Kennismaking met Windows PowerShell ISEExploring the Windows PowerShell ISE

U kunt de Windows PowerShell® Integrated Scripting Environment (ISE) maakt en foutopsporing van opdrachten en scripts uitvoeren.You can use the Windows PowerShell® Integrated Scripting Environment (ISE) to create, run, and debug commands and scripts. De Windows PowerShell ISE bestaat uit de menubalk, Windows PowerShell-tabbladen, de werkbalk, script tabbladen, een scriptvenster, een consolevenster, een statusbalk, een schuifregelaar tekst grootte en contextgevoelige Help.The Windows PowerShell ISE consists of the menu bar, Windows PowerShell tabs, the toolbar, script tabs, a Script Pane, a Console Pane, a status bar, a text-size slider and context-sensitive Help.

Notitie

Windows PowerShell ISE 3.0 vanaf de opdracht en de uitvoer deelvensters zijn gecombineerd in één Console deelvenster.Beginning with Windows PowerShell ISE 3.0 the Command and Output Panes were combined into a single Console Pane.

De menubalk bevat de bestand, bewerken, weergave, extra, Debug, Invoegtoepassingen, en Help menu's.The menu bar contains the File, Edit, View, Tools, Debug, Add-ons, and Help menus. De knoppen op de menu's kunnen u taken met betrekking tot scripts schrijven en wordt uitgevoerd en actieve opdrachten in de Windows PowerShell ISE uitvoeren.The buttons on the menus allow you to perform tasks related to writing and running scripts and running commands in the Windows PowerShell ISE. Bovendien een invoegtoepassing hulpprogramma kan worden geplaatst op de menubalk door het uitvoeren van scripts die gebruikmaken van de de ISE-Model objecthiërarchie.Additionally, an add-on tool may be placed on the menu bar by running scripts that use the The ISE Object Model Hierarchy.

Notitie

In Windows PowerShell ISE 2.0 de extra en invoegtoepassingen menu's zijn niet aanwezig.In Windows PowerShell ISE 2.0, The Tools and Add-ons menus were not present.

Tabbladen van Windows PowerShellWindows PowerShell Tabs

Een Windows PowerShell-tabblad is de omgeving waarin een Windows PowerShell-script wordt uitgevoerd.A Windows PowerShell tab is the environment in which a Windows PowerShell script runs. U kunt nieuwe Windows PowerShell-tabbladen openen in de Windows PowerShell ISE afzonderlijke omgevingen maken op de lokale computer of op externe computers.You can open new Windows PowerShell tabs in the Windows PowerShell ISE to create separate environments on your local computer or on remote computers. Mogelijk hebt u maximaal acht PowerShell tabbladen tegelijkertijd openen.You may have a maximum of eight PowerShell tabs simultaneously open.

WerkbalkToolbar

De volgende knoppen bevinden zich op de werkbalk.The following buttons are located on the toolbar.

KnopButton FunctieFunction
NieuwNew Hiermee opent u een nieuw script.Opens a new script.
OpenOpen Hiermee opent u een bestaand script of het bestand.Opens an existing script or file.
OpslaanSave Hiermee slaat u een script of het bestand.Saves a script or file.
KnippenCut De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord gekopieerd.Cuts the selected text and copies it to the clipboard.
KopiërenCopy De geselecteerde tekst naar het Klembord gekopieerd.Copies the selected text to the clipboard.
PastePaste De inhoud van het Klembord op de cursorlocatie plakkenPastes the contents of the clipboard at the cursor location.
Deelvenster Uitvoer wissenClear Output Pane Hiermee wist u alle inhoud in het deelvenster Uitvoer.Clears all content in the Output Pane.
UndoUndo Keert de actie die zojuist is uitgevoerd.Reverses the action that was just performed.
RedoRedo Voert de actie die u zojuist hebt ongedaan is gemaakt.Performs the action that was just undone.
Script uitvoerenRun Script Een script wordt uitgevoerd.Runs a script.
Selectie uitvoerenRun Selection Een geselecteerde deel van een script kan worden uitgevoerd.Runs a selected portion of a script.
Uitvoering stoppenStop Execution Hiermee stopt een script dat wordt uitgevoerd.Stops a script that is running.
Nieuwe externe PowerShell-tabbladNew Remote PowerShell Tab Maakt een nieuw PowerShell-tabblad waarmee een sessie op een externe computer.Creates a new PowerShell Tab that establishes a session on a remote computer. Een dialoogvenster wordt weergegeven en u wordt gevraagd om de gegevens die zijn vereist voor het maken van de externe verbinding invoeren.A dialog box appears and prompts you to enter details required to establish the remote connection.
Start PowerShell.exeStart PowerShell.exe Hiermee opent u een PowerShell-Console.Opens a PowerShell Console.
Script deelvenster bovenkant weergevenShow Script Pane Top Verplaatst het scriptvenster boven in de weergave.Moves the Script Pane to the top in the display.
Scriptvenster rechts weergevenShow Script Pane Right Verplaatst het scriptvenster naar rechts in de weergave.Moves the Script Pane to the right in the display.
Gemaximaliseerd scriptvenster weergevenShow Script Pane Maximized Hiermee maximaliseert u het Script-veld.Maximizes the Script Pane.

Tabblad scriptScript Tab

Hiermee wordt de naam van het script dat u wilt bewerken.Displays the name of the script you are editing. U kunt klikken op de tab script voor het script dat u wilt bewerken.You can click a script tab to select the script you want to edit.

Wanneer u het tabblad script aanwijst, is het volledig gekwalificeerde pad naar het scriptbestand wordt weergegeven in knopinfo.When you point to the script tab, the fully qualified path to the script file appears in a tooltip.

ScriptvensterScript Pane

Hiermee kunt u maken en uitvoeren van scripts.Allows you to create and run scripts. U kunt openen, bewerken en bestaande scripts uitvoeren in het scriptvenster.You can open, edit and run existing scripts in the Script Pane.

Deelvenster UitvoerOutput Pane

Geeft de resultaten van de opdrachten en scripts die u hebt uitgevoerd.Displays the results of the commands and scripts you have run. U kunt ook kopiëren en wissen van de inhoud in het deelvenster Uitvoer.You can also copy and clear the contents in the Output Pane.

Deelvenster van de opdrachtCommand Pane

Hiermee kunt u opdrachten schrijven.Allows you to write commands. U kunt een opdracht een regel of een opdracht met meerdere regels uitvoeren in het opdrachtvenster.You can run a one line command or a multiline command in the Command Pane. Druk op SHIFT + ENTER drukken om elke regel van een opdracht met meerdere regels en druk op ENTER na de laatste regel de meerregelige opdracht uit te voeren.Press SHIFT+ENTER to enter each line of a multiline command, and press ENTER after the last line to execute the multiline command. De prompt weergegeven boven op het opdrachtvenster ziet u het pad naar de huidige werkmap.The prompt displayed on top of the Command Pane shows the path to the current working directory.

StatusbalkStatus Bar

Hiermee kunt u zien of de opdrachten en scripts die u uitvoert voltooid zijn.Allows you to see whether the commands and scripts that you run are complete. De statusbalk is zeer onder aan de weergave.The status bar is at the very bottom of the display. Geselecteerde gedeelten van foutberichten worden weergegeven op de statusbalk.Selected portions of error messages are displayed on the status bar.

Schuifregelaar tekst grootteText-Size Slider

Verhoogt of verlaagt u hiermee de grootte van de tekst op het scherm.Increases or decreases the size of the text on the screen.

HelpHelp

Help voor Windows PowerShell ISE is beschikbaar in de TechNet-bibliotheek op het Web.Help for Windows PowerShell ISE is available on the Web in the TechNet Library. U kunt de Help openen door te klikken op Help voor Windows PowerShell ISE op de Help menu of door de F1-toets overal blijft, behalve wanneer de cursor op de naam van een cmdlet in het scriptvenster of het consolevenster.You can open the Help by clicking Windows PowerShell ISE Help on the Help menu or by pressing the F1 key anywhere except when the cursor is on a cmdlet name in either the Script Pane or the Console Pane. Van de Help menu u kunt ook de Update-Help-cmdlet uitvoeren en weergeven van het opdrachtvenster die u helpt bij het samenstellen van opdrachten door alle parameters voor een cmdlet weergegeven en kunt u in de parameters in te vullen een formulier eenvoudig te gebruiken.From the Help menu you can also run the Update-Help cmdlet, and display the Command Window which assists you in constructing commands by showing you all of the parameters for a cmdlet and enabling you to fill in the parameters in an easy-to-use form.

Zie ookSee Also