Verbeteringen ontwerpen met PowerShell ISEAuthoring Improvements using PowerShell ISE

DSC-configuraties in Windows PowerShell ISE Authoring is veel eenvoudiger, dankzij de volgende verbeteringen:Authoring DSC configurations in Windows PowerShell ISE is much easier, thanks to the following improvements:

  • Lijst van alle DSC-resources binnen een configuratie blok of knooppunt blok door te voeren Ctrl + spatiebalk op een lege regel in het.List all DSC resources within a configuration block or node block by entering Ctrl+Space on a blank line within it.
  • Automatisch aanvullen in de resource-eigenschappen die van de opsomming type.Automatic completion on resource properties that are of the enumeration type.
  • Automatisch aanvullen in de DependsOn eigenschap van DSC-resources op basis van andere exemplaren resource in de configuratie.Automatic completion on the DependsOn property of DSC resources, based on other resource instances in the configuration.
  • Betere tab-aanvulling van de waarden van de resource-eigenschap.Better tab completion of resource property values.

Opmerking: moet u een lege tekenreeks voor waarden van de resource-eigenschap hebben voordat u Ctrl + spatiebalk gebruiken kunt voor een lijst met de opties.Note: You must have an empty string for resource property values before you can use Ctrl+Space to list the options. Drukken tabblad doorlopen opties.Pressing Tab cycles through options.