Implementeren in Azure AutomationDeploy to Azure Automation

De implementeren in Azure Automation-knop op de detailpagina item implementeert het item uit de galerie PowerShell voor Azure Automation.The Deploy to Azure Automation button on the item details page will deploy the item from the PowerShell Gallery to Azure Automation.

Implementeren in Azure Automation-knop

Wanneer u klikt, wordt deze omgeleid naar de Azure-beheerportal, waar u zich aanmelden met de referenties van uw Azure-account.When clicked, it will redirect you to the Azure Management Portal, where you sign in using your Azure account credentials. Als het item afhankelijkheden bevat, wordt alle afhankelijkheden geïmplementeerd voor Azure Automation ook.If the item includes dependencies, all the dependencies will be deployed to Azure Automation as well.

Waarschuwing: Als het artikel en de versie nog in uw Automation-account bestaat, opnieuw implementeren van de PowerShell Gallery overschrijft het item in uw Automation-account.WARNING: If the same item and version already exist in your Automation account, deploying it again from the PowerShell Gallery will overwrite the item in your Automation account.

Als u een module implementeert, wordt deze weergegeven in de sectie Modules van Azure Automation.If you deploy a module, it will appear in the Modules section of Azure Automation. Als u een script implementeert, wordt deze weergegeven in de sectie Runbooks van Azure Automation.If you deploy a script, it will appear in the Runbooks section of Azure Automation.

De implementeren in Azure Automation-knop kan worden uitgeschakeld door de tag AzureAutomationNotSupported toe te voegen aan de itemmetagegevens.The Deploy to Azure Automation button can be disabled by adding the AzureAutomationNotSupported tag to the item metadata.

Zie voor meer informatie over Azure Automation, de Azure Automation-website Azure Automation-website.To learn more about Azure Automation, see the Azure Automation website Azure Automation website.