Script voor installatieInstall-Script

Installeert de PowerShell-script-bestanden van online opslagplaatsen op de lokale computer.Installs the PowerShell script files from online repositories to the local computer.

BeschrijvingDescription

De cmdlet Install-Script wordt gevonden en downloadt een of meer scripts vanuit een online-galerie, valideert en installeert ze op de lokale computer aan het bereik van de gespecificeerde installatie.The Install-Script cmdlet finds and downloads one or more scripts from an online gallery, validates and installs them on the local computer to the specified installation scope.

Als er geen bereik is gedefinieerd, of wanneer de waarde van de bereikparameter AllUsers is, wordt het script in %systemdrive%:\Program Files\WindowsPowerShell\scripts geïnstalleerd.When no scope is defined, or when the value of the Scope parameter is AllUsers, the script is installed to %systemdrive%:\Program Files\WindowsPowerShell\scripts. Wanneer de waarde van bereik CurrentUser is, wordt het script in $home\Documents\WindowsPowerShell\scripts geïnstalleerd.When the value of Scope is CurrentUser, the script is installed to $home\Documents\WindowsPowerShell\scripts.

U kunt uw resultaten op basis van de minimale en de exacte versie van de opgegeven scripts filteren.You can filter your results based on minimum and exact versions of specified scripts.

Een aantal belangrijke opmerkingen:Some important notes:

 • Scripts zijn afzonderlijke bestanden is geïnstalleerd.Scripts are installed single files. Als gevolg hiervan slechts één exemplaar van een script is geïnstalleerd en meerdere versies van scripts kunnen niet worden geïnstalleerd side-by-side op een systeem.As a result, only one copy of a script is installed, and multiple versions of scripts cannot be installed side-by-side on a system.
 • Scripts kunnen afhankelijkheden definiëren op de externe modules, die wordt geïnstalleerd wanneer het Script voor installatie wordt uitgevoerd.Scripts may define dependencies on external modules, which will be installed when Install-Script is run.
 • Niet-vertrouwde prompt: acceptatie van de gebruiker is vereist voor het installeren van de scripts van een niet-vertrouwde opslagplaats.Untrusted prompt: User acceptance is required for installing the scripts from an untrusted repository.
 • RequiredVersion installeert de opgegeven versie in SxS met bestaande versies op PowerShell versie 5.0 of hoger.RequiredVersion installs the specified version in SxS with existing versions on PowerShell version 5.0 or newer.

Jokertekens worden niet ondersteund in - naam op het installatiescript, opslaan-Script en Uninstall-Script cmdlets.Wildcards are not supported in -Name on Install-Script, Save-Script, and Uninstall-Script cmdlets.

BereikScope

Hiermee geeft u het bereik van de installatie van het script.Specifies the installation scope of the script. De acceptabele waarden voor deze parameter zijn: AllUsers en CurrentUser.The acceptable values for this parameter are: AllUsers and CurrentUser.

Het bereik van de installatie standaard is AllUsers.The default installation scope is AllUsers.

Het bereik AllUsers kan scripts worden geïnstalleerd op een locatie die toegankelijk is voor alle gebruikers van de computer, dat wil zeggen, "$env: SystemDrive\Program Files\WindowsPowerShell\scripts '.The AllUsers scope lets scripts be installed in a location that is accessible to all users of the computer, that is, "$env:SystemDrive\Program Files\WindowsPowerShell\scripts".

Het bereik CurrentUser kunt scripts alleen op '$home\Documents\WindowsPowerShell\scripts', worden geïnstalleerd zodat het script alleen beschikbaar voor de huidige gebruiker is.The CurrentUser scope lets scripts be installed only to "$home\Documents\WindowsPowerShell\scripts", so that the script is available only to the current user.

Hiermee geeft u het bereik van de installatie van het script.Specifies the installation scope of the script. Geldige waarden zijn: AllUsers en CurrentUser.Valid values are: AllUsers and CurrentUser. De standaardwaarde is CurrentUser.The default is CurrentUser.

Het bereik AllUsers Hiermee geeft u een script om %systemdrive%:\ProgramFiles\WindowsPowerShell\Scripts te installeren, zodat het script beschikbaar voor alle gebruikers is.The AllUsers scope specifies to install a script to %systemdrive%:\ProgramFiles\WindowsPowerShell\Scripts so that the script is available to all users. Het bereik CurrentUser Hiermee geeft u het script in $home\Documents\WindowsPowerShell\Scripts installeren, zodat het script alleen beschikbaar voor de huidige gebruiker is.The CurrentUser scope specifies to install the script in $home\Documents\WindowsPowerShell\Scripts so that the script is available only to the current user.

NoPathUpdateNoPathUpdate

 • NoPathUpdate switch parameter bij de cmdlet Install-Script omzeilt de prompt voor de locatie van het script install toe te voegen aan de omgevingsvariabele PATH.NoPathUpdate switch parameter on Install-Script cmdlet bypasses the prompt for adding the script install location to the PATH environment variable.
 • Gebruik van de opdracht met – NoPathUpdate opgegeven leidt ertoe dat geen vraag en het pad niet wordt bijgewerkt (force is negeerbare hier).Any use of the command WITH –NoPathUpdate specified will result in no prompt and the PATH NOT being updated (force is ignorable here).
 • -Force zonder – NoPathUpdate leidt ertoe dat geen vraag en het pad wordt bijgewerkt.-Force without –NoPathUpdate will result in no prompt and the PATH will be updated.
 • Als noch – Force of – NoPathUpdate worden opgegeven, wordt de gebruiker de volgende prompt verschijnt.If neither –Force or –NoPathUpdate are specified, the user will see the prompt.
 • Dit alles is alleen van toepassing de eerste keer Script voor installatie wordt gebruikt in een bepaald bereik.All of this only applies the first time Install-Script is used in a given scope.

OpmerkingenNotes

Deze cmdlet wordt uitgevoerd op Windows PowerShell 3.0 of latere versies van Windows PowerShell op Windows 7 of Windows 2008 R2 en latere versies van Windows.This cmdlet runs on Windows PowerShell 3.0 or later releases of Windows PowerShell, on Windows 7 or Windows 2008 R2 and later releases of Windows.

Als een versie van het script op de computer overeenkomt met de opgegeven waarde voor de parameter Name en u de parameter MinimumVersion of RequiredVersion niet hebt toegevoegd, blijft het Script voor installatie achtergrond zonder script te installeren.If a version of the script on the computer matches the value specified for the Name parameter, and you have not added the MinimumVersion or RequiredVersion parameter, Install-Script silently continues without installing that script. Als de MinimumVersion of RequiredVersion parameters worden opgegeven en het bestaande script komt niet overeen met de waarden in die parameter, treedt er een fout op.If the MinimumVersion or RequiredVersion parameters are specified, and the existing script does not match the values in that parameter, then an error occurs. Meer specifiek: als de versie van het script dat momenteel wordt geïnstalleerd lager dan de waarde van de parameter MinimumVersion of niet gelijk zijn aan de waarde van de parameter RequiredVersion is, een fout optreedt.To be more specific: if the version of the currently-installed script is either lower than the value of the MinimumVersion parameter, or not equal to the value of the RequiredVersion parameter, an error occurs. Als de versie van het script dat geïnstalleerd groter dan de waarde van de parameter MinimumVersion of gelijk zijn aan de waarde van de parameter RequiredVersion is, blijft het Script voor installatie achtergrond zonder script te installeren.If the version of the installed script is greater than the value of the MinimumVersion parameter, or equal to the value of the RequiredVersion parameter, Install-Script silently continues without installing that script.

Script voor installatie, wordt er een fout geretourneerd als geen script in de on line galerie die overeenkomt met de opgegeven naam bestaat.Install-Script returns an error if no script exists in the online gallery that matches the specified name.

Geef een matrix van de script-namen, gescheiden door komma's voor het installeren van meerdere scripts.To install multiple scripts, specify an array of the script names, separated by commas. U kunt MinimumVersion of RequiredVersion niet toevoegen als u meerdere scriptnamen opgeeft.You cannot add MinimumVersion or RequiredVersion if you specify multiple script names.

Scripts zijn standaard geïnstalleerd naar de map Program Files.By default, scripts are installed to the Program Files folder. U kunt meerdere PSGetItemInfo objecten installatiescript; overbrengen Dit is een andere manier voor het opgeven van meerdere scripts te installeren in één opdracht.You can pipe multiple PSGetItemInfo objects to Install-Script; this is another way of specifying multiple scripts to install in a single command.

Om te voorkomen dat de actieve scripts die schadelijke code, geïnstalleerd bevatten worden scripts niet automatisch geïmporteerd door de installatie.To help prevent running scripts that contain malicious code, installed scripts are not automatically imported by installation. Als een best practice, scriptcode evalueren voordat u cmdlets of functies in een script uitgevoerd voor de eerste keer.As a security best practice, evaluate script code before running any cmdlets or functions in a script for the first time.

De syntaxis van cmdletCmdlet syntax

Get-Command -Name Install-Script -Module PowerShellGet -Syntax

Verwijzing naar het online help van cmdletCmdlet online help reference

Script voor installatieInstall-Script

VoorbeeldopdrachtenExample commands# Piping Find-Script output to Install-Script cmdlet

Find-Script -Repository Local1 -Name Required-Script2

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script


Find-Script -Repository Local1 -Name Required-Script2 | Install-Script

Get-Command Required-Script2

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
ExternalScript Required-Script2.ps1                2.0    C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Scripts\Required-Script2.ps1


Get-InstalledScript Required-Script2

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script


Get-InstalledScript Required-Script2 | fl * -Force


Name            : Required-Script2
Version          : 2.5
Type            : Script
Description        : Description for the Required-Script2 script
Author           : manikb
CompanyName        :
Copyright         : (c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
PublishedDate       : 8/15/2015 12:42:39 AM
LicenseUri         : http://required-script2.com/license
ProjectUri         : http://required-script2.com/
IconUri          : http://required-script2.com/icon
Tags            : {Tag1, Tag2, Tag-Required-Script2-2.5, PSScript...}
Includes          : {Function, DscResource, Cmdlet, Command}
PowerShellGetFormatVersion :
ReleaseNotes        : Required-Script2 release notes
Dependencies        : {}
RepositorySourceLocation  : http://manikb-dev:8765/api/v2/
Repository         : local1
PackageManagementProvider : NuGet
InstalledLocation     : C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Scripts


# Installing a script to AllUsers scope

Install-Script -Repository Local1 -Name Required-Script3 -Scope AllUsers
Get-InstalledScript -Name Required-Script3

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script3          local1        Description for the Required-Script3 script


Get-InstalledScript -Name Required-Script3 | fl * -Force


Name            : Required-Script3
Version          : 2.5
Type            : Script
Description        : Description for the Required-Script3 script
Author           : manikb
CompanyName        :
Copyright         : (c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
PublishedDate       : 8/15/2015 12:42:45 AM
LicenseUri         : http://required-script3.com/license
ProjectUri         : http://required-script3.com/
IconUri          : http://required-script3.com/icon
Tags            : {Tag1, Tag2, Tag-Required-Script3-2.5, PSScript...}
Includes          : {Function, DscResource, Cmdlet, Command}
PowerShellGetFormatVersion :
ReleaseNotes        : Required-Script3 release notes
Dependencies        : {}
RepositorySourceLocation  : http://manikb-dev:8765/api/v2/
Repository         : local1
PackageManagementProvider : NuGet
InstalledLocation     : C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts


# Installing a script with dependent scripts and modules

Find-Script -Repository Local1 -Name Script-WithDependencies2 -IncludeDependencies

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.0    Script-WithDependencies2      local1        Description for the Script-WithDependencies2 script
2.5    RequiredModule1           local1        RequiredModule1 module
2.5    RequiredModule2           local1        RequiredModule2 module
2.5    RequiredModule3           local1        RequiredModule3 module
2.5    Required-Script1          local1        Description for the Required-Script1 script
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script
2.5    Required-Script3          local1        Description for the Required-Script3 script


Install-Script -Repository Local1 -Name Script-WithDependencies2
Get-InstalledScript

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script1          local1        Description for the Required-Script1 script
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script
2.5    Required-Script3          local1        Description for the Required-Script3 script
2.0    Script-WithDependencies2      local1        Description for the Script-WithDependencies2 script


Get-InstalledModule

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    RequiredModule1           local1        RequiredModule1 module
2.5    RequiredModule2           local1        RequiredModule2 module
2.5    RequiredModule3           local1        RequiredModule3 module


Find-Script -Repository Local1 -Name Required-Script*

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script1          local1        Description for the Required-Script1 script
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script
2.5    Required-Script3          local1        Description for the Required-Script3 script


Install-Script -Repository Local1 -Name Required-Script*

Get-InstalledScript

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
2.5    Required-Script1          local1        Description for the Required-Script1 script
2.5    Required-Script2          local1        Description for the Required-Script2 script
2.5    Required-Script3          local1        Description for the Required-Script3 script


# Find a script and install it

# The first command finds the script named Required-Script2 from the Local1 repository and displays the results.
# The second command finds the Required-Script2 script, and then uses the pipeline operator to pass it to the Install-Script cmdlet to install it.
# The third command uses the Get-Command cmdlet to get Required-Script2, and then displays the results.
# The fourth command uses the Get-InstalledScript cmdlet to get Required-Script2 and display the results.
# The fifth command gets RequiredScript2 and uses the pipeline operator to pass it to the Format-List cmdlet to format the output.

Find-Script -Repository "Local1" -Name "Required-Script2"

Find-Script -Repository "Local1" -Name "Required-Script2" | Install-Script
Get-Command -Name "Required-Script2"

Get-InstalledScript -Name "Required-Script2"

Get-InstalledScript -Name "Required-Script2" | Format-List * 


# Install a script with AllUsers scope

# The first command installs the script named Required-Script3 and assigns it AllUsers scope.
# The second command gets the installed script Required-Script3 and displays information about it.
# The third command gets Required-Script3 and uses the pipeline operator to pass it to the Format-List cmdlet to format the output.

Install-Script -Repository "Local1" -Name "Required-Script3" -Scope "AllUsers"
Get-InstalledScript -Name "Required-Script3"
Get-InstalledScript -Name "Required-Script3" | Format-List * 


# Install a script with its dependent scripts and modules

# The first command finds the script named Script-WithDependencies2 and its dependencies in the Local1 repository and displays the results.
# The second command installs Script-WithDependencies2.
# The third command uses the Get-InstalledScript script cmdlet to get installed scripts and display the results.
# The fourth command uses the Get-InstalledModule cmdlet to get installed modules and display the results.
# The fifth command uses the Find-Script cmdlet to find scripts where the name begins with Required-Script and display the results.
# The sixth command installs the scripts where the name begins with Required-Script in the Local1 repository. 
# The final command gets installed scripts and displays the results.

Find-Script -Repository "Local1" -Name "Script-WithDependencies2" -IncludeDependencies
Install-Script -Repository "Local1" -Name "Script-WithDependencies2"
Get-InstalledScript
Get-InstalledModule
Find-Script -Repository "Local1" -Name "Required-Script*"
Install-Script -Repository "Local1" -Name "Required-Script*"
Get-InstalledScript

U kunt ook de Get-Command – naam downloaden.You can also use Get-Command –Name to get it. Installatie op twee locaties worden toegevoegd aan de omgevingsvariabele PATH op het eerste gebruik van een opgegeven bereik.Two install locations are added to the PATH environment variable on first use of a specified scope.

$env:Path -split ';'| Where-Object {$\_} | Select-Object -Last 2
C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Scripts
C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts

Get-Command Required-Script2
CommandType Name Version Source
----------- ---- ------- ------
ExternalScript Required-Script2.ps1 C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts\\Required-Script2.ps1

# Install a script by name
Install-Script -Name MyDscscript

# Install multiple scripts
Install-Script ContosoClient,ContosoServer

# Install a script using its minimum version
Install-Script -Name ContosoServer -MinimumVersion 1.0

# Install a specific version of a script
Install-Script -Name ContosoServer -RequiredVersion 1.1.3

# Install a specific prerelease version of a script
Install-Script -Name ContosoServer -RequiredVersion 1.1.3-alpha -AllowPrerelease

# Install the latest version of a script to $home\Documents\WindowsPowerShell\scripts.
Install-Script -Name ContosoServer -Scope CurrentUser

# if a script is already available under $env:PSModulePath, below command fails with 'scriptAlreadyInstalled,Install-Package,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackage'
Install-Script ContosoServer -RequiredVersion 1.5

# if a script is already available under $env:PSModulePath, below command fails with 'scriptAlreadyInstalled,Install-Package,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackage'
Install-Script ContosoServer -MinimumVersion 2.5

# Install multiple scripts from multiple registered repositories
Install-Script ContosoClient,ContosoServer -Repository PSGallery, PrivatePSGallery

# Install a script with -WhatIf
Install-Script ContosoClient -WhatIf

# Install a script with -Confirm. A prompt will be displayed to confirm the installation.
Install-Script ContosoClient -WhatIf

# -Force option reinstalls the installed script
Install-Script ContosoClient -Force

# Install a script with dependencies
Install-Script -Name ContosoClient

# Install a script 

# Install a script from the registered repository with ScriptSourceLocation
Install-Script Connect-AzureVM

Version  Name                Repository      Description
-------  ----                ----------      -----------
1.0    Connect-AzureVM           PSGallery      This runbook sets up a connection to an Azure vi...

# Find multiple scripts
Install-Script -Name Connect-AzureVM, Show-Tree, Connect-O365

# Find scripts with wildcards in -Name
Install-Script -Name *Azure*

# Find all versions of a script
Install-Script -Name Connect-O365 -AllVersions

# Find a script with -MinimumVersion. 
# With MinimumVersion we can find a script whose version is greate than or equal to the specified MinimumVersion value.
Install-Script Connect-O365 -MinimumVersion 1.4

# Find a script with MaximumVersion
Install-Script -Name Connect-O365 -MaximumVersion 1.6.2

# Find a script with both MinimumVersion and MaximumVersion range.
Install-Script -Name Connect-O365 -MinimumVersion 1.1 -MaximumVersion 1.6.2

# Installing a script to default AllUsers scope and with RequiredVersion
Install-Script -Name Connect-O365 -RequiredVersion 1.5.7

# Find a script from the specified repository
Install-Script -Name Fabrikam-ServerScript -Repository MyLocalRepo

# Find available scripts from all registered repositories
Install-Script

# Find available scripts from few registered repositories
Install-Script -Repository PSGallery, PrivatePSGallery
 Added the logic for checking and failing the install script operation when there is a command with same name is already available on the system.
Also updated the prompt message.

 Examples:
PS C:\WINDOWS\system32> install-script get-childitem -Repository localrepo
install-script : A command with name 'get-childitem' is already available on this system. This script 'get-childitem' may override the existing command. If you still want to install this script 'get-childitem', use -Force parameter.
At line:1 char:1
+ install-script get-childitem -Repository localrepo
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo     : InvalidOperation: (:) [Write-Error], WriteErrorException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandAlreadyAvailableWitScriptName,Install-Script PS C:\WINDOWS\system32> install-script get-childitem,contosos -Repository localrepo
install-script : A command with name 'get-childitem' is already available on this system. This script 'get-childitem' may override the existing command. If you still want to install this script 'get-childitem', use -Force parameter.
At line:1 char:1
+ install-script get-childitem,contosos -Repository localrepo
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo     : InvalidOperation: (:) [Write-Error], WriteErrorException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandAlreadyAvailableWitScriptName,Install-Script

 PackageManagement\Install-Package : No match was found for the specified search criteria and script name 'contosos'. Try Get-ScriptRepository to see all available registered script repositories.
At C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\powershellget\1.0.0.1\PSModule.psm1:2891 char:21
+ ...     $null = PackageManagement\Install-Package @PSBoundParameters
+           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (Microsoft.Power....InstallPackage:InstallPackage) [Install-Package], Exception
   + FullyQualifiedErrorId : NoMatchFoundForCriteria,Microsoft.PowerShell.PackageManagement.Cmdlets.InstallPackage

 PS C:\WINDOWS\system32> PS C:\WINDOWS\system32> find-script get-childitem -Repository localrepo | install-script
install-script : A command with name 'get-childitem' is already available on this system. This script 'get-childitem' may override the existing command. If you still want to install this script 'get-childitem', use -Force parameter.
At line:1 char:51
+ find-script get-childitem -Repository localrepo | install-script
+                          ~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo     : InvalidOperation: (:) [Write-Error], WriteErrorException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandAlreadyAvailableWitScriptName,Install-Script


 PS C:\WINDOWS\system32>

 PS C:\WINDOWS\system32> Install-Package -Name Get-ChildItem -source LocalRepo -ProviderName powershellget -Type Script
WARNING: A command with name 'get-childitem' is already available on this system. This script 'get-childitem' may override the existing command. If you still want to install this script 'get-childitem', use -Force parameter.

Prompt ONCE per USER and per SCOPE for adding the script installation location to PATH environment variable.

- Prompt message for CurrentUser scope: (Complete message will be scrubbed later)

Acceptance required for adding the script installation locations to the PATH environment variable
The scripts install location 'C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Scripts' is required to be added to the PATH environment variable in order to execute an installed script with only file name along with its script dependencies. If you accept this prompt, 'C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Scripts' will be added to system specific PATH environment variable and process specific $env:PATH variable, if not already added. Otherwise you will have to use the full file path to execute an installed script. Alternatively, you can use Save-Script cmdlet to download the script files to your favorite location. This prompt can be avoided and automatically considered as opted-out by adding 'C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Scripts' install location to the PATH environment variable or to the $env:PATH variable of current process. Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):


- Prompt message for –AllUsers scope is same as above with $env:ProgramFiles\WindowsPowerShell\Scripts .

Acceptance required for adding the script installation locations to the PATH environment variable
The scripts install location 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' is required to be added to the PATH environment variable in order to execute an installed script with only file name along with its script dependencies. If you accept this prompt, 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' will be added to system specific PATH environment variable and process specific $env:PATH variable, if not already added. Otherwise you will have to use the full file path to execute an installed script. Alternatively, you can use Save-Script cmdlet to download the script files to your favorite location. This prompt can be avoided and automatically considered as opted-out by adding 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' install location to the PATH environment variable or to the $env:PATH variable of current process. Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):


- To prompt only once per scope, user acceptance for PATH variable change will be added to the user specific settings file under %localappdata%\Microsoft\windows\PowerShell\PowerShellGet
%localappdata%\Microsoft\windows\PowerShell\PowerShellGet\PowerShellGetSettings.XML. 
This settings file will be used to not prompt again.

After prompting for CurrentUser scope: 
  true or false for CurrentUserScope_AllowPATHChangeForScripts key based on user input.

After prompting for AllUsers scope: 
  true or false for AllUsersScope_AllowPATHChangeForScripts key based on user input.

- If user accepts the prompt
        Check and add $home\Documents\WindowsPowerShell\Scripts to user specific PATH environment variable.
        Check and add $env:ProgramFiles\WindowsPowerShell\Scripts to system specific PATH environment variable only when Install-Script cmdlet is used in an administrator process.
        Check and add above two paths to $env:PATH variable of the current process.

- If user denies the prompt, script installation will be proceeded without making any changes to the PATH environment variable.Example:       
PS C:\windows\system32> Install-Script -Name $scriptName -Repository $repositoryName -Scope $Scope -Verbose

Acceptance required for adding the script installation locations to the PATH environment variable
The scripts install location 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' is required to be added to the PATH environment variable in order to execute an installed script with only file name along with its script dependencies. If you accept this prompt, 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' will be added to system specific PATH environment variable and process specific $env:PATH variable, if not already added. Otherwise you will have to use the full file path to execute an installed script. Alternatively, you can use Save-Script cmdlet to download the script files to your favorite location. This prompt can be avoided and automatically considered as opted-out by adding 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts' install location to the PATH environment variable or to the $env:PATH variable of current process. Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): n

Script voor installatie cmdlet in pipeline-bewerkingenInstall-Script cmdlet in pipeline operations


# Find a script and install it
Find-Script -Name "MyDSC*" | Install-Script

# Find a script and install it to the CurrentUser scope
Find-Script -Name "MyDSC*" | Install-Script -Scope CurrentUser

# Find commands by name and install them
# The first command finds the specified commands in the INT repository, and then uses the pipeline operator to pass them to Install-Script to install them.
# The second command uses Get-Installedscript to verify the scripts from the prior command are installed.
Find-Command -Repository "INT" -Name Get-ContosoClient,Get-ContosoServer | Install-Script
Get-Installedscript

# Find multiple role capabilities and install them
Find-RoleCapability -Name MyJeaRole, Maintenance | Install-Script
Get-Installedscript

Fout bij scenario 'sError scenarios


# Below command fails with 'NameShouldNotContainWildcardCharacters,Install-Script'
Install-Script ContosoServe*

# Below command fails with 'VersionRangeAndRequiredVersionCannotBeSpecifiedTogether,Install-Script'
Install-Script ContosoServer -MinimumVersion 1.0 -RequiredVersion 5.0

# Below command fails with 'VersionParametersAreAllowedOnlyWithSingleName,Install-Script'
Install-Script ContosoClient,ContosoServer -RequiredVersion 2.0

# Below command fails with 'VersionParametersAreAllowedOnlyWithSingleName,Install-Script'
Install-Script ContosoClient,ContosoServer -MinimumVersion 2.0

Script voor installatie en Get-InstalledScript-cmdletsInstall-Script and Get-InstalledScript cmdlets

Script voor installatie-cmdlet kunt u een specifiek scriptbestand samen met de bijbehorende afhankelijkheden installeren voor het opgegeven bereik.Install-Script cmdlet lets you to install a specific script file along with its dependencies to the specified scope. Scripts zijn standaard geïnstalleerd aan de scope AllUsers.By default, scripts are installed to the AllUsers scope. De cmdlet Get-InstalledScript kunt u de lijst met scriptbestanden die zijn geïnstalleerd met de cmdlet Install-Script ophalen.Get-InstalledScript cmdlet lets you to get the list of script files which were installed using Install-Script cmdlet.

Gebruik Opmerking: als beheer- en scripts zoeken wanneer ze zijn geïnstalleerd, script voor installatie een standaardmap voor het opslaan van scripts op $home\Documents\WindowsPowerShell\Scripts maken en die map toevoegen aan uw omgeving pad.Use note: To allow management and locating of scripts once they are installed, Install-script will create a default folder for storing scripts at $home\Documents\WindowsPowerShell\Scripts, and add that folder to your PATH environment. Als het pad wijzigen belangrijk is, moet u opslaan-Script gebruiken in plaats van een Script voor installatie.If modifying the path is a concern, use Save-Script instead of Install-Script. Get-InstalledScripts en Uninstall-Script kunt werken alleen met behulp van scripts op het systeem met Script voor installatie geplaatst.Get-InstalledScripts and Uninstall-Script can only work with scripts placed on the system using Install-Script.

# Install locations for scripts:
# Default scope is AllUsers.
# AllUsers scope --> "$env:ProgramFiles\\WindowsPowerShell\\Scripts"
# CurrentUser scope -->; "$env:USERPROFILE\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts"

# Piping Find-Script output to Install-Script cmdlet
Find-Script -Repository GalleryINT -Name Required-Script2 | Install-Script -Scope CurrentUser -Verbose
VERBOSE: Repository details, Name = 'GalleryINT', Location = 'https://customgallery.cloudapp.net/api/v2/'; IsTrusted = 'True'; IsRegistered = 'True'.
VERBOSE: Performing the operation "Install-Script" on target "Version '2.5' of script 'Required-Script2'".
VERBOSE: Using the provider 'PowerShellGet' for searching packages.
VERBOSE: Using the specified source names : 'GalleryINT'.
VERBOSE: Getting the provider object for the PackageManagement Provider 'NuGet'.
VERBOSE: The specified Location is 'https://customgallery.cloudapp.net/api/v2/items/psscript/' and PackageManagementProvider is 'NuGet'.
VERBOSE: Searching repository 'https://customgallery.cloudapp.net/api/v2/items/psscript/FindPackagesById()?id='Required-Script2'' for ''.
VERBOSE: Total package yield:'1' for the specified package 'Required-Script2'.
VERBOSE: Performing the operation "Install-Script" on target "Version '2.5' of script 'Required-Script2'".
VERBOSE: The installation scope is specified to be 'CurrentUser'.
VERBOSE: The specified script will be installed in 'C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts' and its dependent modules will be installed in
'C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Modules'.
VERBOSE: The specified Location is 'NuGet' and PackageManagementProvider is 'NuGet'.
VERBOSE: Downloading script 'Required-Script2' with version '2.5' from the repository 'https://customgallery.cloudapp.net/api/v2/items/psscript/'.
VERBOSE: Script 'Required-Script2' was installed successfully.

Get-InstalledScript Required-Scri\*
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.5 Required-Script2 Script GalleryINT Description for the Required-Script2 script

Get-InstalledScript Required-Script2 | Format-List \* -Force
Name : Required-Script2
Version : 2.5
Type : Script
Description : Description for the Required-Script2 script
Author : manikb
CompanyName :
Copyright : (c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
PublishedDate : 10/30/2015 1:25:15 AM
LicenseUri : http://required-script2.com/license
ProjectUri : http://required-script2.com/
IconUri : http://required-script2.com/icon
Tags : {Tag1, Tag2, Tag-Required-Script2-2.5, PSScript}
Includes : {Function, DscResource, Cmdlet, Workflow...}
PowerShellGetFormatVersion :
ReleaseNotes : Required-Script2 release notes
Dependencies : {}
RepositorySourceLocation : https://customgallery.cloudapp.net/api/v2/
Repository : GalleryINT
PackageManagementProvider : NuGet
AdditionalMetadata : {Type, releaseNotes, copyright, PackageManagementProvider...}
InstalledLocation : C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts

Installed script file is immediately available for usage.

U kunt ook de Get-Command – naam downloaden.You can also use Get-Command –Name to get it. Installatie op twee locaties worden toegevoegd aan de omgevingsvariabele PATH op het eerste gebruik van een opgegeven bereik.Two install locations are added to the PATH environment variable on first use of a specified scope.

$env:Path -split ';'| Where-Object {$\_} | Select-Object -Last 2
C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Scripts
C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts

Get-Command Required-Script2
CommandType Name Version Source
----------- ---- ------- ------
ExternalScript Required-Script2.ps1 C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts\\Required-Script2.ps1

Find-Script -Repository LocalRepo1 -Name Demo-Script
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
1.0 Demo-Script Script LocalRepo1 Script file description goes here

Find-Script -Repository LocalRepo1 -Name Demo-Script | Install-Script -Scope CurrentUser
Untrusted repository
You are installing the scripts from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure you want to install the scripts from 'C:\\MyLocalRepo'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y

Get-InstalledScript Demo-Script
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
1.0 Demo-Script Script LocalRepo1 Script file description goes here

Get-Command Demo-Script
CommandType Name Version Source
----------- ---- ------- ------
ExternalScript Demo-Script.ps1 C:\\Users\\manikb\\Documents\\WindowsPowerShell\\Scripts\\Demo-Script.ps1

# Using the installed script
Demo-Script
Demo-ScriptFunction
Demo-ScriptWorkflow

# Installing a script to default AllUsers scope and with RequiredVersion
Install-Script -Repository GalleryINT -Name Required-Script3 -RequiredVersion 2.0
Get-InstalledScript -Name Required-Script3

Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.0 Required-Script3 Script GalleryINT Description for the Required-Script3 script
Get-InstalledScript -Name Required-Script3 | Format-List Name,InstalledLocation -Force
Name : Required-Script3
InstalledLocation : C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Scripts

Get-Command Required-Script3
CommandType Name Version Source
----------- ---- ------- ------
ExternalScript Required-Script3.ps1 C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Scripts\\Required-Script3.ps1

# Installing a script with dependent scripts and modules
Find-Script -Repository GalleryINT -Name Script-WithDependencies2 -IncludeDependencies
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.0 Script-WithDependencies2 Script GalleryINT Description for the Script-WithDependencies2 script
2.5 RequiredModule1 Module GalleryINT RequiredModule1 module
2.5 RequiredModule2 Module GalleryINT RequiredModule2 module
2.5 RequiredModule3 Module GalleryINT RequiredModule3 module
2.0 RequiredModule4 Module GalleryINT RequiredModule4 module
1.5 RequiredModule5 Module GalleryINT RequiredModule5 module
2.5 Required-Script1 Script GalleryINT Description for the Required-Script1 script
2.5 Required-Script2 Script GalleryINT Description for the Required-Script2 script
2.5 Required-Script3 Script GalleryINT Description for the Required-Script3 script

Get-InstalledScript
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.0 Required-Script3 Script GalleryINT Description for the Required-Script3 script
1.0 Demo-Script Script LocalRepo1 Script file description goes here
2.5 Required-Script2 Script GalleryINT Description for the Required-Script2 script
Get-InstalledModule
Install-Script -Repository GalleryINT -Name Script-WithDependencies2 -Scope CurrentUser
Get-InstalledScript
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.0 Required-Script3 Script GalleryINT Description for the Required-Script3 script
1.0 Demo-Script Script LocalRepo1 Script file description goes here
2.5 Required-Script1 Script GalleryINT Description for the Required-Script1 script
2.5 Required-Script2 Script GalleryINT Description for the Required-Script2 script
2.0 Script-WithDependencies2 Script GalleryINT Description for the Script-WithDependencies2 script
Get-InstalledModule
Version Name Type Repository Description
------- ---- ---- ---------- -----------
2.5 RequiredModule1 Module GalleryINT RequiredModule1 module
2.5 RequiredModule2 Module GalleryINT RequiredModule2 module
2.5 RequiredModule3 Module GalleryINT RequiredModule3 module
2.0 RequiredModule4 Module GalleryINT RequiredModule4 module
1.5 RequiredModule5 Module GalleryINT RequiredModule5 module

# Contents of Script-WithDependencies2 file.
<#PSScriptInfo
.VERSION 2.0
.GUID 90082fa1-0b84-49fb-a00e-0a624fbb6584
.AUTHOR manikb
.COMPANYNAME Microsoft Corporation
.COPYRIGHT (c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
.TAGS Tag1 Tag2 Tag-Script-WithDependencies2-2.0
.LICENSEURI http://script-withdependencies2.com/license
.PROJECTURI http://script-withdependencies2.com/
.ICONURI http://script-withdependencies2.com/icon
.EXTERNALMODULEDEPENDENCIES
.REQUIREDSCRIPTS Required-Script1,Required-Script2,Required-Script3
.EXTERNALSCRIPTDEPENDENCIES
.RELEASENOTES
Script-WithDependencies2 release notes
#>
#Requires -Module RequiredModule1
#Requires -Module @{ModuleName = 'RequiredModule2'; ModuleVersion = '2.0'}
#Requires -Module @{RequiredVersion = '2.5'; ModuleName = 'RequiredModule3'}
#Requires -Module @{ModuleVersion = '1.1'; ModuleName = 'RequiredModule4'; MaximumVersion = '2.0'}
#Requires -Module @{MaximumVersion = '1.5'; ModuleName = 'RequiredModule5'}
<#
.DESCRIPTION
Description for the Script-WithDependencies2 script
#>
Param()
Function Test-FunctionFromScript\_Script-WithDependencies2 { Get-Date }
Workflow Test-WorkflowFromScript\_Script-WithDependencies2 { Get-Date }