Scheiding van opslagplaatsen voor configuraties, resources en rapportSeparation of Configuration, Resource and Report Repositories

In deze release kunt u alle van de flexibiliteit die u nodig hebt om op te halen en het rapport op een of meer DSC Pull-Servers.In this release we allow you all of the flexibility that you need to pull and report to one or more DSC Pull Servers. Elk eindpunt kan afzonderlijk worden gedefinieerd, zodat u configuraties vanaf één locatie, resources van een andere en rapporteren naar nog een andere locatie ophalen kunt.Each endpoint can be defined separately so that you can pull configurations from one location, resources from another and report to yet another location.

Zie voor meer informatie, instellen van een pull-client met behulp van configuratie-ID of instellen van een pull-client met behulp van configuratienamenFor more information, see Setting up a pull client using configuration ID or Setting up a pull client using configuration names