New-GuidNew-Guid

Vaak script (of misschien schrijven van een DSC-resource), hebt u de noodzaak van een unieke id.Often script (or perhaps writing a DSC resource), you have the need for a unique identifier. GUID's werken, en is het eenvoudig om aan te roepen van het .NET Framework Guid-klasse voor het genereren van een, maar met een cmdlet kunt u dit sneller wordt ontdekt voor eindgebruikers die nog niet bekend bent met de .NET Framework-klasse:GUIDs work well, and it is easy to call the .NET Framework Guid class to generate one, but having a cmdlet makes this more discoverable for end users who are not already familiar with the .NET Framework class:

PS C:\> New-GuidPS C:\> New-Guid

GUIDGuid


e19d6ea5-3cc2-4db9-8095-0cdaed5a703de19d6ea5-3cc2-4db9-8095-0cdaed5a703d