Uniforme en consistente status en statusweergaveUnified and Consistent State and Status Representation

Een reeks verbeteringen zijn aangebracht in deze release voor automatische ingebouwd LCM-status en DSC-status.A series of enhancements have been made in this release for automations built LCM state and DSC status. Uniforme en consistente status en de status verklaringen, beheerbare datetime-eigenschap van de van statusobjecten die worden geretourneerd door het gaat hierbij Get-DscConfigurationStatus cmdlet en verbeterde LCM staat details van de eigenschap die wordt geretourneerd door Get-DscLocalConfigurationManager cmdlet.These include unified and consistent state and status representations, manageable datetime property of status objects returned by Get-DscConfigurationStatus cmdlet and enhanced LCM state details property returned by Get-DscLocalConfigurationManager cmdlet.

De weergave van LCM-status en de status van de DSC-bewerking worden herzien en geïntegreerde op basis van de volgende regels:The representation of LCM state and DSC operation status are revisited and unified according to following rules:

 1. NotProcessed weer resource heeft geen invloed op LCM-status en DSC-status.Notprocessed resource does not impact LCM state and DSC status.
 2. LCM stoppen verdere informatie verwerken zodra er een resource die opnieuw opstarten aanvragen wordt aangetroffen.LCM stop processing further resources once it encounters a resource that requests reboot.
 3. Een resource die opnieuw opstarten aanvragen is niet in de gewenste status totdat opnieuw opstarten daadwerkelijk gebeurt.A resource that requests reboot is not in desired state until reboot actually happens.
 4. Na het vaststellen van een resource die is mislukt, houdt LCM verwerken van meer resources, zolang ze niet afhankelijk van de fout een zijn.After encountering a resource that fails, LCM keeps processing further resources as long as they are not dependent on the failure one.
 5. De algemene status geretourneerd door Get-DscConfigurationStatus cmdlet is de super set alle resources de status.The overall status returned by Get-DscConfigurationStatus cmdlet is the super set of all resources' status.
 6. De status PendingReboot is een superset van PendingConfiguration staat.The PendingReboot state is a superset of PendingConfiguration state.

De onderstaande tabel ziet u de resulterende status en de status eigenschappen met betrekking tot onder een aantal typische scenario's.The table below illustrates the resultant state and status related properties under a few typical scenarios.

ScenarioScenario LCMStateLCMState StatusStatus Opnieuw opstarten aangevraagdReboot Requested ResourcesInDesiredStateResourcesInDesiredState ResourcesNotInDesiredStateResourcesNotInDesiredState
SiSi ActieveIdle GeslaagdSuccess $false$false SS $null$null
FiFi PendingConfigurationPendingConfiguration MisluktFailure $false$false $null$null FF
S,FS,F PendingConfigurationPendingConfiguration MisluktFailure $false$false SS FF
F,SF,S PendingConfigurationPendingConfiguration MisluktFailure $false$false SS FF
S1, F, S2S1, F, S2 PendingConfigurationPendingConfiguration MisluktFailure $false$false S1, S2S1, S2 FF
F1, S, F2F1, S, F2 PendingConfigurationPendingConfiguration MisluktFailure $false$false SS F1, F2F1, F2
S, rS, r PendingRebootPendingReboot GeslaagdSuccess $true$true SS rr
F, rF, r PendingRebootPendingReboot MisluktFailure $true$true $null$null F, rF, r
r, Sr, S PendingRebootPendingReboot GeslaagdSuccess $true$true $null$null rr
r, Fr, F PendingRebootPendingReboot GeslaagdSuccess $true$true $null$null rr
 • Si: Een reeks resources die is toegepastSi: A series of resources that applied successfully
 • Fi: Een reeks resources die zonder succes toegepastFi: A series of resources that applied unsuccessfully
 • r: Een resource die is vereist opnieuw opstartenr: A resource that requires reboot
$LCMState = (Get-DscLocalConfigurationManager).LCMState
$Status = (Get-DscConfigurationStatus).Status

$RebootRequested = (Get-DscConfigurationStatus).RebootRequested

$ResourcesInDesiredState = (Get-DscConfigurationStatus).ResourcesInDesiredState

$ResourcesNotInDesiredState = (Get-DscConfigurationStatus).ResourcesNotInDesiredState

Uitbreiding in de cmdlet Get-DscConfigurationStatusEnhancement in Get-DscConfigurationStatus cmdlet

Er zijn enkele verbeteringen zijn aangebracht aan Get-DscConfigurationStatus cmdlet in deze release.A few enhancements have been made to Get-DscConfigurationStatus cmdlet in this release. De eigenschap StartDate van objecten die worden geretourneerd door de cmdlet is eerder, van het type tekenreeks.Previously, the StartDate property of objects returned by the cmdlet is of String type. Het is nu, van het type Datetime, waarmee complexe selecteren en filteren eenvoudiger op basis van de ingebouwde eigenschappen van een datum/tijd-object.Now, it is of Datetime type, which enables complex selecting and filtering easier based on the intrinsic properties of a Datetime object.

(Get-DscConfigurationStatus).StartDate | Format-List *

DateTime  : Friday, November 13, 2015 1:39:44 PM
Date    : 11/13/2015 12:00:00 AM
Day     : 13
DayOfWeek  : Friday
DayOfYear  : 317
Hour    : 13
Kind    : Local
Millisecond : 886
Minute   : 39
Month    : 11
Second   : 44
Ticks    : 635830187848860000
TimeOfDay  : 13:39:44.8860000
Year    : 2015

Het volgende voorbeeld retourneert alle records van DSC-bewerking die hebben plaatsgevonden op dezelfde dag van week als de huidige dag.The following example returns all DSC operation records that happened on the same day of week as the current day.

(Get-DscConfigurationStatus –All) | Where-Object { $_.startdate.dayofweek -eq (Get-Date).DayOfWeek }

Records van bewerkingen die geen wijzigingen in van het knooppunt configuratie aanbrengen mag (dat wil zeggen alleen bewerkingen lezen) worden geëlimineerd.Records of operations that do not make changes to node’s configuration (i.e. read only operations) are eliminated. Daarom Test-DscConfiguration, Get-DscConfiguration bewerkingen zijn niet meer in de geretourneerde objecten uit verontreinigde Get-DscConfigurationStatus cmdlet.Therefore, Test-DscConfiguration, Get-DscConfiguration operations are no longer adulterated in returned objects from Get-DscConfigurationStatus cmdlet. Records van meta-configuratie-instelling bewerking wordt toegevoegd aan het rendement van Get-DscConfigurationStatus cmdlet.Records of meta configuration setting operation is added to the return of Get-DscConfigurationStatus cmdlet.

Hieronder volgt een voorbeeld van resultaat geretourneerd vanuit Get-DscConfigurationStatus –All cmdlet.Following is an example of result returned from Get-DscConfigurationStatus –All cmdlet.

All configuration operations:

Status StartDate Type RebootRequested
------ --------- ---- ---------------
Success 11/13/2015 11:38:16 AM Consistency False
Success 11/13/2015 11:23:16 AM Reboot False
Success 11/13/2015 11:21:43 AM Reboot True
Success 11/13/2015 11:20:44 AM Initial True
Success 11/13/2015 11:20:44 AM LocalConfigurationManager False

Uitbreiding in de cmdlet Get-DscLocalConfigurationManagerEnhancement in Get-DscLocalConfigurationManager cmdlet

Een nieuw veld van LCMStateDetail wordt toegevoegd aan het object dat wordt geretourneerd vanaf Get-DscLocalConfigurationManager cmdlet.A new field of LCMStateDetail is added to the object returned from Get-DscLocalConfigurationManager cmdlet. Dit veld wordt gevuld wanneer LCMState is 'Bezet'.This field is populated when LCMState is "Busy". Het kan worden opgehaald door de volgende cmdlet:It can be retrieved by following cmdlet:

(Get-DscLocalConfigurationManager).LCMStateDetail

Hieronder volgt een voorbeeld van uitvoer van een doorlopende bewaking van een configuratie waarvoor twee keer opnieuw opstarten op een externe knooppunt.Following is an example output of a continuous monitoring on a configuration that requires two reboots on a remote node.

Start a configuration that requires two reboots

Monitor LCM State:
LCM State: Busy, LCM is applying a new configuration.
LCM State: PendingReboot,
Machine is rebooting...
LCM State: Busy, LCM is continuing applying configuration after last reboot.
LCM State: PendingReboot,
Machine is rebooting...
LCM State: Busy, LCM is continuing applying configuration after last reboot.
LCM State: Idle,
LCM State: Busy, LCM is performing a consistency check.
LCM State: Idle,