DSC-WindowsProcess ResourceDSC WindowsProcess Resource

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0

De WindowsProcess resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) biedt een mechanisme voor het configureren van de processen in een doelknooppunt.The WindowsProcess resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to configure processes on a target node.

SyntaxisSyntax

WindowsProcess [string] #ResourceName
{
  Arguments = [string]
  Path = [string]
  [ Credential = [PSCredential] ]
  [ Ensure = [string] { Absent | Present } ]
  [ DependsOn = [string[]] ]
  [ StandardErrorPath = [string] ]
  [ StandardInputPath = [string] ]
  [ StandardOutputPath = [string] ]
  [ WorkingDirectory = [string] ]
}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
ArgumentenArguments Geeft een reeks van argumenten worden doorgegeven aan het proces als-is.Indicates a string of arguments to pass to the process as-is. Als u moet enkele argumenten doorgegeven, plaatst u deze allemaal in deze tekenreeks.If you need to pass several arguments, put them all in this string.
PadPath Het pad naar het uitvoerbare bestand van het proces.The path to the process executable. Als dit de bestandsnaam van het uitvoerbare bestand (niet de volledig gekwalificeerde pad), de DSC-resource zoekt de omgeving pad variabele ($env:Path) naar het uitvoerbare bestand niet vinden.If this the file name of the executable (not the fully qualified path), the DSC resource will search the environment Path variable ($env:Path) to find the executable file. Als de waarde van deze eigenschap een volledig gekwalificeerde pad is, DSC niet wordt gebruikt de pad omgevingsvariabele het bestand te vinden en genereert een fout als het pad niet bestaat.If the value of this property is a fully qualified path, DSC will not use the Path environment variable to find the file, and will throw an error if the path does not exist. Relatieve paden zijn niet toegestaan.Relative paths are not allowed.
referentieCredential Hiermee geeft u de referenties voor het starten van het proces.Indicates the credentials for starting the process.
Zorg ervoor datEnsure Hiermee wordt aangegeven of het proces bestaat.Indicates if the process exists. Deze eigenschap instellen op 'Aanwezig' om ervoor te zorgen dat het proces bestaat.Set this property to "Present" to ensure that the process exists. Anders wordt deze ingesteld op 'Afwezig'.Otherwise, set it to "Absent". De standaardwaarde is 'Aanwezig'.The default is "Present".
dependsOnDependsOn Hiermee wordt aangegeven dat de configuratie van een andere resource uitvoeren moet voordat deze bron is geconfigureerd.Indicates that the configuration of another resource must run before this resource is configured. Bijvoorbeeld, als de ID van de resourceconfiguratie scriptblok die u wilt uitvoeren eerst is ResourceName en het type ResourceType, de syntaxis voor het gebruik van deze eigenschap is ' DependsOn = '[ ResourceType] ResourceName' ''.For example, if the ID of the resource configuration script block that you want to run first is ResourceName and its type is ResourceType, the syntax for using this property is `DependsOn = "[ResourceType]ResourceName"`` .
StandardErrorPathStandardErrorPath Geeft het pad de standaardfout worden geschreven.Indicates the directory path to write the standard error. Er een bestaand bestand worden overschreven.Any existing file there will be overwritten.
StandardInputPathStandardInputPath Hiermee wordt de locatie van de standaard invoer.Indicates the standard input location.
StandardOutputPathStandardOutputPath Geeft de locatie voor het schrijven van de standaarduitvoer.Indicates the location to write the standard output. Er een bestaand bestand worden overschreven.Any existing file there will be overwritten.
WorkingDirectoryWorkingDirectory Geeft de locatie die wordt gebruikt als de huidige werkmap voor het proces.Indicates the location that will be used as the current working directory for the process.