DSC-WindowsProcess ResourceDSC WindowsProcess Resource

Van toepassing op: Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 5.0

De ProcessSet resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) biedt een mechanisme voor het configureren van de processen in een doelknooppunt.The ProcessSet resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to configure processes on a target node. Deze bron is een samengestelde bron die roept de WindowsProcess resource voor elke groep die is opgegeven in de GroupName parameter.This resource is a composite resource that calls the WindowsProcess resource for each group specified in the GroupName parameter.

SyntaxisSyntax

WindowsProcess [string] #ResourceName
{
  Arguments = [string]
  Path = [string]
  [ Credential = [PSCredential] ]
  [ Ensure = [string] { Absent | Present } ]
  [ StandardOutputPath = [string] ]
  [ StandardErrorPath = [string] ]
  [ StandardInputPath = [string] ]
  [ WorkingDirectory = [string] ]
  [ DependsOn = [string[]] ]
}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
ArgumentenArguments Een tekenreeks met argumenten worden doorgegeven aan het proces als-is.A string that contains arguments to pass to the process as-is. Als u moet enkele argumenten doorgegeven, plaatst u deze allemaal in deze tekenreeks.If you need to pass several arguments, put them all in this string.
PadPath De paden naar het proces uitvoerbare bestanden.The paths to the process executables. Als dit zijn de namen van de uitvoerbare bestanden (niet de volledig gekwalificeerde paden), zoekt de DSC-resource de omgeving pad variabele ($env:Path) om de bestanden te zoeken.If these are the names of the executable files (not fully qualified paths), the DSC resource will search the environment Path variable ($env:Path) to find the files. Als de waarden van deze eigenschap volledig gekwalificeerde paden zijn, DSC niet wordt gebruikt de pad omgevingsvariabele om de bestanden te zoeken en genereert een fout als de paden niet bestaan.If the values of this property are fully qualified paths, DSC will not use the Path environment variable to find the files, and will throw an error if any of the paths do not exist. Relatieve paden zijn niet toegestaan.Relative paths are not allowed.
referentieCredential Hiermee geeft u de referenties voor het starten van het proces.Indicates the credentials for starting the process.
Zorg ervoor datEnsure Geeft aan of de processen bestaat.Specifies whether the processes exists. Deze eigenschap instellen op 'Aanwezig' om ervoor te zorgen dat het proces bestaat.Set this property to "Present" to ensure that the process exists. Anders wordt deze ingesteld op 'Afwezig'.Otherwise, set it to "Absent". De standaardwaarde is 'Aanwezig'.The default is "Present".
StandardErrorPathStandardErrorPath Het pad waaraan de processen standaardfout schrijven.The path to which the processes write standard error. Er een bestaand bestand worden overschreven.Any existing file there will be overwritten.
StandardInputPathStandardInputPath De stroom van waaruit het proces standaardinvoer ontvangt.The stream from which the process receives standard input.
StandardOutputPathStandardOutputPath Het pad van het bestand waarvoor de processen standaarduitvoer schrijven.The path of the file to which the processes write standard output. Er een bestaand bestand worden overschreven.Any existing file there will be overwritten.
WorkingDirectoryWorkingDirectory De locatie die wordt gebruikt als de huidige werkmap voor de processen.The location used as the current working directory for the processes.
dependsOnDependsOn Hiermee wordt aangegeven dat de configuratie van een andere resource uitvoeren moet voordat deze bron is geconfigureerd.Indicates that the configuration of another resource must run before this resource is configured. Bijvoorbeeld, als de ID van de resourceconfiguratie scriptblok die u wilt uitvoeren eerst is ResourceName en het type _ResourceType, de syntaxis voor het gebruik van deze eigenschap is ' DependsOn = '[ ResourceType] ResourceName' ''.For example, if the ID of the resource configuration script block that you want to run first is ResourceName and its type is _ResourceType, the syntax for using this property is `DependsOn = "[ResourceType]ResourceName"`` .