Bijlage 1 - compatibiliteit aliassenAppendix 1 - Compatibility Aliases

Windows PowerShell heeft verschillende overgang aliassen die gebruikers met UNIX- en Cmd bekend opdrachtnamen in Windows PowerShell gebruiken.Windows PowerShell has several transition aliases that allow UNIX and Cmd users to use familiar command names in Windows PowerShell. De meest voorkomende aliassen worden weergegeven in de onderstaande tabel, samen met de Windows PowerShell-opdracht achter de alias en de standaard Windows PowerShell-alias als er een bestaat.The most common aliases are shown in the table below, along with the Windows PowerShell command behind the alias and the standard Windows PowerShell alias if one exists.

U vindt de Windows PowerShell-opdracht die elke alias verwijst naar van Windows PowerShell met de cmdlet Get-Alias.You can find the Windows PowerShell command that any alias points to from within Windows PowerShell by using the Get-Alias cmdlet. Typ bijvoorbeeld get-alias cls.For example, type get-alias cls.

CommandType   Name              Definition
-----------   ----              ----------
Alias      cls               Clear-Host
Opdracht CMDCMD Command UNIX-opdrachtUNIX Command PS-OpdrachtPS Command PS AliasPS Alias
dirdir lsls Get-ChildItemGet-ChildItem gcigci
clscls Wissenclear Schakel Host (functie)Clear-Host (function) clscls
DEL, wissen, rmdirdel, erase, rmdir rmrm Remove-ItemRemove-Item riri
copycopy cpcp Copy-ItemCopy-Item cici
movemove mvmv Move-ItemMove-Item mimi
naam wijzigenrename mvmv Rename-ItemRename-Item rnirni
typetype catcat Get-ContentGet-Content gcgc
cdcd cdcd Set-LocationSet-Location slsl
mdmd mkdirmkdir New-ItemNew-Item nini
pushdpushd pushdpushd Push-LocationPush-Location pushdpushd
popdpopd popdpopd Pop-LocationPop-Location popdpopd