Test-PswaAuthorizationRuleTest-PswaAuthorizationRule

SAMENVATTINGSYNOPSIS

Hiermee wordt gecontroleerd of een regel voor een opgegeven gebruiker, computer of -eindpunt bestaat.Verifies whether a rule exists for a specified user, computer, or endpoint.

SYNTAXISSYNTAX

ComputerNameComputerName

Test-PswaAuthorizationRule [-UserName] <String> [-ComputerName] <String> [[-ConfigurationName] <String> ] [-Credential <PSCredential> ] [-Rule <PswaAuthorizationRule[]> ] [ <CommonParameters>]

ConnectionUriConnectionUri

Test-PswaAuthorizationRule [-UserName] <String> [-ConnectionUri] <Uri> [[-ConfigurationName] <String> ] [-Credential <PSCredential> ] [-Rule <PswaAuthorizationRule[]> ] [ <CommonParameters>]

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

De Test-PswaAuthorizationRule cmdlet wordt gecontroleerd of een regel voor een opgegeven gebruiker, computer of -eindpunt bestaat.The Test-PswaAuthorizationRule cmdlet verifies whether a rule exists for a specified user, computer, or endpoint. Deze cmdlet kan ook worden gebruikt voor het testen van autorisatieregels om te valideren dat een bepaalde gebruiker, computer of eindpunt toegangsaanvraag is geautoriseerd.This cmdlet can also be used to test authorization rules, to validate that a particular user, computer or endpoint access request is authorized. Deze cmdlet evalueert standaard alle regels in het bestand met autorisatieregels.By default, this cmdlet evaluates all rules in the authorization file. U kunt echter een subset van regels voor het testen van opgeven.However, you can specify a subset of rules to test.

U kunt deze cmdlet gebruiken om op te lossen verificatiefouten.You can use this cmdlet to help troubleshoot authentication failures.

De parameters voor deze cmdlet overeen met velden op de pagina van de aanmelding Windows PowerShell® Web Access.The parameters for this cmdlet correspond to fields on the Windows PowerShell® Web Access sign-on page.

PARAMETERSPARAMETERS

-ComputerName <tekenreeks>-ComputerName <String>

Hiermee geeft u de naam van de computer om te testen.Specifies the name of the computer to test.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? De waarde Truetrue
Positie?Position? 22
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-ConfigurationName <tekenreeks>-ConfigurationName <String>

Geeft de naam van de Windows PowerShell-sessieconfiguratie, ook wel bekend als eindpunt of runspace om te testen.Specifies the name of the Windows PowerShell session configuration, also known as endpoint or runspace, to test.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? 33
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-ConnectionUri <Uri>-ConnectionUri <Uri>

Hiermee geeft u de URI voor het testen van verbinding.Specifies the connection URI to test.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? De waarde Truetrue
Positie?Position? 22
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Credential <PSCredential>-Credential <PSCredential>

Hiermee geeft u een PSCredential -object voor een gebruikersaccount dat u gebruiken wilt voor het testen van Windows PowerShell-webtoegang autorisatieregels.Specifies a PSCredential object for a user account that you want to use to test Windows PowerShell Web Access authorization rules. Als u deze parameter niet toevoegt, gebruikt de cmdlet het account momenteel aangemelde gebruiker.If you do not add this parameter, the cmdlet uses the currently logged-on user account. Ophalen van een PSCredential -object, dat vereist is voor het testen van autorisatieregels op afstand, voert u de Get-Credential cmdlet.To get a PSCredential object, which is required to test authorization rules remotely, run the Get-Credential cmdlet.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Regel <PswaAuthorizationRule[]>-Rule <PswaAuthorizationRule[]>

Hiermee geeft u een subset van regels om te testen.Specifies a subset of rules to test. Als deze parameter niet is opgegeven, zijn deze cmdlet van test tegen alle autorisatieregels.If this parameter is not specified, then this cmdlet tests against all authorization rules.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? True (ByValue)True (ByValue)
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-UserName <tekenreeks>-UserName <String>

Hiermee geeft u de naam van de gebruiker om te testen.Specifies the name of the user to test.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? De waarde Truetrue
Positie?Position? 11
StandaardwaardeDefault Value geennone
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

<CommonParameters><CommonParameters>

Deze cmdlet ondersteunt de algemene parameters:-Verbose,-Debug, - ErrorAction, -ErrorVariable,-OutBuffer en - OutVariable.This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. Zie voor meer informatie about_CommonParameters.For more information, see about_CommonParameters.

INVOERINPUTS

Microsoft.Management.PowerShellWebAccess.PswaAuthorizationRule[]Microsoft.Management.PowerShellWebAccess.PswaAuthorizationRule[]

Deze cmdlet accepteert een matrix met objecten PswaAuthorizationRule als invoer.This cmdlet accepts an array of PswaAuthorizationRule objects as input.

UITVOEROUTPUTS

Microsoft.Management.PowerShellWebAccess.PswaAuthorizationRule[]Microsoft.Management.PowerShellWebAccess.PswaAuthorizationRule[]

Deze cmdlet produceert een matrix met objecten PswaAuthorizationRule als uitvoer.This cmdlet produces an array of PswaAuthorizationRule objects as output.

VOORBEELDENEXAMPLES

VOORBEELD 1EXAMPLE 1

In dit voorbeeld alle autorisatieregels gecontroleerd om de regels waarmee de gebruiker weer te geven contoso\mhanson verbinding maken met de computer srv2 en een Windows PowerShell-sessie gebruiken configuratie met de naam testen.This example tests all authorization rules in order to display all the rules that allow the user contoso\mhanson to connect to the computer srv2 and use a Windows PowerShell session configuration named test.

Test-PswaAuthorizationRule -ComputerName srv2.contoso.com -UserName contoso\mhanson -ConfigurationName test

VOORBEELD 2EXAMPLE 2

In dit voorbeeld tests alle autorisatieregels om te controleren welke autorisatieregels gelden voor de gebruiker contoso\mhanson.This example tests all authorization rules to check which authorization rules apply to the user contoso\mhanson.

Test-PswaAuthorizationRule -UserName contoso\mhanson -ComputerName *