Wat's die nieuw is in de Windows PowerShell ISEWhat's New in the Windows PowerShell ISE

Dit onderwerp worden de nieuwe en bijgewerkte functies die zijn geïntroduceerd in versies van Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).This topic explains the new and updated features that have been introduced in versions of Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).

FunctiebeschrijvingFeature description

De Windows PowerShell ISE is een hosttoepassing waarmee u kunt schrijven, uitvoeren en scripts en modules in een grafische en intuïtieve omgeving testen.The Windows PowerShell ISE is a host application that enables you to write, run, and test scripts and modules in a graphical and intuitive environment. Belangrijkste functies zoals syntaxis-kleuren, tabblad voltooiing, visuele foutopsporing, Unicode-compatibiliteit en Help-onderwerpen bieden een rijke ervaring voor het uitvoeren van scripts.Key features such as syntax-coloring, tab completion, visual debugging, Unicode compliance, and context-sensitive Help provide a rich scripting experience.

Zie voor een overzicht van Windows PowerShell ISE overzicht van Windows PowerShell Integrated Scripting Environment.For an overview of Windows PowerShell ISE, see Windows PowerShell Integrated Scripting Environment overview.

Nieuwe en gewijzigde functionaliteit in Windows PowerShell ISENew and changed functionality in Windows PowerShell ISE

De volgende tabel bevat de nieuwe en gewijzigde functies voor deze versie van Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell.The following table lists the new and changed features for this release of Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell.

Onderdeel/functionaliteitFeature/functionality Windows PowerShell ISE 4.0Windows PowerShell ISE 4.0 Windows PowerShell ISE 3.0Windows PowerShell ISE 3.0 Windows PowerShell ISE 2.0Windows PowerShell ISE 2.0
IntelliSenseIntelliSense XX XX
CodefragmentenSnippets XX XX
Extra hulpprogramma 'sAdd-on Tools XX XX
Opnieuw opstarten van de Manager en automatisch moeten worden opgeslagenRestart Manager and Auto-save XX XX
Recent gebruikteMost-recently used list XX XX
ConsolevensterConsole Pane XX XX
OpdrachtregeloptiesCommand-line switches XX XX
Nieuwe functies van de editorNew editor features XX XX
Nieuwe Help-vensterNew Help viewer window XX XX
De cmdlet opdracht weergevenShow-Command cmdlet XX XX

IntelliSenseIntelliSense

In de ISE 3.0 toegevoegdAdded in ISE 3.0

IntelliSense is een automatische voltooiing hulp-functie die deel uitmaakt van Windows PowerShell ISE.IntelliSense is an automatic-completion assistance feature that is part of Windows PowerShell ISE. IntelliSense geeft klikbaar menu's met overeenkomende mogelijk cmdlets, parameters, parameterwaarden, bestanden of mappen terwijl u typt.IntelliSense displays clickable menus of potentially matching cmdlets, parameters, parameter values, files, or folders as you type.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Met de toevoeging van IntelliSense is het eenvoudiger voor het detecteren van de cmdlet en syntaxis als u Windows PowerShell ISE gebruiken om scripts te maken.With the addition of IntelliSense, it is easier to discover cmdlets and syntax when you use Windows PowerShell ISE to create scripts. U kunt ook Windows PowerShell ISE voor meer informatie over Windows PowerShell bij het maken van nieuwe scripts gebruiken.You can also use Windows PowerShell ISE to learn Windows PowerShell while you create new scripts.

Wat werkt er anders?What works differently?

Wanneer u cmdlets in Windows PowerShell ISE 3.0 of hoger typt, een schuifbare en klikbaar menu wordt weergegeven, zodat u kunt bladeren en selecteer de juiste opdrachten.When you type cmdlets in the Windows PowerShell ISE 3.0 or later, a scrollable and clickable menu displays, allowing you to browse and select the appropriate commands.

CodefragmentenSnippets

In de ISE 3.0 toegevoegdAdded in ISE 3.0

Codefragmenten korte gedeelten van Windows PowerShell-code die u in de scripts die u in Windows PowerShell ISE maakt kunt invoegen.Snippets are short sections of Windows PowerShell code that you can insert into the scripts you create in Windows PowerShell ISE. Windows PowerShell ISE wordt geleverd met een standaardset codefragmenten.Windows PowerShell ISE comes with a default set of snippets. U kunt codefragmenten toevoegen met behulp van de nieuw codefragment cmdlet terwijl u werkt in Windows PowerShell ISE.You can add snippets by using the New-Snippet cmdlet while working in Windows PowerShell ISE.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

U kunt snel samenstellen en maken van scripts voor uw omgeving te automatiseren met behulp van codefragmenten.By using snippets, you can quickly assemble and create scripts to automate your environment.

Wat werkt er anders?What works differently?

Codefragmenten op in Windows PowerShell 3.0 of hoger, gebruiken de bewerken menu, klikt u op Start codefragmenten, of druk op Ctrl J.To use snippets in Windows PowerShell 3.0 or later, on the Edit menu, click Start Snippets, or press Ctrl-J.

Extra hulpprogramma 'sAdd-on tools

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE ondersteunt nu de invoegtoepassingen die Windows Presentation Foundation (WPF)-besturingselementen die worden toegevoegd met behulp van het objectmodel zijn.Windows PowerShell ISE now supports add-on tools, which are Windows Presentation Foundation (WPF) controls that are added by using the object model. Extra hulpprogramma's kunnen worden weergegeven als een verticale of horizontale venster in de console.Add-on tools can be displayed as a vertical or horizontal pane in the console. Meerdere invoegtoepassingen in een deelvenster worden weergegeven als een besturingselement met tabbladen.Multiple add-on tools in a pane are displayed as a tabbed control. U kunt ook toevoegen of verwijderen van de invoegtoepassing-hulpprogramma's die worden geproduceerd door niet-Microsoft partijen.You can also add or remove add-on tools that are produced by non-Microsoft parties. Zie voor meer informatie over het importeren of te verwijderen van de invoegtoepassing extra bewerkingen in het Windows PowerShell ISE.For more information about how to import or remove add-on tools, see Windows PowerShell ISE Operations.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Invoegtoepassingen toestaan u uitbreiden en aanpassen van Windows PowerShell ISE met hulpprogramma's die u kunnen uw scripting ervaring te verbeteren of functionaliteit toevoegen aan Windows PowerShell ISE.Add-ons allow you to extend and customize Windows PowerShell ISE with tools that can enhance your scripting experience or add functionality to Windows PowerShell ISE.

Wat werkt er anders?What works differently?

Windows PowerShell ISE 3.0 en hoger worden geleverd met de opdrachten invoegtoepassing.Windows PowerShell ISE 3.0 and later come with the Commands add-on. De opdrachten invoegtoepassing kunt u bladeren cmdlets en help-informatie over de cmdlets side-by-side met toegang tot de Script en Console deelvensters.The Commands add-on allows you to browse cmdlets, and access help about the cmdlets side-by-side with the Script and Console Panes.

Extra invoegtoepassingen kunnen worden gevonden met behulp van de Open-invoegtoepassing voor extra Website opdracht op de invoegtoepassingen menu.Additional add-ons can be found by using the Open Add-on Tools Website command on the Add-ons menu.

Opnieuw opstarten van de manager en automatisch moeten worden opgeslagenRestart manager and auto-save

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE nu automatisch opgeslagen open scripts elke twee minuten op een andere locatie.Windows PowerShell ISE now automatically saves your open scripts every two minutes, in a separate location. Als Windows PowerShell ISE werkt niet, of als het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart, nadat Windows PowerShell ISE opnieuw is opgestart, herstelt openen scripts die zijn in de laatste sessie, zelfs als de scripts zijn niet opgeslagen.If Windows PowerShell ISE stops working, or if the operating system is restarted, after Windows PowerShell ISE restarts, it recovers scripts that were open in the last session, even if the scripts were not saved.

De automatische opslaan als interval wilt wijzigen, kunt u de volgende opdracht uitvoeren in het consolevenster: $psise. Options.AutoSaveMinuteInterval.To change the automatic saving interval, run the following command in the Console pane: $psise.Options.AutoSaveMinuteInterval.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

U kunt nu werken in Windows PowerShell ISE weten dat uw open scripts automatisch worden opgeslagen in het geval van een onverwacht opnieuw opgestart.You can now work within Windows PowerShell ISE knowing that your open scripts are automatically saved in the event of an unexpected restart.

Wat werkt er anders?What works differently?

De scripts automatisch opnieuw opstarten in geval van een Windows PowerShell ISE 2.0 niet opgeslagen.Windows PowerShell ISE 2.0 does not save the scripts automatically in the event of a restart.

Recent gebruikteMost-recently used list

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Windows PowerShell ISE heeft nu een lijst met recent zijn gebruikt voor bestanden.Windows PowerShell ISE now has a most-recently used list for files. Wanneer u een bestand in Windows PowerShell ISE opent, het bestand wordt toegevoegd aan de lijst met recent zijn gebruikt op de bestand menu.When you open a file in Windows PowerShell ISE, the file is added to the most-recently used list on the File menu.

Als u wilt wijzigen van het aantal bestanden in de lijst met recent zijn gebruikt, kunt u de volgende opdracht uitvoeren in het consolevenster: $psise. Options.MruCount.To change the default number of files in the most-recently used list, run the following command in the Console Pane: $psise.Options.MruCount.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

U kunt nu de meest recentelijk gebruikte lijst eenvoudig toegang tot uw bestanden vaak gebruikt.You can now use the most-recently used list to easily access your frequently-used files.

Wat werkt er anders?What works differently?

Windows PowerShell ISE 2.0 beschikt niet over een lijst met recent zijn gebruikt.Windows PowerShell ISE 2.0 does not have a most-recently used list.

ConsolevensterConsole Pane

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

De afzonderlijke opdracht en de uitvoer deelvensters die beschikbaar in de eerste versie van Windows PowerShell ISE waren zijn gecombineerd in één Console deelvenster.The separate Command and Output Panes that were available in the first release of Windows PowerShell ISE have been combined into a single Console Pane. Het consolevenster lijkt in functie en het uiterlijk aan een typische Windows PowerShell-console, maar deze bevat de volgende verbeteringen (de meeste worden beschreven in dit onderwerp).The Console Pane is similar in function and appearance to a typical Windows PowerShell console, but it includes the following enhancements (most are described in this topic).

 • Kleur van de syntaxis voor de ingevoerde tekst (geen uitvoertekst), met inbegrip van XML-syntaxisSyntax coloring for input text (not output text), including XML syntax

 • IntelliSenseIntelliSense

 • Overeenkomende accoladeBrace matching

 • Fout-vermeldingError indication

 • Volledige ondersteuning voor UnicodeFull Unicode support

 • F1 contextgevoelige helpF1 context-sensitive help

 • CTRL + F1 opdracht contextgevoelige weergevenCtrl+F1 context-sensitive Show-Command

 • Complexe script en ondersteuning van rechts naar linksComplex script and right-to-left support

 • Lettertype-ondersteuningFont support

 • UitzoomenZoom

 • Modi van regel selecteren en blok selecterenLine-select and block-select modes

 • Behoud van getypeerde inhoud op de opdrachtregel als u op de Up pijl geschiedenis weergeven in de consolePreservation of typed content at the command line when you press the Up arrow to view history in the console

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Het toevoegen van deze wijzigingen consolevenster biedt een scripting-ervaring die consistenter met de console-interface.The addition of these Console Pane changes provides a scripting experience that is more consistent with the console interface.

Wat werkt er anders?What works differently?

Windows PowerShell ISE 2.0 heeft afzonderlijke opdracht en uitvoer deelvensters.Windows PowerShell ISE 2.0 has separate Command and Output Panes.

OpdrachtregeloptiesCommand-line switches

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Als u Windows PowerShell ISE vanaf de opdrachtregel starten (door te typen powershell_ise.exe), kunt u de volgende nieuwe schakelopties toevoegen.If you start Windows PowerShell ISE from the command line (by typing powershell_ise.exe), you can add the following new command-line switches.

 • -NoProfile: Start Windows PowerShell ISE zonder uitgevoerd $profile-NoProfile: Starts Windows PowerShell ISE without running $profile

 • -Help: een Help-venster wordt weergegeven-Help: Displays a Help window

 • -mta: Start Windows PowerShell ISE in meerdere threads apartment-modus.-mta: Starts Windows PowerShell ISE in multithreaded apartment mode. De standaardmodus voor de bewerking voor Windows PowerShell ISE is single thread apartment-modus, of - sta.The default operation mode for Windows PowerShell ISE is single-threaded apartment mode, or -sta.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Het toevoegen van deze opdrachtregelopties kunt u bepalen van de omgeving waarin de Windows PowerShell ISE wordt uitgevoerd.The addition of these command-line switches allows you to control the environment in which the Windows PowerShell ISE runs.

Wat werkt er anders?What works differently?

Deze opdrachtregelparameters worden niet herkend door Windows PowerShell ISE 2.0.Windows PowerShell ISE 2.0 does not recognize these command-line switches.

Nieuwe functies van de editorNew editor features

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Andere functies van Windows PowerShell ISE-bewerken:Other Windows PowerShell ISE editing features include:

 • XML-syntaxiskleurenXML-syntaxis Windows PowerShell ISE nu kleuren op dezelfde manier als het Windows PowerShell-syntaxis kleuren.XML syntax coloringWindows PowerShell ISE now colors XML syntax in the same way as it colors Windows PowerShell syntax.

 • Overeenkomende accolade Windows PowerShell ISE omvat overeenkomende accolade en is gemarkeerd en kan worden gebruikt in de volgende manieren: (bijvoorbeeld met behulp van de gaat u naar de overeenkomst opdracht of Ctrl +] zoekt de haakje sluiten, hebt u een openingsaccolade geselecteerd).Brace matching Windows PowerShell ISE includes brace matching and highlighting, and can be used in the following ways: (for example, using the Go to Match command or Ctrl + ] locates the closing brace, if you have an opening brace selected).

 • Overzichtsweergave het scriptvenster ondersteunt overzicht, waarmee samenvouwen of stukjes code door te klikken op plus of min uitvouwen in de linkermarge zich aanmeldt.Outline view The Script Pane supports outlining, which allows collapsing or expanding sections of code by clicking plus or minus signs in the left margin. U kunt de accolades gebruiken of de #region en #endregion labels markeert het begin of einde van een samenvouwbare sectie.You can use braces or the #region and #endregion tags to mark the beginning or end of a collapsible section. Als u wilt uitvouwen of samenvouwen alle regio's, drukt u op Ctrl + M.To expand or collapse all regions, press Ctrl + M.

 • Slepen en neerzetten tekstbewerkingWindows PowerShell ISE nu ondersteunt slepen en neerzetten van tekst bewerken.Drag and drop text editingWindows PowerShell ISE now supports drag and drop text editing. U kunt elk blok tekst selecteren en sleept u deze tekst naar een andere locatie in de editor of de console om de tekst te verplaatsen.You can select any block of text and drag that text to another location in the editor or the console to move the text. Als u Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de geselecteerde tekst sleept, wanneer u de muisknop loslaat wordt de tekst wordt gekopieerd naar de nieuwe locatie.If you hold down the Ctrl key while you drag the selected text, when you release the mouse button the text is copied to the new location. In deze versie van Windows PowerShell ISE, evenals de vorige versie van Windows PowerShell ISE, als u slepen en neerzetten van bestanden naar de Windows PowerShell ISE Windows PowerShell ISE opent u het bestand.In this version of Windows PowerShell ISE, as well as the previous version of Windows PowerShell ISE, when you drag and drop files onto Windows PowerShell ISE, Windows PowerShell ISE opens the file.

 • Parseren van de weergave van fouten Parse fouten worden aangegeven met een rode onderstreping.Parse error display Parse errors are indicated with red underlines. Wanneer u de muisaanwijzer op een fout aangegeven, wordt het probleem dat is gevonden in de code weergegeven in knopinfo.When you hover over an indicated error, tooltip text displays the problem that was found in the code.

 • Zoomen het zoompercentage van de console'™ s inhoud kan worden ingesteld met behulp van de schuifregelaar Inzoomen (in de rechterbenedenhoek van Windows PowerShell ISE-venster) of met de opdracht $psise.options.Zoom in het consolevenster.Zoom The zoom percentage of the console'™s content can be set by using the zoom slider (in the lower right corner of Windows PowerShell ISE window), or by entering the command $psise.options.Zoom in the Console Pane.

 • Rich text kopiëren en plakken kopiëren naar het Klembord in Windows PowerShell ISE gehandhaafd het lettertype, grootte en kleurinformatie van de oorspronkelijke selectie.Rich text copy and paste Copying to the clipboard in Windows PowerShell ISE preserves the font, size, and color information of the original selection.

 • Blok selecteren kunt u een blok tekst door de ALT-toets ingedrukt te houden bij het selecteren van tekst in het deelvenster Script met de muis of door op Alt + Shift + pijl.Block selection You can select a block of text by holding down the ALT key while selecting text in the Script Pane with your mouse, or by pressing Alt+Shift+Arrow.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

De aanvullende functies bieden een consistentere en krachtige omgeving voor het bewerken.The additional editing features provide a more consistent and powerful editing environment.

Wat werkt er anders?What works differently?

Deze bewerking uitbreidingen zijn niet aanwezig in Windows PowerShell ISE 2.0.These editing enhancements were not present in Windows PowerShell ISE 2.0.

Nieuwe Help-vensterNew Help viewer window

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

Als u op F1 wanneer de cursor zich in een cmdlet of deel uitmaken van een cmdlet gemarkeerd hebt, de nieuwe Help-viewer Help-onderwerpen over de gemarkeerde cmdlet geopend.If you press F1 when your cursor is in a cmdlet, or you have part of a cmdlet highlighted, the new Help viewer opens context-sensitive Help about the highlighted cmdlet. Typ het volgende Windows PowerShell over Help-informatie operators in het consolevenster, en druk F1.To display Windows PowerShell About help, type operators in the console pane, and then press F1.

Voordat u deze functie gebruiken, moet u de meest recente versie van Windows PowerShell Help-onderwerpen downloaden van de website van Microsoft.Before you use this feature, download the most current version of Windows PowerShell Help topics from the Microsoft website. De eenvoudigste methode voor het downloaden van de Help-onderwerpen is om uit te voeren de Update-Help cmdlet in het consolevenster bij het uitvoeren van Windows PowerShell ISE als beheerder.The simplest method for downloading the Help topics is to run the Update-Help cmdlet in the Console Pane when running Windows PowerShell ISE as administrator.

U kunt wijzigen waar de F1 sleutel wordt gezocht naar Help.You can alter where the F1 key looks for Help. In de extra/opties menu op de algemene instellingen tabblad onder overige instellingen, kunt u instellen of schakel de selectievakje lokale help-inhoud gebruiken in plaats van online inhoud.In the Tools/Options menu, on the General Settings tab, under Other Settings, you can set or clear the checkbox Use local help content instead of online content. Als dit selectievakje inschakelt, zoekt vervolgens naar de client de cmdlet Help in de gedownloade Help gevonden in de map modules.If checked, then the client looks for the cmdlet Help in the downloaded Help found in the modules folder. Als het selectievakje is uitgeschakeld, klikt u vervolgens zoekt de client op de TechNet-bibliotheek voor de help van cmdlet.If the checkbox is cleared, then the client looks on the TechNet library for the cmdlet help.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Contextgevoelige Help zonder uw huidige cmdlet of script biedt een naadloze learning-ervaring.Context-sensitive Help without leaving your current cmdlet or script provides a seamless learning experience.

Wat werkt er anders?What works differently?

Het help-bestand op de lokale computer op F1 drukt in eerdere versies van Windows PowerShell ISE worden geopend.Pressing F1 in previous versions of Windows PowerShell ISE opened the help file on the local computer. In Windows PowerShell ISE 3.0 en hoger, wordt er een venster geopend waarin de help voor de cmdlet die doorzoekbaar en kunnen worden geconfigureerd.In Windows PowerShell ISE 3.0 and later, a window opens that contains the help for the cmdlet that is searchable and configurable. Deze Help-ervaring is er nieuw voor Windows PowerShell ISE 3.0 en bij te werken Help is er nieuw voor Windows PowerShell 3.0.This Help experience is new for Windows PowerShell ISE 3.0, and Updatable Help is new for Windows PowerShell 3.0.

De cmdlet opdracht weergevenShow-Command cmdlet

Toegevoegd in PowerShell 3.0Added in PowerShell 3.0

De opdracht weergeven cmdlet kunt u samenstellen of een cmdlet of functie uitvoeren door een grafische formulier invullen.The Show-Command cmdlet enables you to compose or run a cmdlet or function by filling in a graphical form. Het formulier kan gebruikers die werken met Windows PowerShell in een grafische omgeving.The form lets users work with Windows PowerShell in a graphical environment. Opdracht weergeven ook schakelt geavanceerde scripttalen voor het maken van een snelle GUI op basis van Windows PowerShell.Show-Command also enables advanced scripters to create a quick Windows PowerShell-based GUI.

Welke toegevoegde waarde van deze wijziging?What value does this change add?

Met behulp van opdracht weergeven in uw Windows PowerShell-scripts, kunt u uw gebruikers opgeven met de grafische omgeving waaraan die bekend zijn.By using Show-Command in your Windows PowerShell scripts, you can provide your users with the graphical environment with which they are familiar. Opdracht weergeven kunt inleidende gebruikers meer informatie over Windows PowerShell.Show-Command can also help introductory users learn Windows PowerShell.

Wat werkt er anders?What works differently?

Opdracht weergeven is een nieuwe Windows PowerShell ISE 3.0.Show-Command is new Windows PowerShell ISE 3.0.

Zie ookSee also

Zie de volgende koppelingen voor meer informatie over het gebruik van Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell.For more information about using Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell, see the following links.