GegevensstroomInformation Stream

Een nieuwe gestructureerde gegevens stream kan nu worden gebruikt voor het verzenden van gestructureerde gegevens tussen een script en de host.A new structured Information stream can now be used to transmit structured data between a script and its host. Write-Host ook bijgewerkt met de uitvoer naar de stroom informatie kunt u nu vastleggen of het stilte verzenden.Write-Host has also been updated to emit its output to the Information stream where you can now capture or silence it. De nieuwe schrijven informatie cmdlet (samen met een bijbehorende WriteInformation-API) gebruikt met - InformationVariable en - InformationAction algemene parameters kunt u meer flexibiliteit en mogelijkheid.The new Write-Information cmdlet (along with a corresponding WriteInformation API) used with -InformationVariable and -InformationAction common parameters enables more flexibility and capability.

PS C:\Users\demo> ## Here's a typical PowerShell script
PS C:\Users\demo> Show-ColorizedContent c:\temp\OutputGusher.ps1

001 | [CmdletBinding()]
002 | param()
003 |
004 | Write-Host -ForegroundColor Green "Preparing to give you output!"
005 | Write-Host "============================="
006 | Write-Host "I " -NoNewLine -ForegroundColor White
007 | Write-Host "<3" -ForegroundColor Red –NoNewLine
008 | Write-Host " Output" -ForegroundColor White
009 | Write-Host "============================="
010 |
011 | $p = Get-Process -id $pid
012 | $p
013 |
014 | Write-Information $p -Tag Process
015 | Write-Information "Some spammy logging information" -Tag LogLow
016 | Write-Information "Some important logging information" -Tag LogHigh
017 |
018 | Write-Host
019 | Write-Host -ForegroundColor Green "SCRIPT COMPLETE!One!Eleven!"
020 | Write-Host "============================="

PS C:\Users\demo> ## And a typical problem
PS C:\Users\demo> $r = c:\temp\OutputGusher
Preparing to give you output!
=============================
I <3 Output
=============================
SCRIPT COMPLETE!One!Eleven!
=============================
PS C:\Users\demo>
PS C:\Users\demo> ## Output still has some captured data
PS C:\Users\demo> $r.Id
4008
PS C:\Users\demo>
PS C:\Users\demo> ## With the -InformationVariable common variable, you can capture
PS C:\Users\demo> ## the Write-Host data now.
PS C:\Users\demo> $r = c:\temp\OutputGusher -InformationVariable iv
Preparing to give you output!
=============================
I <3 Output
=============================
SCRIPT COMPLETE!One!Eleven!
=============================
PS C:\Users\demo> $ivOutput = $iv | Group-Object -AsHash { $_.Tags[0] } -AsString
PS C:\Users\demo> $ivOutput.PSHOST | Format-Table

MessageData
-----------

{[Message, Preparing to give you output!], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, Green], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, =============================], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, DarkYellow], [BackgroundColor, DarkMa...
{[Message, I ], [NoNewLine, True], [ForegroundColor, White], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, <3], [NoNewLine, True], [ForegroundColor, Red], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, Output], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, White], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, =============================], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, DarkYellow], [BackgroundColor, DarkMa...
{[Message, ], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, DarkYellow], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, SCRIPT COMPLETE!One!Eleven!], [NoNewLine, False], [ForegroundColor, Green], [BackgroundColor, DarkMagenta]}
{[Message, =============================], \[NoNewLine, False], [ForegroundColor, DarkYellow], [BackgroundColor, DarkMa...

PS C:\Users\demo>

PS C:\Users\demo> ## And even ignore spammy output altogether
PS C:\Users\demo> $r = c:\temp\OutputGusher -InformationAction "SilentlyContinue"
PS C:\Users\demo>

PS C:\Users\demo> ## As we saw in lines 14..16 of the original script, though,
PS C:\Users\demo> ## the Write-Information cmdlet lets a script emit more than

PS C:\Users\demo> ## just one stream of output.
PS C:\Users\demo> $ivOutput.LogHigh | % { Write-Warning $_.MessageData }
WARNING: Some important logging information
PS C:\Users\demo>
PS C:\Users\demo> ## All output includes useful properties that you would expect
PS C:\Users\demo> ## of a generic event stream
PS C:\Users\demo> $ivOutput.Process
MessageData   : System.Diagnostics.Process (powershell)
Source     : c:\temp\OutputGusher.ps1
TimeGenerated  : 2/9/2015 5:08:52 PM
Tags      : {Process}
User      : demo
Computer    : srv2
ProcessId    : 4008
NativeThreadId : 7980
ManagedThreadId : 8

PS C:\Users\demo> ## And of course, this works from hosting applications.
PS C:\Users\demo> $ps = [PowerShell]::Create()
PS C:\Users\demo> $ps.AddCommand('c:\temp\OutputGusher.ps1').Invoke()

Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K) VM(M)  CPU(s)   Id ProcessName
------- ------  -----   ----- -----  ------   -- -----------
  559   41  119704   130968 ...46   7.77  4008 powershell

PS C:\Users\demo> $information = $ps.Streams.Information
PS C:\Users\demo> $information | ? { $_.Tags -contains 'LogLow'}

MessageData   : Some spammy logging information
Source     : C:\temp\OutputGusher.ps1
TimeGenerated  : 2/9/2015 5:08:53 PM
Tags      : {LogLow}
User      : demo
Computer    : srv2
ProcessId    : 4008
NativeThreadId : 2276
ManagedThreadId : 14