd.Indicates that the configuration of another resource must run before this resource is configured. Bijvoorbeeld, als de ID van de resourceconfiguratie scriptblok die u wilt uitvoeren eerst is ResourceName en het type ResourceType, de syntaxis voor het gebruik van deze eigenschap is DependsOn = "[ResourceType]ResourceName".For example, if the ID of the resource configuration script block that you want to run first is ResourceName and its type is ResourceType, the syntax for using this property is DependsOn = "[ResourceType]ResourceName".
ReturnCodeReturnCode Geeft aan dat de verwachte retourcode.Indicates the expected return code. Als de werkelijke retourcode komt niet overeen met die zijn de verwachte waarde die hier beschikbaar zijn, dat de configuratie wordt een fout geretourneerd.If the actual return code does not match the expected value provided here, the configuration will return an error.

VoorbeeldExample

Het volgende voorbeeld wordt het MSI-installatieprogramma dat zich bevindt in het opgegeven pad en de opgegeven product-id heeft.This example runs the .msi installer that is located at the specified path and has the specified product ID.

Configuration PackageTest
{
  Package PackageExample
  {
    Ensure   = "Present" # You can also set Ensure to "Absent"
    Path    = "$Env:SystemDrive\TestFolder\TestProject.msi"
    Name    = "TestPackage"
    ProductId  = "ACDDCDAF-80C6-41E6-A1B9-8ABD8A05027E"
  }
}