Install-PswaWebApplicationInstall-PswaWebApplication

SAMENVATTINGSYNOPSIS

Hiermee configureert u de Windows PowerShell® Web Access-webtoepassing in IIS.Configures the Windows PowerShell® Web Access web application in IIS.

SYNTAXISSYNTAX

StandaardinstellingDefault

Install-PswaWebApplication [[-WebApplicationName] <String> ] [-UseTestCertificate] [-WebSiteName <String> ] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

De Install-PswaWebApplication cmdlet Windows PowerShell-webtoegang webtoepassing configureert.The Install-PswaWebApplication cmdlet configures Windows PowerShell Web Access web application. Deze cmdlet installeert de webtoepassing, koppelt u deze aan een website en eventueel maakt een test SSL certificaat met de useTestCertificate parameter.This cmdlet installs the web application, associates it with a web site, and optionally creates a test SSL certificate using the useTestCertificate parameter. Voor beveiliging moeten webbeheerders redenen een testcertificaat niet gebruiken voor productieomgevingen.For security reasons web administrators should not use a test certificate for production environments.

PARAMETERSPARAMETERS

-UseTestCertificate-UseTestCertificate

Geeft aan dat een testcertificaat is gemaakt.Specifies that a test certificate is created. Als deze parameter is ingesteld op true, wordt deze cmdlet een testcertificaat maakt en configureert u de Windows PowerShell Web Access-webtoepassing met het certificaat voor HTTPS-aanvragen.If this parameter is set to true, then this cmdlet creates a test certificate and configures the Windows PowerShell Web Access web application to use the certificate for HTTPS requests. Als deze parameter is ingesteld op false, wordt er geen certificaat of een binding gemaakt.If this parameter is set to false, then no certificate or binding is created. Deze waarde ingesteld op false als een ander certificaat wordt gebruikt voor Windows PowerShell Web Access.Set this value to false if another certificate is used for Windows PowerShell Web Access.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value De waarde Truetrue
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-WebApplicationName<tekenreeks>-WebApplicationName<String>

Geeft de naam voor uw webtoepassing.Specifies the name for your web application. Dit wordt weergegeven als het laatste deel van de Windows PowerShell Web Access-URL.This is displayed as the last part of the Windows PowerShell Web Access URL.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? 11
StandaardwaardeDefault Value pswapswa
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Websitenaam<tekenreeks>-WebSiteName<String>

Hiermee geeft u de naam van de webserver (IIS) website waarop u deze webtoepassing Windows PowerShell-webtoegang installeren.Specifies the name of the Web Server (IIS) website on which to install this Windows PowerShell Web Access web application.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value StandaardwebsiteDefault Web Site
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Confirm-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.Prompts you for confirmation before running the cmdlet.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-WhatIf-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert.Shows what would happen if the cmdlet runs. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.The cmdlet is not run.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

<CommonParameters><CommonParameters>

Deze cmdlet ondersteunt de algemene parameters:-Verbose,-Debug, - ErrorAction, -ErrorVariable,-OutBuffer en - OutVariable.This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. Zie voor meer informatie about_CommonParameters.For more information, see about_CommonParameters.

INVOERINPUTS

Deze cmdlet heeft geen invoer.This cmdlet takes no input.

UITVOEROUTPUTS

Deze cmdlet produceert geen uitvoer.This cmdlet produces no output.

VOORBEELDENEXAMPLES

VOORBEELD 1EXAMPLE 1

In dit voorbeeld installeert de PSWA-webtoepassing met de standaardwaarden voor de WebApplicationName (pswa) en Websitenaam (standaardwebsite ) parameters.This example installs the PSWA web application using the default values for the WebApplicationName (pswa) and WebSiteName (Default Web Site) parameters .

Install-PswaWebApplication

VOORBEELD 2EXAMPLE 2

In dit voorbeeld installeert de webtoepassing PSWA met een testcertificaat en het gebruik van de standaardwaarden voor de WebApplicationName en Websitenaam parameters.This example installs the PSWA web application with a test certificate, and using the default values for the WebApplicationName and WebSiteName parameters.

Install-PswaWebApplication -UseTestCertificate