DSC-ResourcesDSC Resources

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0

Desired dat State Configuration (DSC) bronnen vindt u de bouwstenen voor een DSC-configuratie.Desired State Configuration (DSC) Resources provide the building blocks for a DSC configuration. Een bron beschrijft eigenschappen die kunnen worden geconfigureerd (schema) en bevat de functies van de PowerShell-script die de lokale Configuration Manager (LCM) ' om deze te maken zodat' aanroept.A resource exposes properties that can be configured (schema) and contains the PowerShell script functions that the Local Configuration Manager (LCM) calls to "make it so".

Een resource kan iets als algemene als een bestand of de instelling van een IIS-server zo specifiek model.A resource can model something as generic as a file or as specific as an IIS server setting. Groepen van zoals bronnen worden gecombineerd in naar een DSC-Module, waarbij alle vereiste bestanden in een structuur die overdraagbaar en bevat metagegevens om te bepalen hoe de resources zijn bedoeld om te worden gebruikt.Groups of like resources are combined in to a DSC Module, which organizes all the required files in to a structure that is portable and includes metadata to identify how the resources are intended to be used.

De volgende onderwerpen beschrijven DSC-resources:The following topics describe DSC resources: