Toegankelijkheid in Windows PowerShell ISEAccessibility in Windows PowerShell ISE

Dit onderwerp beschrijft de toegankelijkheidsfuncties van Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) die handig zijn wellicht.This topic describes the accessibility features of Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) that you might find helpful.

Microsoft streeft ernaar om zijn producten en diensten gebruiksvriendelijker te maken voor iedereen.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. De volgende onderwerpen bevatten informatie over de functies, producten en services die Windows PowerShell ISE beter toegankelijk voor mensen met beperkingen.The following topics provide information about the features, products, and services that make Windows PowerShell ISE more accessible for people with disabilities.

Windows PowerShell ISE ondersteunt hoog contrast modus.Windows PowerShell ISE supports high contrast mode. Voor visueel gehinderd onderbrekingspunt informatie is beschikbaar via de cmdlets voor het beheren van onderbrekingspunten, zoals Get-PSBreakpoint en Set PSBreakpoint.For the visually impaired, breakpoint information is available through the cmdlets for managing breakpoints, such as Get-PSBreakpoint and Set-PSBreakpoint. Voor meer informatie Zie 'How to onderbrekingspunten beheren' in hoe fouten opsporen in Scripts in de Windows PowerShell ISE.For more information please see 'How to manage breakpoints' in How to Debug Scripts in the Windows PowerShell ISE. Naast de toegankelijkheidsfuncties en hulpprogramma's in Microsoft Windows maken maken de volgende functies Windows PowerShell ISE toegankelijker voor mensen met een handicap:In addition to accessibility features and utilities in Microsoft Windows, the following features make Windows PowerShell ISE more accessible for people with disabilities:

  • Sneltoetsen gebruikenKeyboard Shortcuts

  • De kleur tabel syntaxis en de mogelijkheid diverse andere om kleurinstellingen te wijzigen met behulp van de $psISE.Options scripting-object.Syntax Coloring Table and the ability to modify several other color settings using the $psISE.Options scripting object.

  • Wijziging van de tekstText Size Change

Het wijzigen van de grootte en locatie van de Console en het Script deelvenstersHow to change the size and location of the Console and Script Panes

De volgende stappen kunt u de grootte en locatie van het consolevenster en het scriptvenster wijzigen.You can use the following steps to change the size and location of the Console Pane and the Script Pane. Wanneer u de Windows PowerShell ISE opnieuw opent, wordt de grootte en locatie aangebrachte wijzigingen blijven behouden.When you open the Windows PowerShell ISE again, the size and location changes you made will be retained.

Aan de scriptvenster en consolevenster vergroten of verkleinenTo resize the Script Pane and Console Pane

  1. De aanwijzer laat op de regel splitsen tussen de Script-veld en het consolevenster.Pause the pointer on the split line between the Script Pane and Console Pane.

  2. Wanneer de muisaanwijzer in een dubbele pijl verandert, sleept u de rand om de grootte van het deelvenster te wijzigen.When the mouse pointer changes to a two-headed arrow, drag the border to change the size of the pane.

De scriptvenster en consolevenster verplaatsenTo move the Script Pane and Console Pane

Voer een van de volgende handelingen uit:Do one of the following:

  • Verplaatst u het scriptvenster boven het consolevenster CTRL + 1 of klik op de werkbalk op de weergeven Script deelvenster eerste pictogram, of in de weergave menu, klikt u op weergeven Deelvenster boven script.To move the Script Pane above the Console Pane, press CTRL+1 or, on the toolbar, click the Show Script Pane Top icon, or in the View menu, click Show Script Pane Top.

  • Verplaatst u het scriptvenster rechts van het consolevenster CTRL + 2 of klik op de werkbalk op de weergeven Script deelvenster rechts pictogram, of in de weergave menu klikt u op Geven scriptvenster.To move the Script Pane to the right of the Console Pane, press CTRL+2 or, on the toolbar, click the Show Script Pane Right icon, or in the View menu, click Show Script Pane Right.

  • Als u wilt het scriptvenster maximaliseren, drukt u op CTRL + 3 of klik op de werkbalk de weergeven Script deelvenster gemaximaliseerd pictogram, of in de weergave menu, klikt u op Script weergeven Deelvenster gemaximaliseerd.To maximize the Script Pane, press CTRL+3 or, on the toolbar, click the Show Script Pane Maximized icon, or in the View menu, click Show Script Pane Maximized.

  • Als u wilt het consolevenster maximaliseren en verberg de scriptvenster aan de rechterkant rand van de rij met tabs, klikt u op de scriptvenster verbergen pictogram in de weergave menu, klikt u op te heffen de scriptvenster weergeven menuoptie.To maximize the Console Pane and hide the Script Pane, on the far right edge of the row of tabs, click the Hide Script Pane icon, in the View menu, click to deselect the Show Script Pane menu option.

  • Als u wilt het scriptvenster weergeven wanneer het consolevenster gemaximaliseerd, aan de rechterkant rand van de rij met tabs, klikt u op de scriptvenster weergeven pictogram, of in de weergave menu, schakel de Script weergeven Deelvenster menuoptie.To display the Script Pane when the Console Pane is maximized, on the far right edge of the row of tabs, click the Show Script Pane icon, or in the View menu, click to select the Show Script Pane menu option.

Sneltoetsen voor het bewerken van tekstKeyboard shortcuts for editing text

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u tekst bewerkt.You can use the following keyboard shortcuts when you edit text.

ActieAction Sneltoetsen gebruikenKeyboard Shortcuts Gebruik inUse in
KopiërenCopy Ctrl + CCTRL+C Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane
KnippenCut CTRL + XCTRL+X Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane
Zoeken in een ScriptFind in Script CTRL+FCTRL+F ScriptvensterScript Pane
Volgende zoeken in een ScriptFind Next in Script F3F3 ScriptvensterScript Pane
Vorige in Script zoekenFind Previous in Script SHIFT + F3SHIFT+F3 ScriptvensterScript Pane
PlakkenPaste Ctrl + VCTRL+V Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane
RedoRedo CTRL + YCTRL+Y Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane
Vervang in ScriptReplace in Script CTRL + HCTRL+H ScriptvensterScript Pane
OpslaanSave CTRL+SCTRL+S ScriptvensterScript Pane
Alles selecterenSelect All Ctrl + ACTRL+A Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane
Ongedaan makenUndo CTRL + ZCTRL+Z Script-veld-consolevensterScript Pane, Console Pane

Sneltoetsen voor het uitvoeren van scriptsKeyboard shortcuts for running scripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het uitvoeren van scripts in de Script-veld.You can use the following keyboard shortcuts when you run scripts in the Script Pane.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
NieuwNew CTRL + NCTRL+N
openenOpen CTRL + OCTRL+O
uitvoerenRun F5F5
Selectie uitvoerenRun Selection F8F8
Uitvoering stoppenStop Execution CTRL + BREAK.CTRL+BREAK. CTRL + C kan worden gebruikt wanneer de context niet-ambigue is (Er is geen tekst geselecteerd).CTRL+C can be used when the context is unambiguous (when there is no text selected).
Tabblad (naar het volgende script)Tab (to next script) CTRL + TAB Opmerking: tabblad naar het volgende script werkt alleen als u één PowerShell tabblad openen, of wanneer er meer dan één PowerShell tabblad is geopend, maar de focus in het scriptvenster is.CTRL+TAB Note: Tab to next script works only when you have a single PowerShell tab open, or when you have more than one PowerShell tab open, but the focus is in the Script Pane.
Tabblad (naar vorige script)Tab (to previous script) CTRL + SHIFT + TAB Opmerking: tabblad naar vorige script werkt wanneer u hebt slechts één PowerShell tabblad geopend, of als er meer dan één PowerShell tabblad is geopend en de focus is in de Script-veld.CTRL+SHIFT+TAB Note: Tab to previous script works when you have only one PowerShell tab open, or if you have more than one PowerShell tab open, and the focus is in the Script Pane.

Sneltoetsen voor de weergave aanpassenKeyboard shortcuts for customizing the view

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken voor het aanpassen van de weergave in Windows PowerShell ISE.You can use the following keyboard shortcuts to customize the view in Windows PowerShell ISE. Ze zijn toegankelijk vanaf de deelvensters in de toepassing.They are accessible from all the panes in the application.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
Ga naar het consolevensterGo to Console Pane CTRL + DCTRL+D
Ga naar scriptvensterGo to Script Pane CTRL + ICTRL+I
Scriptvenster weergevenShow Script Pane CTRL + RCTRL+R
Scriptvenster verbergenHide Script Pane CTRL + RCTRL+R
Script-veld omhoog verplaatsenMove Script Pane Up CTRL + 1CTRL+1
Scriptvenster rechts verplaatsenMove Script Pane Right CTRL + 2CTRL+2
Scriptvenster maximaliserenMaximize Script Pane CTRL + 3CTRL+3
InzoomenZoom In CTRL + PLUSTEKEN (+)CTRL+PLUS SIGN
UitzoomenZoom Out CTRL + MINTEKENCTRL+MINUS SIGN

Sneltoetsen voor foutopsporing in scriptsKeyboard shortcuts for debugging scripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u fouten opsporen in scripts.You can use the following keyboard shortcuts when you debug scripts.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut Gebruik inUse in
Voer/doorgaanRun/Continue F5F5 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
In stapStep Into F11F11 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stap OverStep Over F10F10 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stap uitStep Out SHIFT + F11SHIFT+F11 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Aanroepstack weergevenDisplay Call Stack CTRL + SHIFT + DCTRL+SHIFT+D Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Lijst met onderbrekingspuntenList Breakpoints CTRL + SHIFT + LCTRL+SHIFT+L Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
OnderbrekingspuntToggle Breakpoint F9F9 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Verwijder alle onderbrekingspuntenRemove All Breakpoints CTRL + SHIFT + F9CTRL+SHIFT+F9 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stop de foutopsporingStop Debugger SHIFT + F5SHIFT+F5 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script

OpmerkingOpmerkingNOTENote

U kunt ook de sneltoetsen die is ontworpen voor de Windows PowerShell-console wanneer u fouten opsporen in scripts in Windows PowerShell ISE gebruiken.You can also use the keyboard shortcuts designed for the Windows PowerShell console when you debug scripts in Windows PowerShell ISE. Voor het gebruik van deze snelkoppelingen, moet u de snelkoppeling typt in het consolevenster en druk op ENTER.To use these shortcuts, you must type the shortcut in the Console Pane and press ENTER.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut Gebruik inUse in
DoorgaanContinue CC -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
In stapStep Into SS -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stap OverStep Over VV -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stap uitStep Out OO -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Herhaal de laatste opdracht (voor stap naar of stap Over)Repeat Last Command (for Step Into or Step Over) ENTERENTER -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Aanroepstack weergevenDisplay Call Stack KK -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stop de foutopsporingStop Debugging QQ -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Lijst van het ScriptList the Script LL -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Console weergeven Debug-opdrachtenDisplay Console Debugging Commands H of?H or ? -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script

Sneltoetsen voor Windows PowerShell-tabbladenKeyboard shortcuts for Windows PowerShell tabs

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u Windows PowerShell-tabbladen.You can use the following keyboard shortcuts when you use Windows PowerShell tabs.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
Tabblad PowerShell sluitenClose PowerShell Tab CTRL + WCTRL+W
Nieuw PowerShell-tabbladNew PowerShell Tab CTRL + TCTRL+T
Vorige PowerShell-tabbladPrevious PowerShell tab CTRL + SHIFT + TAB.CTRL+SHIFT+TAB. Deze sneltoets werkt alleen als er geen bestanden geopend op elk tabblad PowerShell zijn.This shortcut works only when no files are open on any PowerShell tab.
Volgende Windows PowerShell-tabbladNext Windows PowerShell tab CTRL + TAB.CTRL+TAB. Deze sneltoets werkt alleen als er geen bestanden geopend op elk tabblad PowerShell zijn.This shortcut works only when no files are open on any PowerShell tab.

Sneltoetsen voor het starten en afsluitenKeyboard shortcuts for starting and exiting

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om de Windows PowerShell-console (PowerShell.exe) te starten of om af te sluiten van Windows PowerShell ISE.You can use the following keyboard shortcuts to start the Windows PowerShell console (PowerShell.exe) or to exit Windows PowerShell ISE.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
AfsluitenExit ALT+F4ALT+F4
Start PowerShell.exe (Windows PowerShell-console)Start PowerShell.exe (Windows PowerShell console) CTRL + SHIFT + PCTRL+SHIFT+P

Zie ookSee Also