Het oplossen van ' Waarschuwing: pakket de pakketnaam kan niet worden gedownload ' probleem?How to resolve "WARNING: Package 'your package name' failed to download" issue?

Het is bekend dat Install-Module of Update soms op sommige computers mislukt.It is reported that Install-Module or Update-Module sometimes fails on some machines. Op basis van ons onderzoek, is het iets te maken met de netwerkverbinding.Based on our investigation, it is something to do with the networking connection. Onlangs is bijgewerkt NuGet provider zodat het op betrouwbare wijze pakketten kan downloaden.Recently we updated NuGet provider so that it can reliably download packages. U kunt de laatste build van NuGet-provider installeren en vervolgens installeren of bijwerken van de module in onderstaande instructies volgen.You can follow the instructions below to install the latest build of NuGet provider and then install or update your module. We gaan 'Azure'-module gebruiken als het onderstaande voorbeeld.Let's use 'Azure' module as an example below.

Install-PackageProvider NuGet -MinimumVersion 2.8.5.206 -Force
Launch new PowerShell Console
Update-Module Azure -Verbose