Directe toegang tot methoden voor DSC-resourceDirect access to DSC resource methods

De Invoke-DscResource cmdlet is toegevoegd aan het toestaan van directe toegang tot de DSC-resources en de methoden (Get, instellen of Test).The Invoke-DscResource cmdlet has been added to allow direct access to DSC resources and their methods (Get, Set or Test). Het kan worden gebruikt door derden die u wilt profiteren van DSC-resources.It can be used by third-parties that want to take advantage of DSC resources.

Zie voor meer informatie rechtstreeks aanroepen van DSC-resource methoden.For more information, see Calling DSC resource methods directly.