Informatie over opdrachten verkrijgenGetting Information About Commands

De Windows PowerShell Get-Command cmdlet haalt alle opdrachten die beschikbaar in de huidige sessie zijn.The Windows PowerShell Get-Command cmdlet gets all commands that are available in your current session. Wanneer u typt Get-Command achter de PowerShell-prompt, ziet u uitvoer die vergelijkbaar is met het volgende:When you type Get-Command at a PowerShell prompt, you will see output similar to the following:

PS> Get-Command
CommandType   Name              Definition
-----------   ----              ----------
Cmdlet     Add-Content           Add-Content [-Path] <String[...
Cmdlet     Add-History           Add-History [[-InputObject] ...
Cmdlet     Add-Member           Add-Member [-MemberType] <PS...
...

Dit lijkt veel uitvoer zoals de uitvoer van de Help van Cmd.exe: een tabellaire samenvatting van interne opdrachten.This output looks a lot like the Help output of Cmd.exe: a tabular summary of internal commands. In het fragment van de Get-Command opdracht uitvoer hierboven, om de opdracht heeft een CommandType Cmdlet.In the excerpt of the Get-Command command output shown above, every command shown has a CommandType of Cmdlet. Een cmdlet zich van Windows PowerShell intrinsieke opdrachttype - een type dat overeenkomt met ongeveer tot de dir en cd opdrachten van Cmd.exe en dient te worden in de houders UNIX zoals BASH.A cmdlet is Windows PowerShell's intrinsic command type - a type that corresponds roughly to the dir and cd commands of Cmd.exe and to built-ins in UNIX shells such as BASH.

In de uitvoer van de Get-Command opdracht, de definities eindigen op de weglatingstekens (...) om aan te geven dat de inhoud door PowerShell kan niet worden weergegeven in de beschikbare ruimte.In the output of the Get-Command command, all the definitions end with ellipses (...) to indicate that PowerShell cannot display all the content in the available space. Wanneer de uitvoer wordt weergegeven in Windows PowerShell, de uitvoer als tekst indelingen en vervolgens rangschikt zodat de gegevens correct in het venster past.When Windows PowerShell displays output, it formats the output as text and then arranges it to make the data fit cleanly into the window. We zullen hebben over deze later in de sectie op formatters.We will talk about this later in the section on formatters.

De Get-Command cmdlet heeft een syntaxis parameter die de syntaxis van elke cmdlet opgehaald.The Get-Command cmdlet has a Syntax parameter that gets the syntax of each cmdlet. Als u de syntaxis van de cmdlet Get-Help, gebruikt u de volgende opdracht:To get the syntax of the Get-Help cmdlet, use the following command:

Get-Command Get-Help -Syntax

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Full] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Detailed] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Examples] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Get-Help [[-Name] <String>] [-Path <String>] [-Category <String[]>] [-Component <String[]>] [-Functionality <String[]>]
 [-Role <String[]>] [-Parameter <String>] [-Online] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <ActionPreference>] [-WarningAction <ActionPreference>] [-ErrorVariable <String>] [-WarningVariable <String>] [-OutVariable <String>] [-OutBuffer <Int32>]

Beschikbare opdrachttypen weergevenDisplaying Available Command Types

De Get-Command opdracht de lijst bevat niet alle opdrachten die beschikbaar is in Windows PowerShell.The Get-Command command does not list every command that is available in Windows PowerShell. In plaats daarvan de Get-Command opdracht geeft alleen de cmdlets in de huidige sessie.Instead, the Get-Command command lists only the cmdlets in the current session. Enkele andere soorten opdrachten daadwerkelijk wordt ondersteund door Windows PowerShell.Windows PowerShell actually supports several other types of commands. Aliassen, functies en scripts zijn ook Windows PowerShell-opdrachten, hoewel ze niet in de Windows PowerShell User's Guide in detail worden besproken.Aliases, functions, and scripts are also Windows PowerShell commands, although they are not discussed in detail in the Windows PowerShell User's Guide. Externe bestanden die uitvoerbare zijn of een handler van het type geregistreerd bestand ook worden ingedeeld als opdrachten.External files that are executable, or have a registered file type handler, are also classified as commands.

Als u alle opdrachten in de sessie, typt u:To get all commands in the session, type:

Get-Command *

Omdat deze lijst externe bestanden in uw zoekpad bevat, kan het duizenden items bevatten.Because this list includes external files in your search path, it may contain thousands of items. Dit is meer handig om te kijken naar een beperkte reeks opdrachten.It is more useful to look at a reduced set of commands.

Als u ingebouwde opdrachten van andere typen, gebruikt de CommandType parameter van de Get-Command cmdlet.To get native commands of other types, use the CommandType parameter of the Get-Command cmdlet.

Notitie

Het sterretje (*) wordt gebruikt voor de vergelijking argumenten in Windows PowerShell-opdracht met jokertekens.The asterisk (*) is used for wildcard matching in Windows PowerShell command arguments. De * betekent 'overeenkomstig met een of meer van de tekens'.The * means "match one or more of any characters". U kunt typen Get-Command a* vinden alle opdrachten die met de letter beginnen "a".You can type Get-Command a* to find all commands that begin with the letter "a". In tegenstelling tot jokerteken identieke in Cmd.exe jokertekens van Windows PowerShell ook overeen met een periode.Unlike wildcard matching in Cmd.exe, Windows PowerShell's wildcard will also match a period.

Als u de opdracht-aliassen die de toegewezen bijnaam van opdrachten, typt u:To get command aliases, which are the assigned nicknames of commands, type:

Get-Command -CommandType Alias

Als u de functies in de huidige sessie, typt u:To get the functions in the current session, type:

Get-Command -CommandType Function

Als scripts in de Windows PowerShell-zoekpad weergeven, typt u:To display scripts in Windows PowerShell's search path, type:

Get-Command -CommandType Script