Verbeteringen in foutopsporing voor PowerShell-scriptsImprovements in PowerShell Script Debugging

Een aantal verbeteringen aangebracht in PowerShell 5.0 om de foutopsporing ervaring te verbeteren:A number of improvements were made in PowerShell 5.0 to enhance the debugging experience:

Alle verbrekenBreak All

De PowerShell-console en de Windows PowerShell ISE nu kunt u in het foutopsporingsprogramma opsplitsen voor het uitvoeren van scripts.The PowerShell console and Windows PowerShell ISE now allow you to break into the debugger for running scripts. Dit werkt in zowel lokale als externe sessies.This works in both local and remote sessions.

In de console, drukt u op Ctrl + Break.In the console, press Ctrl+Break.

In ISE, drukt u op Ctrl + B, of gebruik de Debug -> alle opsplitsen -opdracht.In ISE, press Ctrl+B, or use the Debug -> Break All menu command.

Foutopsporing op afstand en extern bestand bewerken in Windows PowerShell ISERemote debugging and remote file editing in Windows PowerShell ISE

Windows PowerShell ISE kunt u nu bestanden openen en bewerken in een externe sessie met de opdracht PSEdit.Windows PowerShell ISE now lets you open and edit files in a remote session by running the PSEdit command. U kunt bijvoorbeeld een bestand vanaf de opdrachtregel bewerken in een externe sessie als volgt openen:For example, you can open a file for editing from the command line in a remote session as follows:

[RemoteComputer1]: PS C:\> PSEdit C:\DebugDemoScripts\Test-GetMutex.ps1

Bovendien kunt u nu bewerken en opslaan van wijzigingen in een extern bestand dat automatisch wordt geopend in Windows PowerShell ISE wanneer u een onderbrekingspunt bereikt.In addition, you can now edit and save changes in a remote file that is automatically opened in Windows PowerShell ISE when you hit a breakpoint. U kunt nu, fouten opsporen in een scriptbestand wordt uitgevoerd op een externe computer, het bestand te herstellen van een fout en voer het gewijzigde script bewerken.Now, you can debug a script file that is running on a remote computer, edit the file to fix an error, and then rerun the modified script.

Geavanceerde Script opsporen van foutenAdvanced Script Debugging

Er zijn nieuwe, geavanceerde foutopsporing functies waarmee u kunnen koppelen aan een lokale computer-proces dat Windows PowerShell is geladen en fouten opsporen in willekeurige runspaces in het proces.There are new, advanced debugging features that let you attach to any local computer process that has loaded Windows PowerShell, and debug arbitrary runspaces in that process.

Runspace foutopsporingRunspace Debugging

Er zijn nieuwe cmdlets zijn toegevoegd waarmee u de lijst met huidige runspaces in een proces en de Windows PowerShell-console of ISE foutopsporingsprogramma koppelen aan deze runspace voor foutopsporing voor scripts kunt:New cmdlets have been added that let you list current runspaces in a process, and attach the Windows PowerShell console or ISE debugger to that runspace for script debugging:

  • Get-RunspaceGet-Runspace
  • Debug-RunspaceDebug-Runspace
  • Enable-RunspaceDebugEnable-RunspaceDebug
  • Disable-RunspaceDebugDisable-RunspaceDebug
  • Get-RunspaceDebugGet-RunspaceDebug

Koppelen aan het proces voor het hosten van PowerShellAttach to Process hosting PowerShell

U kunt nu koppelen aan het proces voor elke computer met Windows PowerShell is geladen.You can now attach to any computer process that has Windows PowerShell loaded. U doen dit door te voeren in een interactieve sessie met het proces, vergelijkbaar met hoe u in een interactieve externe sessie invoeren op de Enter-PSSession cmdlet uit te voeren:You do this by entering into an interactive session with the process, similarly to how you enter into an interactive remote session by running the Enter-PSSession cmdlet:

  • Enter-PSHostProcessEnter-PSHostProcess
  • Exit-PSHostProcessExit-PSHostProcess