WhitepapersWhitepapers

De volgende whitepapers zijn gepubliceerd met aanvullende informatie over onderwerpen die betrekking hebben op PowerShell Desired State Configuration.The following whitepapers have been published to provide additional information on topics related to PowerShell Desired State Configuration.

Het Model van de pijplijn ReleaseThe Release Pipeline Model

Er zijn voordelen op wanneer patterns and Practice van ontwikkelaars technieken voor bewerkingen worden toegepast.There are benefits to be gained when patterns and practices from developer techniques are applied to operations. Met name, een volledig geautomatiseerde oplossing waarbij de infrastructuur wordt beheerd als code en alle wijzigingen die automatisch worden gevalideerd voordat productie is bereikt.Notably, a fully automated solution where infrastructure is managed as code and all changes are automatically validated before reaching production. Dit is een proces-verschuiving tussen bedrijfstak vernieuwers wordt herkend.This is a process shift that is recognized among industry innovators. Voor organisaties die al gebruik van deze processen, moet duidelijk hoe u Microsoft-platforms.For organizations already leveraging these processes, it should be clear how to leverage Microsoft platforms. Voor organisaties die nieuw in het onderwerp zijn, moet duidelijk hoe dit proces meenemen naar uw omgeving en wat het betekent als uw organisatie cultuur.For organizations that are new to the topic, it should be clear how to bring this process to your environment and what it means to your organizational culture. Dit document vindt u de onderdelen van een pijplijn versie voor configuratie als code, de waarde voor de bewerkingen en oplossingen die worden gebruikt bij het ontwerpen van een nieuwe Release Pipeline-architectuur.This document explains the components of a Release Pipeline for configuration as code, the value to operations, and solutions that are used when designing a new Release Pipeline architecture.

PDF-bestand downloadenDownload PDF