PowerShell Core in Windows installerenInstalling PowerShell Core on Windows

MSIMSI

PowerShell installeren op een Windows-client of Windows Server (werkt op Windows 7 SP1 Server 2008 R2 en hoger), het downloaden van het MSI-pakket van onze pagina met GitHub [releases] [].To install PowerShell on a Windows client or Windows Server (works on Windows 7 SP1, Server 2008 R2, and later), download the MSI package from our GitHub [releases][] page.

Het MSI-bestand ziet er zo- PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msi The MSI file looks like this - PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msi

Zodra u hebt gedownload, dubbelklikt u op het installatieprogramma en volg de aanwijzingen.Once downloaded, double-click the installer and follow the prompts.

Er is een snelkoppeling geplaatst in het Menu Start na de installatie.There is a shortcut placed in the Start Menu upon installation.

 • Het pakket wordt standaard geïnstalleerd op $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>By default the package is installed to $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>
 • U kunt PowerShell via het Menu Start starten of $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>\pwsh.exeYou can launch PowerShell via the Start Menu or $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>\pwsh.exe

VereistenPrerequisites

Voor meer informatie over het inschakelen van PowerShell voor externe toegang via WSMan moeten de volgende vereisten worden voldaan:To enable PowerShell remoting over WSMan, the following prerequisites need to be met:

 • Installeer de universeel C Runtime op Windows-versies voor Windows 10.Install the Universal C Runtime on Windows versions prior to Windows 10. Het is beschikbaar via de directe download of Windows Update.It is available via direct download or Windows Update. Volledig hersteld (inclusief optionele pakketten), ondersteunde systemen beschikt al over deze software al geïnstalleerd.Fully patched (including optional packages), supported systems will already have this installed.
 • Installeer de Windows Management Framework (WMF) 4.0 of hoger op Windows 7 en Windows Server 2008 R2.Install the Windows Management Framework (WMF) 4.0 or newer on Windows 7 and Windows Server 2008 R2.

POSTCODEZIP

PowerShell binaire ZIP-archief zijn bedoeld om geavanceerde implementatiescenario's inschakelen.PowerShell binary ZIP archives are provided to enable advanced deployment scenarios. Worden opgemerkt dat de controle van vereisten zoals in het MSI-pakket bij gebruik van het ZIP-archief krijgen Won't.Be noted that when using the ZIP archive, you won't get the prerequisites check as in the MSI package. Dus voor externe toegang via WSMan goed werken op Windows-versies voor Windows 10, u moet controleren of de vereisten wordt voldaan.So in order for remoting over WSMan to work properly on Windows versions prior to Windows 10, you need to make sure the prerequisites are met.

Op Windows IoT is geïmplementeerdDeploying on Windows IoT

Windows IoT is al wordt geleverd met Windows PowerShell die zullen worden gebruikt voor het implementeren van PowerShell Core 6.Windows IoT already comes with Windows PowerShell which we will use to deploy PowerShell Core 6.

 1. Maak PSSession doelapparaatCreate PSSession to target device

  $s = New-PSSession -ComputerName <deviceIp> -Credential Administrator
  
 2. Het ZIP-pakket kopiëren naar het apparaatCopy the ZIP package to the device

  # change the destination to however you had partitioned it with sufficient
  # space for the zip and the unzipped contents
  # the path should be local to the device
  Copy-Item .\PowerShell-6.0.2-win-arm32.zip -Destination u:\users\administrator\Downloads -ToSession $s
  
 3. Verbinding met het apparaat en vouw het archiefConnect to the device and expand the archive

  Enter-PSSession $s
  cd u:\users\administrator\downloads
  Expand-Archive .\PowerShell-6.0.2-win-arm32.zip
  
 4. Instellingen voor externe toegang tot en met PowerShell Core 6Setup remoting to PowerShell Core 6

  cd .\PowerShell-6.0.2-win-arm32
  # Be sure to use the -PowerShellHome parameter otherwise it'll try to create a new
  # endpoint with Windows PowerShell 5.1
  .\Install-PowerShellRemoting.ps1 -PowerShellHome .
  # You'll get an error message and will be disconnected from the device because it has to restart WinRM
  
 5. Verbinding maken met PowerShell Core 6-eindpunt op apparaatConnect to PowerShell Core 6 endpoint on device

  # Be sure to use the -Configuration parameter. If you omit it, you will connect to Windows PowerShell 5.1
  Enter-PSSession -ComputerName <deviceIp> -Credential Administrator -Configuration powershell.6.0.2
  

Op Nano Server implementerenDeploying on Nano Server

Deze instructies wordt ervan uitgegaan dat een versie van PowerShell al wordt uitgevoerd op de installatiekopie van het Nano Server en dat deze is gegenereerd door de Nano Server Image Builder.These instructions assume that a version of PowerShell is already running on the Nano Server image and that it has been generated by the Nano Server Image Builder. Nano Server is een 'headless' besturingssysteem.Nano Server is a "headless" OS. Kan de binaire bestanden Core kunt implementeren met behulp van twee verschillende methoden.Core binaries can be deploy using two different methods.

 1. Offline - de Nano Server-VHD koppelen en pak de inhoud van het zip-bestand naar uw gekozen locatie binnen de gekoppelde installatiekopie.Offline - Mount the Nano Server VHD and unzip the contents of the zip file to your chosen location within the mounted image.
 2. Online - zet het zip-bestand via een PowerShell-sessie en pak deze in uw gekozen locatie.Online - Transfer the zip file over a PowerShell Session and unzip it in your chosen location.

In beide gevallen moet u de Windows 10 x64 ZIP-release van het pakket en moet de opdrachten binnen een exemplaar van 'Administrator' PowerShell uit te voeren.In both cases, you will need the Windows 10 x64 ZIP release package and will need to run the commands within an "Administrator" PowerShell instance.

Offline implementatie van PowerShell CoreOffline Deployment of PowerShell Core

 1. Uw favoriete zip-hulpprogramma gebruiken voor het uitpakken van het pakket naar een map in de gekoppelde installatiekopie van de Nano Server.Use your favorite zip utility to unzip the package to a directory within the mounted Nano Server image.
 2. Ontkoppelen van de installatiekopie en het opstarten.Unmount the image and boot it.
 3. Verbinding maken met het postvak in-exemplaar van Windows PowerShell.Connect to the inbox instance of Windows PowerShell.
 4. Volg de instructies voor het maken van een externe eindpunt met de 'een ander exemplaar techniek'.Follow the instructions to create a remoting endpoint using the "another instance technique".

Online implementatie van PowerShell CoreOnline Deployment of PowerShell Core

De volgende stappen helpen u bij de implementatie van PowerShell Core naar een actief exemplaar van de Nano Server en de configuratie van het externe eindpunt.The following steps guide you through the deployment of PowerShell Core to a running instance of Nano Server and the configuration of its remote endpoint.

 • Verbinding met het postvak in-exemplaar van Windows PowerShellConnect to the inbox instance of Windows PowerShell

  $session = New-PSSession -ComputerName <Nano Server IP address> -Credential <An Administrator account on the system>
  
 • Kopieer het bestand naar de Nano Server-exemplaarCopy the file to the Nano Server instance

  Copy-Item <local PS Core download location>\powershell-<version>-win-x64.zip c:\ -ToSession $session
  
 • Voer de sessieEnter the session

  Enter-PSSession $session
  
 • Pak het ZIP-bestandExtract the ZIP file

  # Insert the appropriate version.
  Expand-Archive -Path C:\powershell-<version>-win-x64.zip -DestinationPath "C:\PowerShellCore_<version>"
  
 • Als u externe toegang op basis van WSMan wilt, volg de instructies voor het maken van een externe eindpunt met de 'een ander exemplaar techniek'.If you want WSMan-based remoting, follow the instructions to create a remoting endpoint using the "another instance technique".

Instructies voor het maken van een eindpunt voor externe toegangInstructions to Create a Remoting Endpoint

PowerShell Core ondersteunt de PowerShell Remoting Protocol (PSRP) via WSMan- en SSH.PowerShell Core supports the PowerShell Remoting Protocol (PSRP) over both WSMan and SSH. Zie voor meer informatieFor more information, see:

 • [SSH Remoting in PowerShell Core] [de ssh-remoting][SSH Remoting in PowerShell Core][ssh-remoting]
 • [WSMan Remoting in PowerShell Core] [wsman-remoting][WSMan Remoting in PowerShell Core][wsman-remoting]

Artefacten installatie-instructiesArtifact Installation Instructions

We publiceren een archief met CoreCLR bits elke CI-versie met [AppVeyor] [].We publish an archive with CoreCLR bits on every CI build with [AppVeyor][].

PowerShell-kern van het artefact CoreCLR installeren:To install PowerShell Core from the CoreCLR Artifact:

 1. Download ZIP-pakket van artefacten tabblad van de bepaalde build.Download ZIP package from artifacts tab of the particular build.
 2. Opheffen van blokkeringen ZIP-bestand: klik met de rechtermuisknop in Verkenner -> Eigenschappen -> selectievakje blokkering vak -> toepassenUnblock ZIP file: right-click in File Explorer -> Properties -> check 'Unblock' box -> apply
 3. Pak het zipbestand naar bin directoryExtract zip file to bin directory
 4. ./bin/pwsh.exe

[releases]: https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases [ssh-remoting]:... /Core-PowerShell/SSH-Remoting-in-PowerShell-Core.MD [wsman-remoting]:... /Core-PowerShell/WSMan-Remoting-in-PowerShell-Core.MD [AppVeyor]: https://ci.appveyor.com/project/PowerShell/powershell [releases]: https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases [ssh-remoting]: ../core-powershell/SSH-Remoting-in-PowerShell-Core.md [wsman-remoting]: ../core-powershell/WSMan-Remoting-in-PowerShell-Core.md [AppVeyor]: https://ci.appveyor.com/project/PowerShell/powershell