Scheiding van knooppunt- en configuratie-id'sSeparation of Node and Configuration IDs

OverzichtOverview

Om te kunnen bieden een meer flexibele en een gestroomlijnde ervaring bij het gebruik van DSC in de Pull-modus, hebben we een aantal functies in deze release toegevoegd.In order to provide a more flexible and streamlined experience when using DSC in Pull mode, we have added a number of features in this release. Deze functies zijn bedoeld om u hebt de flexibiliteit om gemakkelijk instellen en implementeren van configuraties over meerdere knooppunten tijdens het bijhouden van de status en rapportagegegevens afzonderlijk voor elk knooppunt.These features are intended to allow you to have the flexibility to easily setup and deploy configurations across multiple nodes, while still tracking status and reporting information for each node individually. Deze functies zijn als volgt:These features are as follows:

  • De configuratienaam van een waarin de configuratie voor een computer.A configuration name which identifies the configuration for a computer. Deze naam kan worden gedeeld door meerdere doelknooppuntenThis name can be shared by multiple target nodes
  • Een agent-ID die één knooppunt wordt aangeduidAn agent ID which uniquely identifies a single node
  • Een registratiestap die alleen een doelknooppunt de eerste keer plaatsvindt verbinding maakt met een pull-serverA registration step which only occurs the first time a target node connects to a pull server

Opmerking: Deze functies en functionaliteiten zijn toegevoegd en de bestaande pull-functies en concepten niet vervangen.Note: These features and functionality have been added and do not replace the existing pull features and concepts. U kunt deze nieuwe functies of de oudere zijn met de nieuwe pull-server worden verzonden in deze release.You can use these new features or the older ones with the new pull server shipping in this release.

Zie voor meer informatie, instellen van een pull-client met behulp van configuratienamenFor more information, see Setting up a pull client using configuration names