Levenscyclus voor ondersteuning van PowerShell CorePowerShell Core Support Lifecycle

PowerShell Core is een unieke set van hulpprogramma's en onderdelen die is verzonden, geïnstalleerd en geconfigureerd afzonderlijk vanuit Windows PowerShell.PowerShell Core is a distinct set of tools and components that is shipped, installed, and configured separately from Windows PowerShell. PowerShell Core is daarom niet opgenomen in de licentieovereenkomsten voor Windows 7/8.1/10 of Windows Server.Therefore, PowerShell Core is not included in the Windows 7/8.1/10 or Windows Server licensing agreements.

PowerShell Core wordt echter ondersteund onder traditionele Microsoft support-overeenkomsten, met inbegrip van Premier, Microsoft Enterprise Agreements, en Microsoft Software Assurance.However, PowerShell Core is supported under traditional Microsoft support agreements, including Premier, Microsoft Enterprise Agreements, and Microsoft Software Assurance. U kunt ook betalen voor ondersteuning voor PowerShell Core door het indienen van een aanvraag voor de ondersteuning voor uw probleem.You can also pay for assisted support for PowerShell Core by filing a support request for your problem.

We bieden ook communityondersteuning op GitHub waarin u een probleem, een fout of een aanvraag van de functie kan opslaan.We also offer community support on GitHub where you can file an issue, bug, or feature request. U kunt ook u Help-informatie van andere leden van de community mogelijk vinden op de algemene Microsoft-Community of Microsoft PowerShell Tech-Community.Alternatively, you may find help from other members of the community on the general Microsoft Community or the Microsoft PowerShell Tech Community. We bieden geen garantie er dat het probleem worden aangepakt of tijdig opgelost.We offer no guarantee there that your issue will be addressed or resolved in a timely manner. Als er een probleem dat onmiddellijke aandacht vereist, moet u de traditionele betaald ondersteuningsopties.If you have a problem that requires immediate attention, you should use the traditional, paid support options.

Levenscyclus van PowerShell CoreLifecycle of PowerShell Core

Het gebruik nemen van PowerShell Core de moderne Lifecycle-beleid van Microsoft.PowerShell Core is adopting the Microsoft Modern Lifecycle Policy. Deze ondersteuningslevenscyclus is bedoeld om klanten up-to-date houden met de meest recente versies.This support lifecycle is intended to keep customers up-to-date with the latest versions.

De versie 6.x-vertakking van PowerShell Core ongeveer om de zes maanden worden bijgewerkt (zoals 6.0, 6.1, 6.2, enz.)The version 6.x branch of PowerShell Core will be updated approximately once every six months (e.g. 6.0, 6.1, 6.2, etc.)

Belangrijk

U moet bijwerken in zes maanden na de release van elke nieuwe secundaire versie om te blijven ontvangen van ondersteuning.You must update within six months after each new minor version release to continue receiving support.

Bijvoorbeeld, als PowerShell Core 6.1 is uitgebracht op 1e juli 2018, zou worden uitgegaan dat u voor het bijwerken naar PowerShell Core 6.1 door 1e januari 2019 voor verdere ondersteuning.For example, if PowerShell Core 6.1 is released on July 1st, 2018, you would be expected to update to PowerShell Core 6.1 by January 1st, 2019 to maintain support.

Levenscyclus van de vertakking PowerShell Core

Het moderne Lifecycle-beleid vereist ook dat Microsoft geeft klanten 12 maanden kennisgeving voordat beëindigde ondersteuning voor een product (dat wil zeggen PowerShell Core).The Modern Lifecycle Policy also requires that Microsoft give customers 12 months notice before discontinuing support for a product (i.e. PowerShell Core).

Uiteindelijk we verwachten PowerShell Core invoert 'op lange termijn onderhoud' benadering waar we alleen onderhoud en beveiliging vereist updates moeten worden ondersteund op een specifieke vertakking of de versie van 6.x blijven.Eventually, we expect PowerShell Core will adopt the "long-term servicing" approach where we would require only servicing and security updates to stay in support on a specific branch/version of 6.x.

Ondersteunde platformenSupported platforms

PowerShell Core wordt officieel ondersteund op de volgende platforms:PowerShell Core is officially supported on the following platforms:

 • Windows 7, 8.1 en 10Windows 7, 8.1, and 10
 • Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
 • Windows-serverkanaal puntkomma per jaarWindows Server Semi-Annual Channel
 • Ubuntu 14.04 16.04 en 17.04Ubuntu 14.04, 16.04, and 17.04
 • Debian 8,7 + en 9Debian 8.7+, and 9
 • CentOS 7CentOS 7
 • Red Hat Enterprise Linux 7Red Hat Enterprise Linux 7
 • OpenSUSE 42,2OpenSUSE 42.2
 • Fedora 27, 28Fedora 27, 28
 • macOS 10.12+macOS 10.12+

Onze community heeft ook bijgedragen pakketten voor de volgende platforms, maar ze zijn niet officieel suppported:Our community has also contributed packages for the following platforms, but they are not officially suppported:

 • Boog LinuxArch Linux
 • Kali LinuxKali Linux
 • AppImage (werkt op meerdere platforms voor Linux)AppImage (works on multiple Linux platforms)

Opmerkingen over licentieverleningNotes on licensing

PowerShell Core wordt uitgebracht onder de MIT-licentie.PowerShell Core is released under the MIT license. Onder deze licentie, en in het ontbreken van een ondersteuningsovereenkomst betaalde, gebruikers zijn beperkt tot communityondersteuning.Under this license, and in the absence of a paid support agreement, users are limited to community support. Microsoft kan niet garanderen van reactiesnelheid of oplossingen met communityondersteuning.With community support, Microsoft makes no guarantees of responsiveness or fixes.

Windows PowerShell-ModuleWindows PowerShell Module

Ondersteuning voor PowerShell Core niet van toepassing op andere modules product tenzij expliciet ondersteuning voor die modules PowerShell Core.Support for PowerShell Core does not extend to other product modules unless those modules explicitly support PowerShell Core. Bijvoorbeeld, met behulp van de ActiveDirectory module die wordt geleverd als onderdeel van Windows Server een niet-ondersteund scenario is.For example, using the ActiveDirectory module that ships as part of Windows Server is an unsupported scenario.

Modules die niet expliciet PowerShell Core ondersteunen mogelijk echter compatibel in sommige gevallen.However, modules that do not explicitly support PowerShell Core may be compatible in some cases. Door het installeren van de [ WindowsPSModulePath ][] -module, kunt u de Windows PowerShell toevoegen PSModulePath naar uw PowerShell-kern PSModulePath.By installing the WindowsPSModulePath module, you can append the Windows PowerShell PSModulePath to your PowerShell Core PSModulePath.

Installeer eerst de WindowsPSModulePath module op basis van de PowerShell-galerie:First, install the WindowsPSModulePath module from the PowerShell Gallery:

# Add `-Scope CurrentUser` if you're installing as non-admin
Install-Module WindowsPSModulePath -Force

Voer na het installeren van deze module de Add-WindowsPSModulePath cmdlet om toe te voegen van de Windows PowerShell PSModulePath naar PowerShell-kern:After installing this module, run the Add-WindowsPSModulePath cmdlet to add the Windows PowerShell PSModulePath to PowerShell Core:

# Add this line to your profile if you always want Windows PowerShell PSModulePath
Add-WindowsPSModulePath