Zoeken naar DscResourceFind-DscResource

Zoekt DSC-Resources in modules.Finds DSC Resources in modules.

BeschrijvingDescription

De cmdlet zoeken DscResource vindt Desired State Configuration (DSC) bronnen die zich bevinden in de modules die overeenkomen met de opgegeven criteria uit geregistreerde opslagplaatsen.The Find-DscResource cmdlet finds Desired State Configuration (DSC) resources contained in modules that match the specified criteria from registered repositories. Voor elke module die deze cmdlet wordt gevonden, retourneert zoeken DscResource een PSGetDscResourceInfo-object dat u kunt doorsluizen naar installatie-Module voor het installeren van de modules die met de resources die deze cmdlet retourneert.For each module that this cmdlet finds, Find-DscResource returns a PSGetDscResourceInfo object that you can pipe to Install-Module to install the modules containing the resources that this cmdlet returns.

DSC is een nieuw management-platform in Windows PowerShell waarmee implementeren en beheren van configuratiegegevens voor de, softwareservices en beheren van de omgeving waarin deze services worden uitgevoerd.DSC is a new management platform in Windows PowerShell that enables deploying and managing configuration data for software services and managing the environment in which these services run.

Desired dat State Configuration (DSC) bronnen vindt u de bouwstenen voor een DSC-configuratie.Desired State Configuration (DSC) Resources provide the building blocks for a DSC configuration. Een bron beschrijft eigenschappen die kunnen worden geconfigureerd (schema) en bevat de functies van de PowerShell-script die de lokale Configuration Manager (LCM) ' om deze te maken zodat' aanroept.A resource exposes properties that can be configured (schema) and contains the PowerShell script functions that the Local Configuration Manager (LCM) calls to "make it so".

Een resource kan iets als algemene als een bestand of de instelling van een IIS-server zo specifiek model.A resource can model something as generic as a file or as specific as an IIS server setting. Groepen van zoals bronnen worden gecombineerd in naar een DSC-Module, waarbij alle vereiste bestanden in een structuur die overdraagbaar en bevat metagegevens om te bepalen hoe de resources zijn bedoeld om te worden gebruikt.Groups of like resources are combined in to a DSC Module, which organizes all the required files in to a structure that is portable and includes metadata to identify how the resources are intended to be used.

 • Zoeken naar DscResource kunt filteren met Versieparameters: MinimumVersion, RequiredVersion, AllVersions.Find-DscResource can filter with version parameters: MinimumVersion, RequiredVersion, AllVersions.
  • Deze parameters elkaar wederzijds uit.These parameters are mutually exclusive.
  • Deze Versieparameters zijn alleen met de naam van de één module zonder eventuele jokertekens toegestaan.These version parameters are allowed only with the single module name without any wildcards.
  • Als de parameter RequiredVersion niet is opgegeven, retourneert zoeken DscResource de nieuwste versie van de module die gelijk is aan of groter is dan de opgegeven minimumversie of de nieuwste versie van de module als er geen minimum versie is opgegeven.If the RequiredVersion parameter is not specified, Find-DscResource returns the latest version of the module that is equal to or greater than the minimum version specified or the latest version of the module if no minimum version is specified.
  • Als de parameter RequiredVersion is opgegeven, retourneert zoeken DscResource alleen de versie van de module die exact overeenkomt met de opgegeven versie.If the RequiredVersion parameter is specified, Find-DscResource only returns the version of the module that exactly matches the specified version.
 • Zoeken naar DscResource kunt filteren op de metagegevens van de module met de - parameter van labelFind-DscResource can filter on module metadata with the -Tag parameter
 • Zoeken naar DscResource kunt filteren op zoektaal opslagplaats-specifieke met de - parameter Filter.Find-DscResource can filter on repository-specific search language with the -Filter parameter.
 • Zoeken naar DscResource kunt filteren op modules van alle of enkele van de geregistreerde opslagplaatsen.Find-DscResource can filter on modules from all or few of the registered repositories.

De syntaxis van cmdletCmdlet syntax

Get-Command -Name Find-DscResource -Module PowerShellGet -Syntax

Verwijzing naar het online help van cmdletCmdlet online help reference

Zoeken naar DscResourceFind-DscResource

VoorbeeldopdrachtenExample commands


# Find a specific DSC Resource
Find-DscResource -Name xIisFeatureDelegation

Name                Version  ModuleName             Repository
----                -------  ----------             ----------
xIisFeatureDelegation        1.10.0.0  xWebAdministration         PSGallery

# Find all available DSC Resources from all registered repositories
Find-DscResource

# Find a DSC resource by name
Find-DscResource -Name xWebsite

# Find multiple DSC Resources
Find-DscResource -Name xIisHandler, xFirewall

# Find all DSC resources contained within a specific module
Find-DscResource -ModuleName xNetworking
Find-DscResource -ModuleName xWebAdministration

# Find all DSC resources in modules with DSCResourceKit or DesiredStateConfiguration
Find-DscResource -Tag DesiredStateConfiguration, DSCResourceKit

# Find available DSC Resources from few registered repositories
Find-DscResource -Repository PSGallery,PrivatePSGallery

# Find all DSC Resources in a specified repository
Find-DscResource -Repository PSGallery

# Find DSC Resources from all versions of a module
Find-DscResource -ModuleName xNetworking -AllVersions

# Find DSC Resources with module name and MinimumVersion.
Find-DscResource -ModuleName xNetworking -MinimumVersion 1.1

# Find DSC Resources with module name and exact version
Find-DscResource -ModuleName xNetworking -RequiredVersion 2.1.1

# Find DSC Resources defined modules with -Filter based search. -Filter searches in description and module names
Find-DscResource -Filter Domain

# Find all DSC Resources with tags Azure or DSC in module metadata
Find-DscResource -Tag Azure, DSC