Bijlage 2: een aangepaste PowerShell-snelkoppeling makenAppendix 2 - Creating a Custom PowerShell Shortcut

De volgende procedure wordt beschreven hoe een snelkoppeling naar de Windows PowerShell die beschikt over verschillende handige opties aangepast.The following procedure describes how to create a shortcut to Windows PowerShell that has several convenient options customized.

 1. Maak een snelkoppeling die naar Powershell.exe verwijst.Create a shortcut that points to Powershell.exe.

 2. Met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klik vervolgens op eigenschappen.Right-click the shortcut, and then click Properties.

 3. Klik op de opties tabblad.Click the Options tab.

 4. In de opties bewerken sectie, selecteer de snel bewerken selectievakje.In the Edit Options section, select the QuickEdit check box.

  Deze instelling kunt u tekst in het venster Windows PowerShell-console selecteren door de linkermuisknop slepen en Hiermee kunt u tekst naar het Klembord kopiƫren door ENTER te drukken of door met de rechtermuisknop op de muis.This setting lets you select text in the Windows PowerShell console window by dragging the left mouse button, and it lets you copy text to the clipboard by pressing ENTER or by right-clicking the mouse.

 5. In de opties bewerken sectie, selecteer de invoegmodus selectievakje.In the Edit Options section, select the Insert Mode check box. Deze instelling kunt u met de rechtermuisknop in het consolevenster automatisch tekst van het Klembord te plakken.This setting lets you right-click in the console window to automatically paste text from the clipboard.

 6. In de opdrachtgeschiedenis sectie typt of selecteert u een getal tussen 1 en 999 in de buffergrootte vak.In the Command History section, type or select a number between 1 and 999 in the Buffer Size box. Hiermee stelt u het aantal getypte opdrachten die in de console-buffer worden behouden.This sets the number of typed commands that will be kept in the console buffer.

 7. In de opdrachtgeschiedenis sectie, selecteer de oude duplicaten verwijderen selectievakje herhaalde opdrachten uit de console-buffer elimineren.In the Command History section, select the Discard Old Duplicates check box to eliminate repeated commands from the console buffer.

 8. Klik op de lay-out tabblad.Click the Layout tab.

 9. In de schermbuffer sectie, typ een getal tussen 1 en 9999 in de hoogte vak.In the Screen Buffer section, type a number between 1 and 9999 in the Height box. De hoogte geeft het aantal regels van de uitvoer die in de buffer worden opgeslagen.The height represents the number of lines of output that are buffered. Dit is het maximale aantal regels weer te geven wanneer u in het consolevenster schuiven bewaard.This is the maximum number of lines retained for viewing when you scroll through the console window. Als dit aantal lager dan de hoogte wordt weergegeven is in de venstergrootte sectie, wordt de hoogte van het venster Grootte automatisch verkleind tot dezelfde waarde.If this number is lower than the height shown in the Window size section, the window size height will automatically be reduced to the same value.

 10. In de venstergrootte sectie, typ een getal tussen 1 en 9999 voor de breedte.In the Window Size section, type a number between 1 and 9999 for the width. Hiermee wordt het aantal tekens dat wordt weergegeven in het consolevenster.This represents the number of characters that are displayed across the console window. De standaardbreedte is 80 en opmaak van Windows PowerShell-uitvoer is ontworpen voor deze breedte.The default width is 80, and Windows PowerShell's output formatting is designed for this width.

 11. Als u plaatsen van de console op een bepaald moment op het bureaublad wilt wanneer deze wordt geopend, schakel de systeem bepaalt vensterpositie selectievakje in de vensterpositie sectie en wijzig vervolgens de waarden in de Links en boven dialoogvensters in de vensterpositie sectie.If you want to place the console at a particular point on the desktop when it is opened, clear the Let system position window check box in the Window position section, and then change the values in the Left and Top boxes in the Window position section.

 12. Klik op OK.Click OK.