Remove-PswaAuthorizationRuleRemove-PswaAuthorizationRule

SAMENVATTINGSYNOPSIS

Verwijdert een opgegeven autorisatieregel uit de Windows PowerShell® Web Access.Removes a specified authorization rule from Windows PowerShell® Web Access.

SYNTAXISSYNTAX

IdId

Remove-PswaAuthorizationRule [-Id] <Int32[]> [-Force] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

RegelRule

Remove-PswaAuthorizationRule [-Rule] <PswaAuthorizationRule[]> [-Force] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

Verwijdert een opgegeven autorisatieregel uit de Windows PowerShell Web Access.Removes a specified authorization rule from Windows PowerShell Web Access.

PARAMETERSPARAMETERS

-Force-Force

De cmdlet uitvoert zonder dat om bevestiging wordt gevraagd.Runs the cmdlet without prompting for confirmation. Standaard wordt de cmdlet gevraagd om bevestiging voordat u doorgaat.By default the cmdlet asks for confirmation before proceeding.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Id <Int32[]>-Id <Int32[]>

Hiermee geeft u de id's van een of meer regels te verwijderen.Specifies the identifiers (IDs) of one or more rules to remove.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? De waarde Truetrue
Positie?Position? 22
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? True (ByValue, ByPropertyName)True (ByValue, ByPropertyName)
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Regel <PswaAuthorizationRule[]>-Rule <PswaAuthorizationRule[]>

Hiermee geeft u de regels te verwijderen.Specifies the rules to remove.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? De waarde Truetrue
Positie?Position? 22
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? True (ByValue)True (ByValue)
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Confirm-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.Prompts you for confirmation before running the cmdlet.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-WhatIf-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert.Shows what would happen if the cmdlet runs. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.The cmdlet is not run.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

<CommonParameters><CommonParameters>

Deze cmdlet ondersteunt de algemene parameters:-Verbose,-Debug, - ErrorAction, -ErrorVariable,-OutBuffer en - OutVariable.This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. Zie voor meer informatie about_CommonParameters.For more information, see about_CommonParameters.

INVOERINPUTS

int[]int[]

Deze cmdlet accepteert een matrix van gehele getallen of een matrix met objecten PswaAuthorizationRule.This cmdlet accepts either an array of integers or an array of PswaAuthorizationRule objects.

PswaAuthorizationRule[]PswaAuthorizationRule[]

Deze cmdlet accepteert een matrix van gehele getallen of een matrix met objecten PswaAuthorizationRule.This cmdlet accepts either an array of integers or an array of PswaAuthorizationRule objects.

UITVOEROUTPUTS

Deze cmdlet produceert geen uitvoer.This cmdlet produces no output.

VOORBEELDENEXAMPLES

VOORBEELD 1EXAMPLE 1

In dit voorbeeld verwijdert u de autorisatieregel met een ID van 2.This example removes the authorization rule with an ID of 2.

Remove-PswaAuthorizationRule –Id 2

Voorbeeld 2 {.subHeading #example-2}EXAMPLE 2 {#example-2 .subHeading}

In dit voorbeeld verwijdert alle autorisatieregels en bevestiging van de gebruiker is ook vereist.This example removes all authorization rules and also requires confirmation by the user.

Get-PswaAuthorizationRule | Remove-PswaAuthorizationRule -Confirm